S-motioner 2016

Här publicerar vi Socialdemokraternas motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige och hur de behandlas:

1. Motion om riktlinjer för att motverka jäv och andra intressekonflikter
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att för kommunfullmäktiges antagande uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa förslag till riktlinjer för att motverka jäv och andra intressekonflikter omfattande förtroendevalda och anställda vad avser den kommunala handläggningen och beslutsfattandet i Staffanstorps kommun.
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad till fullmäktige oktober 2016
17 oktober 2016 kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

2. Motion om ärenderedovisning
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att  uppdra åt kommunstyrelsen att för kommunfullmäktiges antagande redovisa ett förslag till ärenderedovisningsmodell att gälla för de politiska beslutsorganen
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad till fullmäktige oktober 2016
17 oktober: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

3. Motion om hundrastkärl i Hjärups park
underskriven av Carina Dilton
att-sats: att Tekniska nämnden får i uppdrag att sätta ut några hundrastkärl i Hjärups nya park.
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
4 oktober 2016 inlämnad till kommunfullmäktige
17 oktober 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

4. Motion om socialt bokslut
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att för antagande i kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta ett socialt bokslut med början från och med 2016 års verksamhet i enlighet med vad som anges i motionen.
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad i oktober 2016
17 oktober 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

5. Motion gällande kommunens uppsiktsplikt
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att kommunstyrelsen tar de initiativ som anges i denna motion vad gäller strategi och genomförande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt seminarieövningar inom den kommunala organisationen
Motionen i sin helhet
inlämnad den17 augusti 2016
Beslutsgång:
22 augusti 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

6. Motion gällande genomförande av en handlingsplan syftande till en kemikaliesmart förskola
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att inledningsvis redovisa en risk- och konsekvensanalys för att därefter ta fram och genomföra en handlingsplan i enlighet med motionen syftande till en kemikaliesmart förskola i vår kommun
Motionen i sin helhet

inlämnad den 17 augusti 2016
Beslutsgång:
22 augusti 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

7. Motion om överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande nollvision för ungdomsarbetslösheten
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att med Arbetsförmedlingen teckna en motsvarande överenskommelse om nollvision för ungdomsarbetslösheten i vår kommun.
Motionen i sin helhet
inlämnad den 17 augusti 2016
Beslutsgång:
22 augusti 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

8. Motion om fler platser i särskilt boende
underskriven av Pierre Sjöström
att-sats: att kommunfullmäktige ska besluta att utreda möjligheten att bygga två nya särskilda boenden som ska drivas i kommunal regi varav ett i Staffanstorp (Sockerstan 54 platser) och ett i Hjärup 54 platser (i anslutning till antingen Centrumgården eller i anslutning till den nya Hjärupspark).
Motionen i sin helhet
Inlämnad den 8 juni:
Beslutsgång:
13 juni: Fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

9. Motion om lekvärdesfaktorer för förskolor
underskriven av Carina Dilton
att-satser:
att Staffanstorps kommun tar fram ett motsvarande dokument
att Staffanstorp använder sig av riktlinjerna i dokumentet på befintliga förskolor samt på framtida förskolor.
Motionen i sin helhet
Bilaga till motionen
inlämnad 10 juni
13 juni: Fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

10. Motion om förbud att använda mobiltelefoner och datorer i simhallen
underskriven av Werner Unger
att-sats: att Staffanstorps kommun inför ett förbud att använda mobiler och datorer/läsplattor i simhallen och omklädningsrum (inkl. bastu och duschar).

Motionen i sin helhet

21 mars: remitterad till kommunstyrelsen för beredning


Sidan uppdaterades senast: 2016-10-23 19:36