Stenungsund ska vara en bra kommun att leva, bo och arbeta i.

Bild på Bo Perttersson

Barn är det värdefullaste vi har

Detta innebär att vi måste ha en förskola som ger alla som så önskar, en förskoleplats där vi skall eftersträva närhetsprincipen. Vi vill skapa möjligheter för föräldrar att kunna arbeta i ett samhälle de flesta timmarna på dygnet. Det innebär att vi måste ha förskola för föräldrar som börjar tidigt på morgonen, eller sent på kvällen eller när det behövs även på natten. Barn är det värdefullaste vi har i ett samhälle och det finns framtidstro i Stenungsund som syns i det positiva födelseöverskottet vi har.  

Bra Kollektivtrafik 

Vi har under det gångna året upplevt hur oljepris och den globala uppvärmningen påverkar vårt jordklot och även invånarna i Stenungsund. Ett sätt att motverka den globala uppvärmningen och hålla nere vårt oljeberoende är att bibehålla en bra kollektivtrafik. Efter nyår kommer tågen att gå oftare på Bohusbanan och då behöver dessa tåg kompletteras med busstrafik som gör att man kan åka kollektivt betydligt lättare vilket är bra för miljön och ytterliggare ett steg för att minska oljeberoendet.    

FIXAR Malte och matleveranser till äldre  

Vi ser att vi kommer att få en fortsatt kostnadsutveckling i vårt samhälle när det gäller vård och omsorg. Detta beror på den medicintekniska utvecklingen och för att vår medellivslängd ökar. För att minska den framtida kostnadsutvecklingen vill vi arbeta förebyggande, där vi ser att det är viktigt att vi bibehåller ”fixar Malte” för att minska fallolyckor. Fallolyckor innebär både personligt lidande och framtida stort vård/omsorgsbehov. Matleveranser till de äldre är ett sätt för kommunal personal att se de äldre och hur de har det detta vill vi ha kvar.

 

Förslag till Budget 2009 med blicken mot 2010 i Stenungsund

 

Vi inom oppositionen har fått redovisat hur det ser ut i prognoser för skatteintäkter och befolk­ningsförändringar de närmsta åren, vi har även tagit del av material från ansvarskommittén och SKL när det gäller hur utvecklingen ser ut fram­över de närmsta 20 åren om allt annat är oför­ändrat. Rapporten talar om att vi kommer ha fler ålderspensionärer i Sverige, att den medi­cintekniska utvecklingen innebär att vi kan bota/fördröja sjukdomar så att vi kan leva längre och detta visar sig när vi ser att medel­livslängden ökar i Sverige.

 

För Stenungsunds kommun ser vi att befolk­ningen ökar, både de i yrkesverksam ålder och de som är folkpensionärer. Vi ser att ”den nya ekonomiska geografin” lyfter våra förutsätt­ningar - en ort vid havet med närheten till en stor arbetsmarknadsregion i Göteborg. Det är mot denna bakgrund - och vi tror på människor och eftersträvar goda förutsättningar för alla invånare - som vi har valt att lägga vårt förslag till budget för Stenungsunds kommun. Vi lägger ett förslag som blickar framåt!

 

Vi vill vara en attraktiv och god kommun även framöver, en kommun man som invånare vill flytta till. Detta innebär att vi måste ha en för­skola som ger alla som så önskar, en förskole­plats där vi skall eftersträva närhetsprincipen.

Vi vill skapa möjligheter för föräldrar att kunna arbeta i ett samhälle som Stenungsund, ett samhälle med god samhällservice de flesta timmarna på dygnet. Det innebär att vi måste ha förskola för föräldrar som börjat tidigt på morgonen, eller sent på kvällen eller när det behövs även på natten.

Barn är det värdefullaste vi har i ett samhälle och det finns framtidstro i Stenungsund som syns i det positiva födelseöverskottet vi har.  

 

Vi anser att det är viktigt att barnen får i sig näringsriktig mat i förskolan/skolan och att det är mat som produceras på bästa sättet för mil­jön. Därför innehåller vårt budgetförslag krav­mjölk.

 

Stenungsund är en kustkommun med goda badvillkor på sommaren. Vi har i snart 10 års tid haft en simskola som är gratis för 6 åringar så att de kan öva upp den första simkunskapen. Vi vill fortsätta med detta för det är en investering i våra barn.

 

Vår livsbild förändras snabbare idag och man kan se att även utbildning är en färskvara. Därför är det viktigt att man kan skola om sig när förutsättningar ändrar sig på det personliga planet eller när arbetsmarknaden förändras. Därför vill vi hålla en god kvalitet i vår Komvux- och högskoleutbildning, för detta är ett bra sätt att möta framtiden och det är en investering i framtidens samhälle.

 

Vi har under det gångna året upplevt hur olje­pris och den globala uppvärmningen påverkar vårt jordklot och även invånarna i Stenungsund. Ett sätt att motverka den globala uppvärm­ningen och hålla nere vårt oljeberoende är att bibehålla en bra kollektivtrafik. Efter nyår kom­mer tågen att gå oftare på Bohusbanan och då behöver dessa tåg kompletteras med busstrafik som gör att man kan åka kollektivt betydlig lättare vilket är bra för miljön och ytterligare ett steg för att minska oljeberoendet.

 

Stenungsund växer, vilket innebär att vi ökar våra lokalytor och dessa behöver underhållas. För målar man inte om fönstren kommer det en dag som man måste byta dessa. Så ett eftersatt underhåll innebär en värdeminskning på de kommunala fastigheterna och detta är inte god ekonomisk hushållning.

 

Vi ser att vi kommer att få en fortsatt kostnads­utveckling i vårt samhälle när det gäller vård och omsorg. Detta beror på den medicintek­niska utvecklingen och för att vår medellivs­längd ökar. För att minska den framtida kost­nadsutvecklingen vill vi arbeta förebyggande, där vi ser att det är viktigt att vi bibehåller ”fixar Fritz” för att minska fallolyckor. Fallolyckor in­nebär både personligt lidande och framtida stort vård/omsorgsbehov.

 

Matdistributionen till de äldre är ett sätt för kommunal personal att se de äldre samtidigt som det säkerställer att de får hem mat.

 

Vårt kulturhus betyder mycket för invånarna i Stenungsund, för avkoppling, kunskapsinhämt­ning och mötesplats. Huset är nu över 15 år gammalt och det syns bl.a. i biografen på sä­tena längst bak. Nu är det hög tid till att klä om möblerna därför värnar vi kultur och vårt kultur­hus.

 

Andelen ungdomar som har rätt till gymnasieut­bildning ökar därför har vi även i år höjt budge­ten rejält till gymnasieskolan, för att vi skall kunna erbjuda en god utbildning till våra ung­domar. Stenungsund har och skall även fram­över ha en hög ambitionsnivå när det gäller sommarjobb. Utredningar har visat betydelsen för ungdomar senare i livet om de har haft sommarjobb och detta är en investering för framtiden, vi är däremot oroade hur det skall gå med försörjningsstödet när nu regeringen har försämrat villkoren för sjuka och arbetslösa vilket kan få negativa konsekvenser i kommu­nen.

 

Vårt budgetförslag innebär att vi behöver se över organisationen på räddningstjänsten, ad­ministrationen i kommunhuset och på sam­hällsbyggnadsavdelningen.

 

Vi ser att vi behöver ta del av försäljningsintäk­terna från tomtförsäljningen under 2009 för att klara ett positivt resultat, som vi sedan beräknar skall klaras av de högre skatteintäk­terna/statsbidragen under 2010.

 

Verksamheterna skall söka bidrag från sta­ten/EU-fonder för att utveckla verksamheterna för kommuninvånarna.

 

Driftbudgetavräkning

Budget

Alliansens

 

Oppositionen

 

2008

ram 2009

 

2009

 

 

 

 

 

Politisk verksamhet

-8 055

-7 477

 

-7 477

Kommunövergripande

-40 827

-48 772

 

-45 181

 

 

 

 

 

 Allmänna utskottet

 

 

 

 

Individ- och familjeomsorg

-156 378

-164 499

 

-166 000

Stöd och service

-34 829

-34 503

 

-34 300

Vård och Äldreomsorg

-149 021

-156 529

 

-158 500

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsutskottet

 

 

 

 

Bostadsanpassning

-2 964

-3 001

 

-2 500

Fastighetsförvaltningen

-90

-1 436

 

-3 500

Måltid

-28 879

-28 911

 

-29 300

Räddningstjänst

-9 239

-9 963

 

-9 500

Samhällsbyggnad

-26 612

-26 698

 

-26 500

-Kollektivtrafik/Färdtjänst

-14 214

-15 994

 

-18 000

-Deponier

-200

-200

 

-300

 

 

 

 

 

VA-enheten (avgiftsfinansierad)

0

0

 

0

Renhållning (avgiftsfinansierad)

0

0

 

0

 

 

 

 

 

Bildningsutskottet

 

 

 

 

Barnomsorg och skola

-358 131

-360 982

 

-365 360

Fritid

-18 275

-18 401

 

-18 600

Kompetens och utveckling

-14 917

-13 788

 

-14 200

Kultur

-20 551

-20 617

 

-21 000

Nösnäsgymnasiet

-100 479

-107 336

 

-107 300

 

 

 

 

 

Kalkylerad kapitalkostnad

65 321

68 129

 

68 129

Avskrivningar

-49 284

-56 480

 

-56 480

 

 

 

 

 

Nettokostnad inkl avskrivningar

-967 624

-1 007 458

 

-1 015 869

 

 

 

 

 

Skatte- och statsbidragsintäkter

986 574

1 033 400

 

1 033 400

Skatt enligt vår prognos

 

0

 

 

Finansnetto (kostnader)

-17 533

-22 542

 

-22 767

 

 

 

 

 

Resultat före tomtförsäljning

1 417

3 400

 

-5 236

 

 

 

 

 

Tomtförsäljning

16 915

21 915

 

21 915

 

 

 

 

 

Årets resultat

18 367

25 315

 

16 679


 

 

Socialdemokraterna i Stenungsund
har under den mandatperioden
vi senast var med i majoriten som då styrde kommunen kraftigt förbättrat livskvalitén för Stenungsundsborna. Alla ska med. Så enkelt är det. Läs mer här...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2006-07-25 10:37