Interpellation om Alliansens budget

Nu har vi fått det föga överraskande svaret från Alliansen att de inte alls tänker ta intryck av att de ekonomiska frutsättningarna förändrats sedan i juni. Trots att man säger att budgeten ligger fast, så kommer återigen konsekvensanlalysen av de föreslagna förändringarna på Ucklumskolan återremitteras till tjänstemännen.

- Vi föreslår att man tar 1,7 miljoner från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter och skjuter till så att Ucklumskolan inte behöver göra några förändringar redan 2013, säger Carola Granell.

Vi är oroade om man väljer att spara in ytterligare i alla verksamheter, det skulle vara ett ännu sämre alternativ.

 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Är kommunstyrelsens ordförande villig att ta upp frågan om ombudgetering i budgeten?

Sedan Kommunfullmäktige fastställde budgeten den 18 juni 2012 för 2013 , har det förändrat sig betydligt när det gäller ekonomin för 2012 som också påverkar 2013.

Kommunfullmäktige den 18 juni kände inte till förutsättningar som de är idag , och frågan är om kommunfullmäktige hade tagit de besluten man gjorde med dagens förutsättningar.

Under juni 2012 beslutade AFA om en återbetalning av försäkringsöverskottet till Sveriges Kommunala och privata arbetsgivare. Orsaken till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrades för de anställda 1 juli 2008. konsekvensen med att färre fick sjukersättning gjorde även den avtalsmässiga kompletterande sjukersättningen inte betalades ut i samma omfattning som försäkringspremien förutsatt. Därför betalas nu den del av premien tillbaka, vilket för den samlade kommun och landstingsektorn blir 11,7 miljarder kronor. Stenungsunds del är nu klart att det blir c:a 21,5 miljoner kronor.

Eftersom avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen mellan arbetsmarknadens parter då är det inte självklart om de återbetalade pengarna skall ses som en del av löneutrymmet eller enbart en kostnad för arbetsgivaren.

Då vi har behov att förbättra arbetsmiljön, göra oss mer attraktiva som arbetsgivare vill vi använda en del av medlen till en personalsocial fond, för en förbättrad arbetsmiljö , friskvårds medel , o kompetensutveckling.

En del skulle vi vilja att det avsättes till en social investeringsfond, där vi skulle göra åtgärder i dag i människor för att förhindra framtida kostnader. En del anser vi skall gå till att hålla uppe ett positivt resultat.

I augustiprognosen tar man upp att vi nu har mer skatteintäkter än budgeterad, vi har lägre räntekostnader än budgeterat , och vi har en majoritet av verksamheter som håller budgeten och redovisar ett överskott , utöver detta AFA pengar som kommer till kommunen .

Detta innebär att vi kommer ha ett högre överskott  2013 än de 1,5% som allansen hade som mål , är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta upp frågan om ombudgetering för 2013 , med dessa nya förutsättningar kan man ha ett ekonomiskt överskott på 1,5%  , men kan samtidigt minska sparkraven på förskola/skola och kan behålla dagmammor , allergiförskolan , och att mellanstadiet kan vara kvar i Ucklum detta om man ombudgeterar 4,7 miljoner kr från resultatet som annars riskerar att hamna över 2% vilket är 0,5% högre än budgetbeslutet.

Är kommunstyrelsen ordförande beredd att lyfte upp frågan om ombudgetering p.g.a. av dessa nya förutsättningar?

 

Bo Pettersson

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-08 22:28