Regeringens politik är ett misslyckande

Den starka konjunkturen har inneburit en kraftig ökning i sysselsättningen. Under vårt sista regeringsår – oktober 2005 till oktober 2006 - steg sysselsättningen med 153 000 människor. Under det följande året med 81 000 personer. Men när konjunkturen nu mattas av står det tydligt: Regeringens politik är ett misslyckande.

Den bärande tanken i regeringens åtgärder är att pressa ned de lägsta lönerna. Därför låter man a-kassan vittra sönder. Men metoden har misslyckats: I den senaste avtalsrörelsen höll facket uppe lönenivån. Regeringen kan inte tillgodoräkna sig några nya jobb från försämringarna i a-kassan. Däremot bär den sönderslagna försäkringen regeringens omisskännliga signum. Över 400 000 människor har trängts ut ur a-kassan. Det är en tickande bomb. Nästa lågkonjunktur kommer att slå mot alla som saknar detta skydd.

De nya åtgärder som regeringen har rafsat ihop är närmast verkningslösa – samtidigt som effektiva insatser avvecklas. Nystartsjobben, regeringens flaggskepp, utvärderades i höstas. Färre än var tionde som lämnar ett nystartsjobb får anställning hos samma arbetsgivare. Samtidigt har arbetsmarknadsutbildningen halverats – en insats som faktiskt fungerar.

Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU) har utvärderat den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen: Alla grupper av deltagare vinner på insatsen. Lågutbildade och de av utomnordisk härkomst får störst utväxling. Dessutom har statens anslag till kommunal vuxenutbildning minskats med en tredjedel. Trots att komvux ger högre sysselsättning.

Företagens problem att rekrytera ökar. Inom 43 yrken redovisade minst hälften av länen brist på arbetskraft i januari - jämfört med 23 ett år tidigare. Vår jobbpolitik skulle ha motverkat denna brist. Vi håller arbetslinjen, vi investerar i utbildning och utveckling.

Arbetslinjen. Samhället ska ställa höga krav på att den som är arbetslös anstränger sig för att hitta jobb. Men den arbetslöse ska också kunna ställa krav på samhällets stöd. Vi vill bygga ut den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Denna investering skulle motverka arbetskraftsbrist.

Utbildning. Både vuxenutbildning och högskoleutbildning höjer sysselsättningen. Därför investerar vi mer på dessa områden. Dessutom vill vi stimulera till ökad kompetensutveckling i arbetslivet, genom en kompetensförsäkring.

Utveckling. Vårt mål är att det offentliga ska satsa 1 procent av BNP på forskning. Företag växer med nya idéer. Det är alltså viktigt att samverka med näringslivet kring forskning. Det gäller för alla företag som agerar i global konkurrens – stora som små. Därför investerar vi i insatser för forskning inom mindre företag och stöttar dem på exportmarknaden.

Konjunkturen har vänt. Sysselsättningen stagnerar. Finanskrisen eskalerar. Men inga nya satsningar har presenterats för att möta de sämre tiderna. Det är slappt och oansvarigt. Vi socialdemokrater har till att börja med avsatt resurser för en utbyggnad av bristyrkesutbildningen. Vi uppmanar regeringen att möta oss i denna satsning – redan i tilläggsbudgeten.

Trots att tiderna försämras håller regeringen fast vid sin misslyckade politik. Vårt alternativ är att investera i utbildning och utveckling.

Sven-Erik Österberg, vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet
Thomas Östros, vice ordförande i Finansutskottet

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:07