Förebyggande friskvård åt Solnas pensionärer

Det här vill vi satsa på i vår budget för 2012

Att inte satsa på människors hälsa är att slösa

Äldre är inte annorlunda än yngre, funktionshindrade likadana som icke funktionshindrade; alla behöver både självständighet och gemenskap. Att ha möjlighet att leva ett liv där man inte behöver be andra om lov eller hjälp utan där man kan klara sig själv och där man har samma rättigheter och skyldigheter är livsviktigt. Alla ska också ha möjlighet att leva ett rikt liv i gemenskap med andra. Ensamhet och isolering måste brytas. Lika villkor för kvinnor och män är en viktig fråga, liksom mellan människor med olika språk, kultur eller sexuell läggning.

Kultur, nya intryck, nya idéer och möten mellan människor med olika erfarenhet och bakgrund är berikande och något som bidrar till socialt kapital och tillväxt. Detta är ett gemensamt ansvar för de nämnder som har ansvar för skola, kultur, fritid, omvårdnad och arbetsmarknad.

Stötta Solnas föreningar och pensionärsorganisationer

Vi vill erbjuda pensionärer åtgärder för förebyggande friskvård och andra aktiviteter som ger ett rikare liv.
Vi ska ta fram ett lämpligt handlingsprogram tillsammans med pensionärsorganisationerna.
Därutöver ska alla Solnabor över 75 år erbjudas kostnadsfritt hembesök där olika möjligheter för att sätta guldkant på tillvaron presenteras. Vi vill också säkerställa att anhöriga inte tvingas dra ett alltför tungt lass, kommunen får inte utgå från att anhöriga skall stå för omsorgen. För de anhöriga som vill göra det ska det finnas ett brett och bra stöd med kontaktpersoner och avlösning. Vi föreslår att   - 400 000 kronor läggs till förebyggande friskvård för äldre. Vi föreslår även ett ökat stöd till Kommunala Pensionärsrådet och vill använda den resurs de utgör som remissinstans för kommande beslut, inte bara inom äldrefrågor. I vårt förslag till ny modell för föreningsstöd nedan inryms även pensionärsorganisationerna.   

En stad där människor möts är en rik stad

Vi föreslår att en ny modell för föreningsstöd och friskvård där idrotts-, invandrar- och pensionärsföreningar kan få rejält högre föreningsbidrag mot att de deltar i socialt friskvårdsarbete, t ex utegympa eller kultur- och stavgångspromenader för äldre i varje stadsdel. För detta ökade föreningsstöd inom ramen för projektet som vi kallat "Solnabor hjälper varandra" föreslår vi att 1,5 miljoner kronor avsätts i denna budget.

Trygghetsboende för äldre behöver inte vara ett eget hus

Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt; när besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende.  Det behövs mellanformer av boende - kooperativ, gemenskapsboende, seniorboende - olika boendeformer som är tillgängliga och som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och viss hjälp från hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och få mer tid för social samvaro. Vi föreslår att fullmäktige i sina ägardirektiv uppdrar åt Signalisten att inventera tillgången på lägenheter som kan byggas samman, exempelvis på ett gemensamt våningsplan i Signalistens befintliga eller planerade bestånd och fungera som små gruppbostäder.

 

/Stig Malm, 2e vice ordförande i Omvårdnadsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-06 09:10