Framtidskontraktet, Sotenäs arbetarekommuns val program

 Vi har en vision för framtiden:
Alla skall kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro.
Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola,
håller stadig kurs och undviker grynnor och dimbankar.

 

Läs hela Framtidskontraktet här.

 

 

Framtiden 2014 - 2018

 

Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Sverige är ett bra land och Sotenäs är en bra kommun. Men någonting håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap.

Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Vårt land håller på att falla isär och regeringen står handfallen:

Arbetslösheten har bitit sig fast på mycket höga nivåer, över 400 000 är arbetslösa – det är högre än i

jämförbara länder. Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över makten.

Cirka 35000 ungdomar är långtidsarbetslösa. Det är ett svek mot de unga och ett misslyckade för Sverige. Är Du ung skall Du jobba eller plugga och aldrig någonsin börja ditt vuxna liv med att vara långtidsarbetslös. Det är vår 90-dagars garanti!

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskade klyftor. Det lät bra men i flera år har de istället prioriterat skattesänkningar före investeringar i jobb och utbildning, vilket har ökar klyftorna. Därför har moderaterna misslyckats med att skapa jobb för unga. Samtidigt har skolresultaten försämrats kraftigt. Allt fler unga slutför inte gymnasiet, trots att det behövs på dagens arbetsmarknad.

Vi Socialdemokrater vill istället se ett land där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi skall bo i ett land där unga tjejer och killar går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och därmed fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv. Vårt viktigaste mål är att Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020.

"Är Du ung skall Du jobba eller plugga och aldrig någonsin börja ditt vuxna liv med att vara

långtidsarbetslös. Det är vår 90-dagars garanti!"

 

 

 

 

Här följer vårt bokslut för 2010 - 2014

Områden där vi som oppositionsparti har påverkat och gett resultat:

Studier på hemmaplan för gymnasieungdomarna:
Det har varit vår hjärtefråga i många år: Nu har det äntligen genomförts.Kulturhus:

Vi motionerade om ett kulturhus i Sotenäs.
Nu har vi Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand som erbjuder många kulturaktiviteter med hög kvalitet.Jämställdhetsutbildning:

Vi motionerade om ökat jämställdhetsarbete.
Nu har politiker och chefer tillsammans genomgått en omfattande utbildning i jämställdhet.

Heltider åt alla som så önskar:
Vi motionerade om heltider åt alla som så önskar. Arbetet med att införa heltider har nu påbörjats inom omsorgsverksamheten.Makar skall få bo tillsammans på särskilt boende:

Vi motionerade om att makar skulle få bo tillsammans på särskilt boende då en av makarna beviljats plats.
Det har nu också blivit en lag.Varm mat, lagad på platsen skall serveras våra vårdtagare:

Vi har varit pådrivande i att maten skall lagas på hemmaplan.
Nu lagas maten i våra kommunala kök.Skärpt tillsyn:

Vi har motionerat om skärpt tillsyn när det gäller svartbyggen, mm.
En tjänst har inrättats för utökad tillsyn.Höghastighetsuppkoppling i hela kommunen 2010:

Vi motionerade om att alla i Sotenäs skall ha möjligheter till höghastighetsuppkoppling 2020.
Motionen bifölls och arbetet är i full gång.

Hamnar och båtplatser:
Vi har drivit frågan om att behålla hamnar och båtplatser i kommunal regi då de utgör en mycket viktig och strategisk resurs i kommunen. Därmed har en del planer på privatisering stoppats. Båtplatser skall i första hand gå till kommunens invånare.

 

Områden där resultat inte har uppnåtts och som vi fortsätter att verka för:

Avgiftsfri förskola:
Vi har motionerat om avgiftsfri förskola och fått positivt svar på motionen, dock har de styrande inte genomfört beslutet.

Barnomsorg på obekväm arbetstid:
Det finns ett stort behov hos föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid att det finns tillgång till barnomsorg och därför har vi skrivit en motion som har fått ett positivt svar. Resurser skall säkerställas i budgetarbetet.

Max 20 elever i varje klass:
Vi har drivit frågan inför varje budgetår, tyvärr utan framgång då alliansen inte ser denna fråga som viktig.Större valfrihet för vårdtagarna att välja insatser:

Vi har agerat kraftfullt för en förenklad bistånds-bedömning och omsorgsnämnden har under mandatperioden fattat beslut om detta. Tyvärr har de styrande inte infört denna ökade valfrihet för våra vårdtagare.

Nya detaljplaner:
Vi har försökt att påskynda detaljplanearbetet med Gamla Hunnebostrand och Gamla Smögen. Tyvärr går arbetet mycket långsamt och det saknas en bra styrning över detaljplaneprocesserna.

Miljöarbetet:
Vi är mycket pådrivande i miljömålsarbetet. En handlingsplan har antagits för att Sotenäs skall medverka till att uppnå de nationella miljömålen. Dessutom har vi motionerat om en klimatanpassningsplan för att det skall finnas en beredskap inför stigande vattennivåer och extremt höga vindstyrkor.Praktikplatser för arbetslösa:

Vi har motionerat om att ställa krav på praktikplatser vid upphandlingar.
Motionen är under beredning.

Utbyggnad av cykelbanor:
Vi påverkar så mycket vi kan och träffar Trafikverket kontinuerligt. Vägsträckningen mellan Solvik och Väjern kommer att påbörjas i höst. Sträckan mellan Bryggekrysset och Bovallstrand samt Hunnebostrand och Ulebergshamn är under planering. Cykelvägen från fd Smögenbaden till Kleven är under utförande.

Utförsäljning av Hälsans hus:
Hälsans hus skall behållas i kommunens ägo. Det är viktigt att vårdcentralen i Kungshamn finns kvar och att strategisk mark inte säljs ut. Den styrande alliansen har beslutat om försäljning av Hälsans hus till ett fastighetsbolag och vi ser nu hur hyreskostnaderna fördubblas.

 

Läs hela Framtidskontraktet här.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 14:55