Bullerdämpande åtgärder när Rödlöken byggs

Kvaliteten på vårt vatten

Vid nämndens sammanträde i augusti informerades vi om den remiss som Vattenmyndigheten sänt till kommunen. Det är kommunstyrelsen som svarat på denna.

Remissen bygger på ett EU-direktiv. Det gå ut på att vi måste förvalta det vatten som finns så att det är högkvalitativt. Uppgiften har en stor bredd och omfattar t.ex. allt vatten som strömmar i marken, dricksvatten och de risker för föroreningar som finns. I praktiken ligger ansvaret inom staden på såväl vår nämnd som samhällsbyggnadsnämnden. Men även våra grannkommuner, Norrvatten och SÖRAB finns med i bilden så vattenströmmarna inte känner av kommungränser.

Bullerdämpande åtgärder vid Göran Perssons väg

Vi yttrade oss även över program för detaljplan för kvarteret Rödlöken (vid Storgatan). Förutom de sedvanliga kraven på acceptabla bullernivåer lyfte vi fram möjligheten att flytta anslutningen av Göran Perssons väg så att den möter avfartsrampen från Huvudstaleden. Då kan hustyper väljas som skärmar av bullret på gårdsmiljöerna.

Bullerskydd vid kvarteret Krossen

Det andra yttrandet var över program för kvarteret Krossen som ligger längs norra stambanan strax före Igelbäckens naturreservat. Våra synpunkter är att det behövs bullerskydd för att nå acceptabla nivåer.

Tommy Rosén, 2e vice ordförande Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-10 16:22