Utbetalningar av ekonomiskt bistånd ses över

Utbetalning av olika former av ekonomiskt bistånd uppgår till betydande belopp och hanteras av olika handläggare i en kommun. De senaste åren har revisioner i flertalet kommuner påpekat brister i denna hantering ur ett internkontrolls perspektiv. För att öka säkerheten har Socialförvaltningen i Solna påbörjat arbetet med översyn av de befintliga rutinerna och behörigheter i verksamhetssystemet. Den stora förändringen i de kommande rutinerna är att ingen handläggare ensamt kan utföra hela kedjan från upplägg av personakt till utbetalning av någon form av ekonomiskt bistånd.

Solna och Sundbyberg kommer att samverka runt LOKUS-MiniMaria, vars syfte är att förebygga och åtgärda missbruk av droger, alkohol och kriminalitet för ungdomar i åldern 13-20 år. Samverkan med Sundbyberg om den verksamhet som bedrivs inom LUKUS-MiniMaria beräknas kunna påbörjas i januari 2008.

Socialnämnden delade ut priser till de butiker som under tre inköpsförsök följt alkohollagen och tobakslagen genom att neka försäljning av folköl och tobak till minderåriga. Ett tiotal butiker fick ett diplom.

Nazar Nashat, 2e vice ordförande i Socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-07 09:54