En bostadspolitik för social sammanhållning och en bättre miljö

Gun-Britt Andersson, Carina Moberg och Jonas Karlsson presenterade på torsdagen rapporten "En bostadspolitik för social sammanhållning och en bättre miljö". I rapporten lyfts ett helt nytt program i fem delar fram, som syftar till att få fler attraktiva bostadsområden, ökad sammanhållning och en bättre miljö. Tyngdpunkten i rapporten ligger på behovet av fler attraktiva bostadsområden, en ökad miljöprofil och en ny och medveten samhällsplanering.

Rapporten är en produkt av den bostadspolitiska arbetsgruppen, som tillsatts som en gemensam arbetsgrupp under de båda rådslagsgrupperna välfärd och miljö.

Rapporten ingår i välfärdsrådslagets rådslagsmaterial. Välkommen med synpunkter före 12 december.

Ur rapporten:

Energieffektivisering och minskad energianvändning har en självklar roll i upprustning och modernisering av äldre bostadsbestånd. Därför bör statligt stöd kunna utgå i form av skattelättnader eller direkt investeringsstöd. Nu gällande mål är att energianvändningen i bostäder ska minska med 20 procent till år 2020. Vi vill skärpa målet till 30 procent.

Det behövs insatser för äldres boende och en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Prioriteringar ska göras i samband med ombyggnad och renovering. Men tillgänglighet handlar också om samhällsplanering, närheten till service och åtgärder i den yttre miljön.

Vi behöver ett handslag mellan kommunerna, staten och aktörerna på bostadsmarknaden för att rusta och lyfta rekordårens bostadsområden och därigenom öka sammanhållning, trygghet och välfärd. Stora insatser krävs nu och detta skapar unika möjligheter för förnyelse av hela områden och det finns goda exempel på hur detta kan göras.

Fler boende i bebyggelse från rekordåren bör få möjlighet att äga sitt boende. Blandade upplåtelseformer är viktigt också här och vi vill utnyttja de möjligheter som ligger i exempelvis kompletteringsbyggande, hyr-köpmodeller och tredimensionell fastighetsbildning. Vi vill säkerställa bra modeller för detta, kanske i samband med större renoveringar eller vid planering av kompletterande bebyggelse.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:06