S-motioner 2014

Här finns de motioner som har inlämnats av Socialdemokraterna under 2014.
Obs att du kan läsa om de motioner som inlämnats under 2013 men avgjorts under 2014 under respektive motion under fliken S-motioner 2013

13. Motion om lekplatser i kommunal regi
underskriven av Pia Jönsson
Att-satserna:
att kartlägga hur många lekplatser som gemensamhetsanläggningar/samfälligheter ansvarar för, samt
att Staffanstorps kommun ser över möjligheten att ta över ansvaret för samtliga lekplatser i Staffanstorps kommun.

Motionen i sin helthet
Beslutsgång:
15 december: inlämnad och remitterad till Kommunstyrelsen för beredning
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslöt (på förslag från Kommunstyrelsen) att anmoda Tekniska nämnden att genom informationsutskick upplysa bostadsrättsföreningar, större fastighetsbolag samt samfälligheter om standarder gällande lekplatser och dess skötsel och underhåll samt att samtidigt informera om kommunens lekplatsstrategi samt
att i övrigt att avslå motionen-

12. Motion om offentlig toalett i Staffanstorps kommun
underskriven av Pia Jönsson
Att-satserna:
att se över möjligheten till att upprätta en offentlig toalett i Staffanstorps kommun samt
att beakta möjligheten att anlägga en offentlig toalett vid ombyggnaden av Hjärups station.

Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
15 december: inlämnad och remitterad till Kommunstyrelsen för beredning
31 augusti 2015: Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för en god informationsskyltning till den offentliga toaletten i James Grill och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande exploatering av områdena kring bussterminalen på Malmövägen och i anslutning till stationsläget i Hjärup särskilt beakta behov av en "väntsal" som även innehåller en offentlig toalett och annan service, samt att därmed anse motionen bifallen.
14 september 2015: Fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.

11. Motion om Översyn av gemensamhetsanläggningar i kommunen
underskriven av Pierre Sjöström och Pia Jönsson
Att-satserna:
att huvudprincipen för all kommande byggnation ska vara att kommunen ansvarar inom kvartersmarken för grönområden, de lokala gatorna inkl. belysning, vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt ev gång- och cykelvägar,
att som huvudprincip uttala att gemensamhetsanläggningar inte ska förekomma i kommande byggnationer, samt
att ansvaret för befintliga gemensamhetsanläggningar för vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar övertas av Staffanstorps kommun.

Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
15 december 2014 inlämnad och remitterad till Kommunstyrelsen för beredning
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslutar att en utredning av huvudmannaskapsfrågorna ska utgöra ett underlag för nästa revidering av Staffanstorps kommuns Översiktsplan. Ambitionen är att genom brett parlamentariskt arbete avgöra frågan och därmed uppnå långsiktighet, samt
att därmed anse motionen besvarad.

10. Motion om Att öka valfriheten inom äldrevården
underskriven av Pierre Sjöström
Att-satserna:
att verka för att öka valfriheten för våra äldre i kommunen genom att erbjuda verksamheter i kommunal regi,
att se till at det särskilda boendet Magnoliagården åter drivs i kommunal regi fr o m år 2016-01-01., dvs när avtalet löper ut, samt att verka i motionens anda i den framtida planeringen av fler särskilda boendeplatser i olika delar av kommunen.

Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
15 december 2014: inlämnad och remitterad till Kommunstyrelsen för beredning.
21 mars 2016: Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. S yrkar att motionen återremitteras för ytterligare utredning. Minoritetsåterremiss med röstsiffrorna 25-16.

9. Utarbetande av kultur- och fritidsplan
underskriven av Werner Unger och Richard Fridh
Att-satsen: Att snarast utarbeta en kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun

Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
3 november inlämnad
17 november remitterad till kommunstyrelsen för beredning
8 december: remitterad av kommunstyrelsens arbetsutskott till kommundirektören för yttrande
23 februari 2015: Beslut att bifalla motionen. (förslag från kommunstyrelsen att avslå den!). Omröstningen vanns av s, mp, spi, v och sd med 21-20

8. Motion om familjecentral i Hjärup
underskriven av Laila Olsen
Att-satser:
Att Staffanstorps kommun tar sitt ansvar för att det blir kontinuitet i den öppna förskolans verksamhet i Hjärup
Att Staffanstorps kommun initierar ett samarbete med Region Skåne för att öppna en famijecentral i Hjärup
Att det förutom de kompetenser som finns på Familjecentralen Paletten, så ska det i denna familjecentralen i Hjärup även finnas tandhälsovård där tandhälsofrämjande information och råd ges till förskolebarn och deras föräldrar.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
2 november inlämnad
17 november remitterad till kommunstyrelsen för beredning
8 december remitterad av kommunstyrelsens arbetsutskott till socialnämnden för yttrande
15 juni 2016 yttrande från socialnämnden att vissa kriterier inte kan uppfyllas, därför föreslår man avslag på motionen.
6 oktober 2016 återremitterad av kommunstyrelsen till socialnämnden för att utreda dels vilka kriterier som inte uppfylls för att kunna bilda en familjecentral, dels för att utreda vilka kostnader som är förenade med bildandet av familjecentralen samt utreda förutsättning för befintlig öppna förskola i Staffanstorp att tidvis kunna bedriva filialverksamhet i Hjärup.

år

 

 

 

 

 

 

att
är
e

 

 

 

 

b

 

 

7. Motion om en god personalkontinuitet i hemtjänsten i Staffanstorps kommun
underskriven av Laila Olsen
Att-sats:
Att Staffanstorps kommun antar ett mål om att brukarna i hemtjänsten ska träffa högst 15 personal i månaden.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
20 oktober inlämnad och remitterad till kommunstyrelsen för beredning
24 november remitterad av kommunstyrelsens arbetsutskott till socialnämnden för yttrande
11 november 2015 beslutade Socialnämnden att föreslå att motionen ska avslås.
7 mars 2016: Kommunstyrelsen föreslår med röstsiffrorna 7-6 att motionen ska avslås.
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslutar att behandlingen av motionen ska bordläggas eftersom motionären inte är närvarande på mötet.
25 april 2016: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Röstsiffror: 25-16

6. Inrätta en dietist för god och säker nutritionsvård
underskriven av Laila Olsen och Gopakumar Nair
Att-sats:
Att socialnämnden inrättar en kommundietistfunktion i Staffanstorp i enlighet med motionens intentioner

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
20 oktober inlämnad och remitterad till kommunstyrelsen för beredning
24 november remitterad av kommunstyrelsens arbetsutskott till socialnämnden för yttrande
19 november 2015: Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås.
7 mars 2016: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga behandlingen av motionen eftersom motionären inte är närvarande.
25 april 2016: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Röstsiffror: 25-16

5. Motion om att avbryta kundval enligt LOV inom hemtjänsten och införa en ny modell för resurs- och kvalitetsuppföljning
underskriven av Laila Olsen
Att-satser:
Att Staffanstorps kommun ger socialnämnden i uppdrag att avbryta kundval inom LOV inom hemtjänsten
Att Staffanstorps kommun ger socialnämnden i uppdrag att ta fram en annan resursfördelnings- och kvalitetsuppföljningsmodell där det är processen, det vill säga kvaliteten i tjänsten som värderas och inte den tid det tar att utföra.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
20 oktober inlämnad och remitterad till kommunstyrelsen för beredning
24 november remitterad av kommunstyrelsens arbetsutskott till socialnämnden för yttrande
7 december 2015: Socialnämnden beslutar föreslå att motionen avslås.
7 mars 2016: Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås.
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslutar bordlägga behandingen av motionen eftersom motionären inte är närvarande.
25 april 2016: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Röstsiffror: 25-16

Motion om utökade parametrar för barnvattenprov i Staffanstorps kommun
underskriven av Pia Jönsson
Att-sats:
Att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över möjligheten till ett utökat antal parametrar vid analys av vattenprov för de föräldrar som har barn upp till 3 år och har egen brunn till fastigheten.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
1 september inlämnad
13 oktober remitterad till kommunstyrelsen för beredning
24 november  remitterad av kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande
3 juni 2015 Beslut i fullmäktige: Bifall till motionen

4. Barnomsorg på obekväma arbetstider
underskriven av Werner Unger m. fl.
Att-satserna:
att kartlägga behovet av barnomsorg på obekväma arbetstider och lyfta fram vilka hinder som finns att tillgodose behovet,
att Staffanstorps kommun fastslår föräldrarnas rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
att informationen om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid når ut till hela målgruppen (dvs samtliga föräldrar i vår kommun), samt
att inom ramen för översynen/inventeringen ska också frågan om ett "nattis" (en förskola som har öppet dygnet runt) undersökas.

Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
3 maj: inlämnad
16 juni remitterad till kommunstyrelsen för beredning
1 september remitterade Kommunstyrelsens arbetsutskott till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
2 juni 2015: Barn- och utbildningsnämnden beslutar avge ett yttrande, där man uppger att det inte finns behov av någon kartläggning av behovet av barnomsorg på obekväm tid. S reserverade sig mot beslutet
31 augusti 2015: Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att avslå motionen. S reserverade sig mot beslutet.
14 september 2015: Kommunfullmäktige beslutar på förslag från (S) om återremiss för att genomföra en fördjupad kartläggning där samtliga föräldrar som har barn i förskoleålder ska tillfrågas och att frågan belyses i Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys för vad som gäller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten.

3. Motion om hyresrätter på Skånevägen-Annerovägen
underskriven av Pierre Sjöström och Torbjörn Lövendahl
Att-satsen: att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att snarast ta initiativ till att bygga hyresrätter på Annerovägen/Skånevägen

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
25 mars inlämnad
28 april remitterad till Kommunstyrelsen för beredning
13 oktober motionen besvarad i fullmäktige. Markanvisningsavtalet innebär både hyresrätter och bostadsrätter

2. Motion om s k "Vita Jobb" vid offentlig upphandling
underskriven av Pierre Sjöström
Att-satsen: att Staffanstorps kommun med dess helägda bolag börjar tillämpa modellen Vita Jobb vid offentliga upphandlingar.

Motionen i sin helhet: Motion om så kallade "Vita jobb" vid offentlig upphandling

Beslutsgång:
25 mars inlämnad
28 april remitterad till Kommunstyrelsen för beredning
17 november motionen minoritetsåterremiss till KS för utredning av riktlinjer om Staffanstorps kommun kan utarbeta riktlinjer  för upphandlingar och att dessa föreläggs kommunfullmäktige senast inom 6 månader.
14 september 2015: Information till fullmäktige att man avvaktar Konkurrensverkets avgörande angående Malmös kommuns införande av Vita jobb, innan förslag till riktlinjer enligt beslutet om återremiss tas fram.
17 oktober 2016 fråga i fullmäktige av Agneta Nilsson/Kumar Nair när motionen kommer upp för beslut.

1. Bygg rätt från början
underskriven av Laila Olsen och Solveig Olsson
Att-satsen: att kommunfullmäktige ger Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett basutformningsprogram för Staffanstorps kommun

Motionen i sin helhet: Bygg rätt från början

 Beslutsgång:
3 februari: inlämnad
3 februari: remitterad till kommunstyrelsen för beredning
14 april: Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen
28 april: Fullmäktige beslutar avslå motionen. Omröstning: 27-12 till förmån för avslagsyrkandet.

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-22 16:40