Vad är socialdemokrati?

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. 
(ur inledningen av Socialdemokraternas Partiprogram)

Alla människors lika värde
Sina djupaste rötter har socialdemokratin i övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. För oss socialdemokrater är människan målet – hennes utveckling och frihet, hennes vilja att växa, hennes ansvarskänsla för kommande generationer och hennes solidaritet med andra. Socialdemokratin syftar till alla människors frigörelse.

 

Frihet
Vi socialdemokrater tycker att varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, bestämma över sitt eget liv och påverka det egna samhället. Frihet handlar om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för framtiden. Frihet handlar lika mycket om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid.

Jämlikhet
Vi socialdemokrater anser att frihet förutsätter jämlikhet. Jämlikhet innebär att alla människor, oavsett vad, ska ges samma möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle. Denna jämlikhet förutsätter givetvis att människor har rätt att välja och utvecklas olika, men utan att dessa olikheter leder till en del människors underordning eller klyftor mellan människor i fråga om makt och inflytande.

Inom vår tro på jämlikhet ryms också jämställdheten. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. I hela världen råder idag en strukturell underordning av kvinnor. Det begränsar kvinnors livsval och utvecklingsmöjligheter, men det låser också männen i rollförväntningar som kringskär deras personliga utvecklingsmöjligheter. För oss socialdemokrater är det självklart att kämpa för ett jämställt samhälle med lika rätt och lika ansvar för kvinnor och män i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.

Diskriminering och fördomar grundade på etniskt ursprung leder också till att människors livsval begränsas. Det kan vi som socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor ska ha lika möjligheter oavsett ursprung. Invandare och invandrares barn löper idag större risk för arbetslöshet, har oftare arbeten under sin utbildningsnivå och är underrepresenterade i politiska församlingar. Boendesegregationen slår allra tydligast mot invånare med utländsk bakgrund. För oss socialdemokrater är det självklart att också arbeta mot denna ojämlikhet liksom mot ojämlikhet som beror på sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

Det individuella och det gemensamma
Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och kollektiva, gemensamma, lösningar för att skapa det gemensamma bästa. Det som utgör grunden för den enskildes liv och möjligheter. Människan är en social varelse. Vi utvecklas och växer i samspel med andra människor. Mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra. Därför tror vi socialdemokrater på ett samhälle där vi hjälps åt och tillsammans ser till att skapa ett gott liv. Det tycker är bättre än att vi alla måste klara allt på egen hand.

Solidaritet
Detta gemensamma förutsätter solidaritet. Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. Och att det samhälle är bäst som byggs på samarbete och med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla måste ha samma rätt och möjlighet att påverka lösningarna och alla måste ha samma skyldighet att ta ansvar för dem. Solidaritet utesluter inte strävan till individuell utveckling och framgång. Däremot är vi socialdemokrater mot egosim som handlar om att utnyttja andra för att få egna fördelar.

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att hjälpas åt. Vi tycker det är viktigt att alla människor har tillgång till bra vård om de blir sjuka, en bra skola när de är barn och en frisk miljö. Vi tror på att skapa en gemensam välfärd som alla har tillgång till efter behov. Och som vi alla bidrar till efter förmåga. Genom det svenska skattesystemet betalar alla som har möjlighet till den välfärd alla får del av. Tjänar man mycket pengar betalar man mer i skatt, för då har man ju råd med mer. Den som tjänar mindre bidrar också, men med en mindre del. Det tycker vi är mest rättvist. Från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Demokrati
All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället. Demokrati handlar om att alla människor ska vara med och bestämma, och att makten just ska utgå från människorna. Pengar och andra ekonomiska intressen ska inte ha rätt att sätta gränser för demokratin. Däremot måste demokratin alltid ha rätt att ange villkoren för ekonomin och sätta gränserna för marknaden och pengarnas makt.

Demokratin måste utövas på många vägar och på flera plan. Socialdemokratin strävar efter ett samhälle där människor som medborgare och individer kan påverka både utvecklingen i stort och samhällsarbetet i vardagen. Vi strävar efter en ekonomisk ordning där varje människa som medborgare, löntagare och konsument kan påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor. Demokratin måste få genomsyra hela samhället.

Socialdemokratins mål
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Vårt mål är:

  • ett samhälle utan över- och underordning,
  • ett samhälle utan klasskillnader,
  • ett samhälle utan könssegregation eller etniska klyftor,
  • ett samhälle utan fördomar och diskriminering,
  • ett samhälle där alla behövs och alla får plats,
  • ett samhälle där alla har samma rätt och samma värde,
  • ett samhälle där alla barn kan växa upp fria och självständiga,
  • ett samhälle där alla kan styra sitt liv och sin vardag, 
  • ett samhälle där alla i jämlik och solidarisk samverkan kan söka de samhälliga lösningar, som gagnar det gemensamma bästa.

För socialdemokratin har det varit självklart att kampen för frihet har varit tvungen att föras gemensamt och för alla. Men det har varit lika självklart att detta också har krävt insatser från var och en. Tron på alla människor kan och vill gott för sig själva och andra är en mäktig kraft i socialdemokratins arbete för en bättre värld. Socialdemokratin handlar just om detta; Att gemensamt skapa förutsättningar för alla människor att växa, att tro på sin egen förmåga, och att ständigt spränga nya gränser. Socialdemokratin är en frihetsrörelse – allas frihetsrörelse.

Arbete, välfärd och trygghet i hela landet
Alla människor har rätt till ett arbete och att få utvecklas i sitt arbete. Full sysselsättning är socialdemokratins allt annat överskuggande mål. Människors arbete är också grunden för all välfärd. Vi socialdemokrater tycker att det måste finnas goda förutsättningar för människors arbete och liv i hela Sverige. För att behålla och utveckla vår välfärd - det vill säga till exempel skolan, barnbidragen och sjukhusen - måste vi ha en god tillväxt. Och för det krävs att alla som vill och kan jobba också får göra det. Det kräver också ett arbetsliv som tar till vara kunnandet och kompetensen hos alla människor som arbetar. För att motverka arbetslöshet är vi socialdemokrater övertygade om att vi måste fortsätta satsa på utbildning. Vi ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Både arbete och utbildning är också grunden för integration och delaktighet i samhället för alla människor.

Ibland förändras samhällen och en del jobb försvinner medan andra skapas. Så har det varit i alla tider i alla samhällen. Det leder ibland till att människor blir arbetslösa. Vi socialdemokrater tycker inte att arbetslöshet ska innebära att man tvingas oroa sig för sin ekonomi, eller att man måste flytta och ta barnen ur fotbollsträningen. Trygghet är avgörande för att människor ska klara arbetslöshet. Tryggheten skapar utveckling eftersom trygga människor vågar. Vi socialdemokrater tycker därför att alla arbetslösa måste få en bra arbetslöshetsersättning som det går att leva på, samt stöd och utbildning för att hitta ett nytt jobb.

Internationell solidaritet
Krav som frihet, jämlikhet och demokrati känner inga nationella eller etniska gränser. Uppdraget att verka för de mänskliga rättigheterna är för oss socialdemokrater lika självklart på den internationella arenan som här hemma. Freds- och solidaritetsfrågor är grundläggande för vårt internationella engagemang. Fred är förutsättningen för all utveckling. En rättvis fördelning av jordens tillgångar, men lika möjligheter till välfärd för jordens alla människor, är målet. Det är samtidigt en förutsättning för en varaktig fred.

Det gröna folkhemmet
Vi socialdemokrater tycker att en klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för hela mänsklighetens framtid. Den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara. Det är för oss självklart eftersom vi anser att kommande generationer också ska få leva i en värld med frisk luft och rena vatten, naturligt klimat och biologisk artrikedom. Idag utnyttjas naturtillgångar och ekosystem över det långsiktigt hållbara. Om denna utveckling inte bryts hotar en ekologisk kollaps. Den nödvändiga omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är ett ansvar för hela världen och vi socialdemokrater kämpar för det både här hemma i Sverige och i alla internationella sammanhang.