S-motioner 2015

1. Motion om riktlinjer för Staffanstorps kommuns bostadsförsörjning
underskriven av Pierre Sjöström
Att-sats:
Med hänsyn till ovanstående yrkar vi att Staffanstorps kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utarbeta nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
28 augusti underskriven
14 september remitterad till kommunstyrelsen för beredning
30 november beslut i kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att bifalla motionen
14 december beslut i fullmäktige. Motionen bifallen

2. Motion om rätt till heltid
underskriven av Agneta Nilsson och Kumar Nair
Att-satser:
att rätt till heltid införs för de kommunanställda som vill och är anställda på deltid och
att normen för anställningar i kommunen skall vara fasta heltidstjänster

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
9 juni inlämnad
15 juni remitterad av fullmäktige till kommunstyrelsen för beredning.
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med röstsiffrorna 25-16. S lämnade in en skriftlig reservation.

3. Motion om att inrätta en integrationspolitik för Staffanstorps kommun
underskriven av Björn Stigborg och Kumar Nair
Att-satser:
För att Staffanstorp ska fortsätta att vara en levande, harmonisk och framtidsinriktad kommun för alla invånvare yrkar vi
att en integrationspolicy för Staffanstorps kommun tas fram och
att policyn gäller för alla kommunens verksamheter.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
9 juni inlämnad
15 juni remitterad av fullmäktige till kommunstyrelsen för beredning
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. S yrkar på att motionen ska bifallas. Röstsiffror: 25-16.

4. Motion om att införa jämställdhetsintegrering
underskriven av Laila Olsen
Att-satser:
För att visa vårt mod och för att bidra till bättre jämställdhet yrkar vi socialdemokrater
att Staffanstorps kommun arbetar med jämställdhet utifrån tre perspektiv - medborgarperspektiv, brukarperspektiv och arbetsgivarperspektiv,
att jämställdhetsintregrering införs som strategi för att stimulera jämställdhetsarbetet i kommunens verksamhet som riktar sig mot kommuninvånare,
att en arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta en handlingsplan med syfte att införa ett arbetssätt utifrån de tre perspektiven och
att Staffanstorps kommun tar beslut om att underteckna Dekralationen The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life (CEMR)

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
15 juni 2015 inlämnad och remitterad av fullmäktige till kommunstyrelsen för beredning
2 juni 2016 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga behandling av motionen till nästa fullmäktigemöte p gr a tidsbrist.
25 augusti 2016: Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med röstsiffrorna 26-15. Skriftlig reservation från S.

5. Motion om att ansluta Staffanstorps kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop om 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.
underskriven av Torbjörn Lövendahl
Att-satsen: att ansluta Staffanstorps kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop om 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
11 maj 2015 inlämnad
11 maj 2015 remitterad av fullmäktige till kommunstyrelsen för beredning
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

6. Motion om konstnärlig utsmyckning
underskriven av Pierre Sjöström
Att-satserna:
att utarbeta riktlinjer för kommunens konstnärliga utsmyckning
att de nya riktlinjerna inarbetas i de helägda bolagens ägardirektiv
att Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för uppföljningen av de nya riktlinjerna.

Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
29 januari 2015 inlämnad
23 februari 2015 remitterad av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning
21 mars 2016: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats innebärande att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för kommunens konstnärliga utsmyckning.
att bifalla motionens tredje att-sats innebärande att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppföljningen av de nya riktlinjerna, samt att avslå motionens andra att-sats.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-03 15:29