S-motioner 2016

Här publicerar vi Socialdemokraternas motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige och hur de behandlas:

1. Ökad vistelsetid för "15-timmarsbarn" i förskolan
underskriven av Laila Olsen
att-sats: att Staffanstorps kommun tar beslut om att erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa 25 timmars vistelsetid i veckan.
Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
den 12 december 2026 inlämnad till fullmäktige
den 12 december remitterad till kommunstyrelsen för beredning

2. Regler och policy vid skyltning intill våra vägar
underskriven av Carina Dilton
att-sats: att Staffanstorps kommun utarbetar ett regelverk och en policy för skyltning kring våra vägar
Motionen i sin helhet

Beslutsgång:
den 12 december 2016 inlämnad till fullmäktige
den 12 december remitterad till kommunstyrelsen för beredning

3. Trygghet och säkerhet i Staffanstorps centrum
underskriven av Carina Dilton
att-satser:
att kommunen tittar över hur man genom mer belysning kan göra Rådhustorget mer tryggt och säkert,
att stråket mellan Rådhustorget och det kommande allaktivitetshuset upplyses och
att kommunen ser över hur man kan öka tryggheten och säkerheten på 24-timmarsparkeringen vid Balderskolan, genom bl.a. ökad belysning.
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad till fullmäktige den 15 november 2016
den 21 november: kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

4. Badavgifter för pensionärer
underskriven av Werner Unger
att-sats:
att pensionärernas badavgifter (inträdesavgift och årskort) likställs med vad barnen får betala för motsvarande på badet.
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad till fullmäktige den18 november 2016
den 21 november: kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning
 

5. Program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats:
att för antagande i kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare i enlighet med vad som anges i de ändringar i Kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad till fullmäktige den 1 november 2016
remitterad av fullmäktige till kommunstyrelsen för beredning den 21 november

6. Motion om riktlinjer för att motverka jäv och andra intressekonflikter
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att för kommunfullmäktiges antagande uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa förslag till riktlinjer för att motverka jäv och andra intressekonflikter omfattande förtroendevalda och anställda vad avser den kommunala handläggningen och beslutsfattandet i Staffanstorps kommun.
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad till fullmäktige oktober 2016
17 oktober 2016 kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

7. Motion om ärenderedovisning
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att  uppdra åt kommunstyrelsen att för kommunfullmäktiges antagande redovisa ett förslag till ärenderedovisningsmodell att gälla för de politiska beslutsorganen
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad till fullmäktige oktober 2016
17 oktober: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

8. Motion om hundrastkärl i Hjärups park
underskriven av Carina Dilton
att-sats: att Tekniska nämnden får i uppdrag att sätta ut några hundrastkärl i Hjärups nya park.
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
4 oktober 2016 inlämnad till kommunfullmäktige
17 oktober 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

9. Motion om socialt bokslut
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att för antagande i kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta ett socialt bokslut med början från och med 2016 års verksamhet i enlighet med vad som anges i motionen.
Motionen i sin helhet
Beslutsgång:
inlämnad i oktober 2016
17 oktober 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

10. Motion gällande kommunens uppsiktsplikt
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att kommunstyrelsen tar de initiativ som anges i denna motion vad gäller strategi och genomförande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt seminarieövningar inom den kommunala organisationen
Motionen i sin helhet
inlämnad den17 augusti 2016
Beslutsgång:
22 augusti 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

11. Motion gällande genomförande av en handlingsplan syftande till en kemikaliesmart förskola
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att inledningsvis redovisa en risk- och konsekvensanalys för att därefter ta fram och genomföra en handlingsplan i enlighet med motionen syftande till en kemikaliesmart förskola i vår kommun
Motionen i sin helhet

inlämnad den 17 augusti 2016
Beslutsgång:
22 augusti 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

12. Motion om överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande nollvision för ungdomsarbetslösheten
underskriven av Torbjörn Lövendahl
att-sats: att med Arbetsförmedlingen teckna en motsvarande överenskommelse om nollvision för ungdomsarbetslösheten i vår kommun.
Motionen i sin helhet
inlämnad den 17 augusti 2016
Beslutsgång:
22 augusti 2016: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning

13. Motion om fler platser i särskilt boende
underskriven av Pierre Sjöström
att-sats: att kommunfullmäktige ska besluta att utreda möjligheten att bygga två nya särskilda boenden som ska drivas i kommunal regi varav ett i Staffanstorp (Sockerstan 54 platser) och ett i Hjärup 54 platser (i anslutning till antingen Centrumgården eller i anslutning till den nya Hjärupspark).
Motionen i sin helhet
Inlämnad den 8 juni:
Beslutsgång:
13 juni: Fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

14. Motion om lekvärdesfaktorer för förskolor
underskriven av Carina Dilton
att-satser:
att Staffanstorps kommun tar fram ett motsvarande dokument
att Staffanstorp använder sig av riktlinjerna i dokumentet på befintliga förskolor samt på framtida förskolor.
Motionen i sin helhet
Bilaga till motionen
inlämnad 10 juni
13 juni: Fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

15. Motion om förbud att använda mobiltelefoner och datorer i simhallen
underskriven av Werner Unger
att-sats: att Staffanstorps kommun inför ett förbud att använda mobiler och datorer/läsplattor i simhallen och omklädningsrum (inkl. bastu och duschar).

Motionen i sin helhet

21 mars: remitterad till kommunstyrelsen för beredning


Sidan uppdaterades senast: 2016-12-30 16:06