Vi förvägrades lägga förslag

Vi hade tre viktiga frågor att ta ställning till i nämnden den 24 februari. Den första var ett initiativ från oss S-ledamöter i nämnden som går ut på att nämnden ska utveckla ett energieffektiviseringsprogram. Ett sådant kan antingen stå på egna ben eller ingå i miljöledningssystemet för de kommande åren. Nu blev det ingen diskussion efter min föredragning av vår skrivelse. Ordföranden hävdade att ledamöter inte kan lägga förslag i nämnden. Sådana ska väckas som motion i fullmäktige varefter nämnden yttrar sig i remissen. Vårt initiativ avvisades från behandling. Vi har en ny ordförande. Det kan förklara att han inte känner till att ledamöter kan lägga förslag. Det finns inte heller något beredningstvång i nämnderna (kommunallagen 4:e kap 17 §). Vi återkommer i frågan på nästa sammanträde.

Den andra frågan var en ny detaljplan för kvarteret Uarda (ligger mellan Dalvägen och Lokvägen).De kommentarer vi hade gällde buller och en eventuell deponi i en del av området.

Det tredje ärendet var samrådsyttrandet över program för Bergshamra centrum. Här lyfte vi fram behovet av insatser för att förstärka mångfalden av arter i Nationalstadsparken och att om ett område inte kan bevaras ska det ersättas med ett annat funktionellt  naturområde.

Tommy Rosén, 2e vice ordförande (S), Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-12 10:22