Kraftig kritik av kvalitetssäkringen av hemtjänsten

Omvårdnadsnämnden har tagit del av en granskning som Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum gjort av systemet för kvalitetssäkring av hemtjänsten.
Det är en mycket kraftig kritik som redovisas och den pekar på det vi socialdemokrater länge hävdat, nämligen att tiden hos de gamla är alldeles för snålt tilltagen och att vårdbiträdena inte hinner prata och umgås med de äldre. Man skriver i utredningen att fokus hamnat på den ekonomiska ersättningen istället för de äldres vård och omsorg.

I redovisningen (som bygger på samtal med 22 pensionärer och deras anhöriga) framkommer att var fjärde pensionär var nöjda eller övervägande nöjda med hur hjälpen utfördes. De övriga pensionärerna framförde kritik över dålig kontinuitet, brister i personalens kompetens och brist på tid för att utföra insatserna ordentlig. Mobipen Care  är enkelt uttryckt en elektronisk penna som noterar den tid som  vårdbiträdet ägnar åt varje vårdtagare och vilka insatser som gjorts. Att man kan följa vilka insatser som personalen utfört tycker pensionärerna är bra, men hälften ansåg bl a att vårdbiträdena nu var mycket mer stressade, hjälpinsatserna utfördes fortare under mindre tid och slarvigare.

I undersökningen framkommer också att majoriteten av vårdbiträdena ansåg att deras kunskaper om de äldres behov av stöd och hjälp inte togs tillvara av biståndshandläggarna. Vidare ansåg biståndshandläggarna att uppföljningen av biståndsbesluten var eftersatta till följd av den stora arbetsbelastning de hade.

Utredarna konstaterar att hemtjänsten i Solna inte är kvalitetssäkrad.

Vi har sagt det förut – omsorgen om de äldre går före sänkt skatt.

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-10 11:04