September 07

S-gruppen i socialnämnden informerar

Det händer alltid saker inom den sociala verksamheten. Nämnden har tagit del av en rådgivningsrapport som förvaltningschefen har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en genomlysning av Resurscentrums verksamhet ur ett internt styrnings- och kontrollperspektiv. Ett av resultaten av genomlysningen har lett till att en ny enhet för Socialpsykiatrin bildades den 20 augusti 2007 och en ny chef för denna verksamhet har rekryterats.

Nämnden har upphandlat driften av Hagavägens gruppboende och driften av Hagavägens boendestöd.

Budgeten ser bra ut. Enligt prognosen t.o.m. augusti visar på lite plus men förvaltningen tror på nollresultat för hela verksamhetsåret.

Socialnämnden har fått ett statligt bidrag på 300 000 för fortsatta alkohol- och narkotikaförebyggande insatser under ledningen av samordnare.

Det råder en arbetsbelastning inom några verksamheter inom socialförvaltningen där nya tjänster måste skapas samt en realistisk budget måste tas fram i synnerhet inom Resurscentrum.


Nazar Nashat

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-07 12:53