Offensivt program om forskning för industrin

Artikel publicerad i DI 2008-04-11.

De globala företagen har stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft. De söker målmedvetet kunskapen där den ligger längst framme. Men det krävs också samverkan, fokusering och gemensamma prioriteringar.


De framgångsrika branschforskningsprogram som den socialdemokratiska regeringen tog fram för sex nyckelbranscher skapade en nödvändig dialog mellan näringsliv, akademin och facket. Den borgerliga regeringen har valt att ignorera svensk industri och behovet av samarbete. Nu saknas en offensiv politik för forskning och innovationer.
Internationellt framgångsrik forskning driver tillväxten och leder till fler jobb. Grundforskningen kan ha stor betydelse på sikt medan strategiska investeringar i branschnära forskning kan få omedelbar betydelse. Vi vill öka de offentliga forskningsanslagen till 1 procent av BNP. Men det räcker inte. Vi behöver få fram konkurrenskraftiga forskningscentra.
Mindre företag saknar ofta utvecklingsresurser och har högre trösklar att delta i forskning. Deras FoU måste stärkas samtidigt som steget ut på exportmarknaderna underlättas. Forskningsfinansiärerna bör kraftigt öka sina resurser till små företag. Även Industriforskningsinstituten behöver stärkas som länk till småföretagen.

Vi vill att svensk forskning ska förädlas innan den går på export. Men samverkan inom forsknings- och innovationssystemet är outvecklad. Vi behöver ett effektivt samspel mellan aktörer inom näringsliv, akademi samt politik och offentlig verksamhet inom områden med tillväxtpotential. Kommersialiseringen, steget från forskning till färdig produkt, måste underlättas.
Den kliniska forskningen har varit en svensk paradgren.  Men den försvagas när landstingen prioriterar annat. Egen forskning är inte meriterande för högre tjänster i sjukvården. Vid privatiseringar glöms forskningen bort då privata vårdgivare saknar incitament. Särskilt viktigt är att universitetssjukhusen - med samlat ansvar för vård, forskning och utbildning - skyddas från utförsäljning och uppsplittring.

Många exempel genom åren visar hur offentlig sektor och näringsliv samverkat för att utveckla innovationer som gynnat hela samhället . Järnvägen och telenätet är två exempel. Rörligheten mellan näringsliv, akademi och institut måste öka.
Det socialdemokratiska Jobbrådslaget lägger nu därför fram ett offensivt program om forskning för industrin.
1. Fortsätt satsningen på strategiska forskningsprogram. 
2. Ett nytt strategiskt branschprogram behövs för life science. Vi vill se ett nationellt ansvar för biobanker och databaser.
3. Statens forskningssatsningar bör ha en tydlig profil mot kommersialisering av innovationer.
4. Pröva möjligheten att skattevägen stimulera forskning och utveckling i näringslivet.
5. Förenkla expertskattesystemet för ökat internationellt utbyte.
6. Expandera forskningsprogram och –medel riktade mot mindre företag.
7. Öka rörligheten mellan företag, institut och högskola genom ökad betoning av näringslivserfarenhet vid tillsättning av högskoletjänster.
8. Ett starkt och lätthanterligt patentskydd är särskilt viktigt för att små företag ska våga delta i gemensamma forskningsprojekt.
9. Radikala tekniska genombrott kräver offentligt stöd eftersom riskerna är stora.

Sven-Erik Österberg, ordförande i socialdemokraternas jobbrådslag
Anna Johansson, ordförande för socialdemokraterna i Göteborg
Carl Bennet, styrelseordförande i Getinge
Ola Asplund, utredningschef på IF Metall

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-06 11:33