S-motioner 2013

På denna sidan kan du läsa om alla motioner som lämnats in eller har behandlats i fullmäktige under 2013. Du kan också läsa motionerna i sin helhet och var de är i processen mot ett beslut och hur slutligen beslutet blir.

De senast inlämnade motionerna publiceras överst.

1. Motion om översyn av kommunens nya busshållplats på Malmövägen
underskriven av Marie Saltarski

I att-satsen yrkas på att snarast vidta åtgärder för att minimera de uppkomna trafikproblemen på Malmövägens busshållplats (mitt emot Aspvägen)
att komplettera nämnda hållplats med en offentlig toalett och
att säkerställa behovet av handikapparkeringsplatser i anslutning till den nämnda busshållplatsen.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
8 november inlämnad
2 december remitterad till kommunstyrelsen för beredning
10 mars 2014: Motionen överlämnas till Tekniska nämnden för beredning och beslut och anses därmed besvarad.
Ej beslutad ännu

2. Motion om utredning kring enheten Barn och Unga
underskriven av Pierre Sjöström

Fritidsgårdarna hör nu till Socialnämndens område medan Kultur- och Fritidsnämnden hanterar all annan ungdomsverksamhet.

I att-satsen yrkas på att kommunstyrelsen ska utreda enheten Barn och Ungas organisatoriska tillhörighet, delar eller hela,

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
8 november: inlämnad
2 december: remitterad till kommunstyrelsen för beredning
27 januari 2014: remitterad av kommunstyrelsens arbetsutskott till kommundirektören för yttrande
27 april 2015: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen med hänvisning till en genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet

3. Motion om översyn av motioners behandling i Staffanstorps kommun
underskriven av Pierre Sjöström

Motionen är en precisering av den tidigare inlämnade motionen Demokratisera Staffanstorp. Den tar fasta på hur motioner behandlas i vår kommun och vill ha en ändring av var besluten ska tas.

I att-satsen yrkar Socialdemokraterna på att hantera motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens intentioner vilket innebär att en motion alltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan nödvändig beredning har skett i berörd nämnd/styrelse/beredning.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
8 november: inlämnad
2 december: remitterad till kommunstyrelsen för beredning
8 december 2014 beslut av ks att remittera motionen till stabschefen för yttrande.
11 maj 2015: Fullmäktige beslutar att återremittera motionen till kommunstyrelsen för att sammanväga den med det från Stabskontoret redovisade i ärendet.
2 juni 2016: Fullmäktige beslutar att bordlägga behandlingen av motionen till nästa fullmäktigemöte p gr a tidsbrist. Förslag till beslut: att bifalla motionen.
22 augusti 2016: Fullmäktige beslutar att bifalla motionen med besluts-satsen: att de ärenden som i kommunfullmäktige väckts genom motion regelmässigt ska avgöras av kommunfullmäktige, utom i sådana fall en motion rör sådan fråga som enligt vid varje tid gällande författning åvilar nämnd att besluta i, i vilket fall ärendet ska överlämnas till behörig nämnd för avgörande, samt att därmed anse motionen bifallen.

4. Motion om att demokratisera Staffanstorps kommun
underskriven av samtliga ordinarie s-ledamöter i fullmäktige

Motionen pekar i 12 punkter på att det finns en brist på demokratisk kultur i kommunen och bl a pekar man på att motioner från fullmäktigeledamöter kan delegeras för beslut i nämnderna som har slutna möten istället för att debatteras och beslutas i fullmäktige där allmänheten och pressen har full insyn.

I att-satsen yrkar Socialdemokraterna på att kommunfullmäktiges presidie får i uppdrag att snarast återkomma med ett åtgärdsprogram syftande till att rätta till de ovanbeskrivna bristerna i vår kommun.

Motionen Demokratisera Staffanstorps kommun

Beslutsgång:
21 oktober: Inlämnad 
21 oktober: remitterad till kommunstyrelsen för beredning
3 februari: motionen drogs tillbaka.

5. Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie
underskriven av Carina Dilton, s-ledamot i fullmäktige

Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ger Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag 
att ta ett helhetsgrepp kring trafiksäkerhetsfrågorna i Grevie och
att ej bevilja bygglov för nya bostäder i Grevie så länge frågan inte är löst.

Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie

Beslutsgång:
18 oktober: inlämnad
21 oktober - remitterad till kommunstyrelsen för beredning
3 februari 2013 - motionen remitterad till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och till Tekniska nämnden för beredning och beslut.
19 maj 2015 - Tekniska nämnden beslutade att upplysa motionären att kommunen inte är ansvarig för trafiksäkerheten inom Grevie då väghållaransvaret är enskilt eller statligt,
att upplysa motionären om att bygglov prövas individuellt när en ansökan kommer in och att man i den processen låter berörda sakägare yttra sig samt
att därmed anse motionen besvarad.

6. Motion om att kompensation till skolorna för utökad undervisningstid i matematik
underskriven av Pierre Sjöström, s-oppositionsråd

Undervisningstiden för matematik har genom ett centralt beslut utökats och statliga medel har betalats ut till kommunerna. I Staffanstorp har skolorna inte fått del av dessa pengar.

I att-satserna yrkas:
att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att för höstterminen 2013 kompensera de berörda skolorna med 580 000 kronor för den utökade undervisningstiden i matematik,
att kommunfullmäktige anslår 580 000 kronor då Staffanstorps kommun erhållit summan i det generella statsbidraget för ändamålet.

Motion: Komenpensera skolorna för den utökade undervisningstiden i matematik höstterminen 2013

Beslutsgång:
18 oktober: inlämnad
21 oktober: remitterad till kommunstýrelsen för beredning
28 april 2014: behandlad i fullmäktige: Motionen besvarad. Kompensation har utgått till skolorna efter att motionen skrevs. (S) anser att första att-satsen därför borde vara bifallen - inte besvarad. Omröstning: 20-19 för kommunstyrelsens förslag till beslut (besvarande av båda att-satserna). Obs! Alla partier utom Moderaterna och Staffanstorp röstade för bifall!

7. Motion om att mat i Staffanstorps skolor ska upphandlas av närproducenter
underskriven av Carina Dilton, s-ledamot i fullmäktige

I att-satserna yrkas:
att kostenheten framöver i största möjliga utsträckning inhandlar kött och kyckling av producenter i närområdet som står för hela kedjan själva (uppfödning, slakt och styckning), och
att kostenheten får i uppdrag att satsa mer på vegetabilier (gärna närproducerade) iställlet för halvfabrikat.

Motion om mat i Staffanstorps skolor

Beslutsgång:
14 oktober: inlämnad
21 oktober: remitterad till kommunstyrelsen för beredning.

8. Motion om regler för intern- och extern represention
underskriven av Björn Stigborg, andre vice ordförande i kommunfullmäktige

Motionen tillkom efter att TV-programmet Uppdrag Granskning hade pekat på en rad missförhållanden i samband med en resa till Cannes och deltagande i fastighetsmässan Mipim samt att Staffanstorp saknar en alkoholpolicy.

I att-satserna framställs följande yrkanden:
att en parlamentarisk utredning tillsätts i enlighet m ed i texten angivna intentioner,
att utredningen ska ta fram förhållningsregler för hur kommunens resor, representation, intern och extern representation samt ersättningar vid dessa m.m. ska hanteras,
att utredningen ska föreslå former för implementeringen av förhållningsreglerna så utrymmet för olika tolkningar är minimerat,
att utredningens arbete ska presenteras senast på budgetmötet 2014 där även beslut om reglernas införande ska tas, och
att reglerna ska gälla från och med 1 juli 2014.

Motionen: Framtagande av förhållningsregler för Staffanstorps kommun

Beslutsgång:
3 oktober - inlämnad
21 oktober - remitterad till kommunstyrelsen för beredning
4 november 2014 - motionen drogs tillbaka

9. Motion om anställning av personer med funktionsnedsättning
underskriven av Torbjörn Lövendahl, fullmäktigeledamot

I att-satsen yrkar motionären att kommunstyrelsen får i uppdrag att
att inför nästa år sätta upp som konkret mål att nyanställa 4-5 personer med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga i den egna verksamheten eller inom ramen för all den verksamhet som är utlagd på annan utförare,

att inventera vilka tillgänglighetsåtgärder som behöver vidtagas för att öka möjligheterna för anställning av människor med funktionsnedsättning generellt sett i kommunen,

att inrätta särskilda trainee- och praktikplatser för yngre personer med funktionsnedsättningar, samt

att säkerställa att skolungdomar med funktionsnedsättning kommer ifråga för feriearbeten.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
30 september - inlämnad
30 september - remitterad till kommunstyrelsen för beredning
10 mars 2014: Motionen besvarad. Beslut i KS: 1. Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att vidta åtgärder i enlighet med motionärens önskemål dels inom kommunens egen verksamhet och dels inom projekt inom FINSAM. Ett sådant uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen inom 6 månader. 2. Tillgänglighetsinventeringen från 2011 följs upp. 3. Kommunens arbetsmarknadsenhet får i uppdrag att tillsammans med berörda kommunala enheter, arbetsförmedling m.fl. kartlägga behovet av trainee- och praktikplatser och hur dessa i så fall kan inrättas och finansieras. Ett sådant uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen inom sex månader, räknat från den 10 mars.

10. Ökat ekonomiskt stöd till Lunds kvinnojour (Staffanstorp köper plats där vid behov)
underskriven av Laila Olsen, fullmäktigeledamot

I motionen yrkas
att bidraget till Lunds kvinnojour årligen uppgår till minst samma summa som Staffanstorps kommun ger till Brottsofferjouren i Mellersta Skåne

Motion om ökat ekonomiskt stöd till Lunds kvinnojour

Beslutsgång:
13 september - inlämnad
30 september - remitterad till kommunstyrelsen för beredning
2 december - beslut att överlämna motionen till socialnämnden för sakprövning och beslut.
Reservation från S, som yrkade på att socialnämnden ska utreda frågan och beslutet ska sedan tas i fullmäktige.
22 april 2014 - beslut i Socialnämnden att avslå motionen

11. Motion om valfrihet för medborgare med matdistribution (varm eller kall mat)
underskriven av Renée Stigborg

I dagsläget levereras kall mat till personer med detta bistånd. Motionären vill ha större valfrihet, t ex att kunna välja att få varm eller kall mat eller att få hjälp att gå till Pilegårdens restaurang för att äta.

I motionen yrkas:
att avtalet för externa företag matdistribution sägs upp,
att riktlinjer för att ge bistånd för hjälp med att förbättra mathållningen i ordinärt boende tas av Socialnämnden,
att hela dygnets måltider omfattas som underlag för biståndet.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
13 september - inlämnad
30 september - remitterad till kommunstyrelsen för beredning
2 december - beslut att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut.
S reserverade sig och yrkade på att motionen ska bifallas. Skriftlig reservation lämnades in.

12. Motion om en kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer
underskriven av Laila Olsen, fullmäktigeledamot

Den senaste handlingsplanen antogs 2007. Sedan dess har Socialtjänstlagen ändrats. Motionären anser att handlingsplanen behöver revideras.

I motionen yrkas:
att det kommunövergripande kommunala handlingsprogrammet följs upp av kommunfullmäktige och
att en aktuell strategi och åtgärdsplan utarbetas.

Beslutsgång:
13 september - inlämnad
30 september - remitterad till kommunstyrelsen för beredning
kommunfullmäktige: remitterad till Socialnämnden för beredning
22 januari 2013 i Socialnämnden: förslag på avslag på motionen
28 april 2014: Beslut om avslag i fullmäktige. Omröstning: 22-17. S röstade för bifall. 7 övriga ledamöter röstade också för bifall.

13. Om förädling av Hjärups idrottsplats (grusplanen)
underskriven av Pierre Sjöström

I att-satsen yrkas på att kommunstyrelsen får i uppdrag
att snarast planera för en förädling av nuvarande grusplan i enlighet med ovanstående och
att eleverna i de berörda skolorna involveras i planeringen och utformningen utav den berörda ytan i enlighet med artikel 12 i FN:s barnkonvention.

Motionen i sin helhet 

Beslutsgång:
28 augusti inlämnad
30 september remitterad till kommunstyrelsen för beredning
2 december bordlades motionen i fullmäktige på förslag från socialdemokraterna eftersom det hade kommit in ett medborgarförslag som berörde grusplanen. Vi anser att motionen och medborgarförslaget ska behandlas samtidigt.
10 mars 2014 bifölls motionen i fullmäktige

14. Motion om utökade belysningstider på våra spontanidrottsplatser (under förutsättning att grannarna inte störs)
underskriven av Pierre Sjöström, s-oppositionsråd

I motionen yrkas:
att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se över belysningstiderna i syfte att utöka ungdomarnas möjligheter till en aktiv fritid.

Motion om belysning av spontanidrottsplatser

Beslutsgång:
20 augusti - inlämnad
30 september - remitterad till kommunstyrelsen för beredning
2 december - beslut i fullmäktige
Beslutet blev att överlämna motionen till Tekniska nämndne för prövning och beslut.
S yrkade i första hand på remittering till nämnden för utredning och sedan beslut i fullmäktige och i andra hand på att motionen skulle bifallas.
Skriftlig reservation har lämnats in.
22 april 2014: Tekniska nämnden avslår motionen.

15. Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Balderskolan
inlämnad av Pierre Sjöström

I att-satsen yrkas att fullmäktige ska ge Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden i uppdrag
att snarast säkerställa vägarna till och från Balderskolan så att barnen och eleverna får en säker skolväg.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
18 augusti inlämnad
30 september remitterad till kommunstyrelsen för beredning
2 december beslut att överlämna motionen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut
Socialdemokraterna yrkade i första hand att motionen skulle remitteras till MOS för utredning och därefter beslutas om i fullmäktige och i andra hand att motionen skulle bifallas.
Skriftlig reservation har inlämnats.
4 mars 2014 i Tekniska nämnden (ärendet remitterat dit av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden): Inga fysisia åtgärder föreslås. Beslut att föreslå MOS att införa 30 km/tim som hastighet på Valhallavägen.

16. Motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun
inlämnad av Werner Unger

I att-satsen yrkas på att snarast utarbeta en kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
28 juni inlämnad
30 september remitterad till kommunstyrelsen för beredning
2 december beslut i fullmäktige
Motionen avslogs. S yrkade bifall till motionen. Skriftlig reservation inlämnades.

17. Motion om kulturskola och större samlingslokal
inlämnad av Werner Unger

I att-satserna föreslås att kommunstyrelsen snarast undersöker möjligheten att förlägga en kulturskola i området Sockerstan och
att dialog förs med den kommunala musikskolan (blivande kulturskolan), Staffanstorps Teaterförening samt bägge pensionärsföreningarna i syfte att tillvarata deras synpunkter vid byggandet och förverkligandet av motionens intentioner.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
7 juni inlämnad
10 juni remitterad till Kommunstyrelsen för beredning
17 november 2014 beslut i fullmäktige. Motionen anses besvarad. S är nöjd med det svar som lämnas i yttrandet.

18. Motion om förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen
inlämnad av Laila Olsen

Motionens att-satser:
att en kartläggning görs som visar hur många av de boende i särskilt boende som har ett avgiftsutrymme där kosten kan betalas i sin helhet utan att det påverkar den summa de ska ha kvar för nettohyra och personliga avgifter (lagstadgat förbehållsbelopp)
att i kartläggningen även ta fram vad kostnaden blir för att genomföra en jämkning av avgiften för de pernsionärer som har låg inkomst (under 158 00:-/år) i särskilt boende.
att Staffanstorps kommun antar en tillämplighetstaxa för kostavgift i särskilt boende där Staffanstorps kommun antar en jämkningstaxa för kostavgift i särskilt boende där Staffanstorps kommun jämkar kostavgiften för de som har låg inkomst.

Moitionen i sin helhet

Beslutsgång:
5 juni 2013 inlämnad
21 oktober 2013: fullmäktige remitterar motionen till Socialnämnden för beredning
10 mars 2014: beslut att återremittera motionen för kartläggning enligt motionens att-sats 1 och 2.
23 februari 2015: beslut i fullmäktige att avslå motionen. Skriftlig reservation. Röstsiffror: 25-16.

19. Motion om att Staffanstorps kommun ska satsa på inköp av rättvisemärkta (fairtrade) varor.
inlämnad av Agneta Nilsson

Motionen föreslår
att kommunen vid upphandling av livsmedel ska kräva rättvisemärkta varor där sådana finns och
att krav på rättvisemärkta livsmedel ska skrivas in i anbudshandlingarna.

Motionen i sin helhet 

Beslutsgång:
8 april inlämnad
29 april remitterad till kommunstyrelsen för beredning
21 oktober: Fullmäktige beslutar om återremiss av motionen för att se över kalkylen för införande av Fair Trade för kaffe och bananer med angivande av källpriserna samt tydliggöra skillnaden mellan Fair Trade och ekologiskt producerat samt synliggöra om det finns någon intäktsida för kommunen att man är en Fair Trade City samt redovisa hur fördelningen ser ut mellan odlaren och distributionen.
16 juni 2014: Fullmäktige beslutar att avslå motionen och att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras som en Fairtrade City. Röstsiffror: 23 för avslag, 16 för bifall och en avstod. S lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet.

20. Motion om tillgänglighet till lokalt näringsliv i centrala Staffanstorp
inlämnad av Pierre Sjöström

Motionen föreslår att kommunen ska göra en inventering av åtgärder för att underlätta tillgänglighet till det lokala näringslivet i Staffanstorps centrala delar, samt att införa parkeringsövervakning i Staffanstorps centrala delar.

20 maj beslut i fullmäktige:
Beslut att avslå motionen men att utöver det besluta att uppdra åt tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är tydlig, samt att vidta med anledning av dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrla delar som möjligt. S yrkade på bifall av motionen. Röstsiffror: 27-13. Skriftlig reservation.

21. Motion om utegym i Hjärup
inlämnad av Carina Dilton

Motionen föreslår:
att förverkliga tankarna i motionen så att även medborgarna i Hjärup får tillgång till ett utegym

Motionen i sin helhet

22 februari 2013 inlämnad
25 februari 2013 remitterad till Kommunstyrelsen för berednin
29 april 2013 beslut att överlämna motionen till Kultur- och Fritidsnämnden för dess sakprövning och beslut samt att anse motionen besvarad
17 september 2013 beslut i Kultur- och fritidsnämnden att föreslå Tekniska nämnden att bygga ett utegym i Hjärups framtida rekreationspark samt att anse motionen besvarad
10 december 2013 beslut i Tekniska nämnden att man tar hänsyn och skapar en yta för utegym i Hjärups park, att Tekniska nämnden ska begära av Kommunstyrelsen att få utöka investeringsbudgeten 2015 med beräknad merkostnad på cirka 200.000 kronor samt att anse motionen besvarad

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-26 13:52