Vår skuggbudget för 2013

Vi vill att Stenungsund skall vara det goda nära kustsamhället med framtidstro och utveckling.

Detta innebär att vi skall i i vår verksamhet och i våra politiska beslut ha med tre dimensioner, besluten och verksamheterna skall vara grundade på följande begrepp.

 

Ett socialt hållbart samhälle.

Ett ekologiskt hållbart samhälle.

Ett ekonomiskt hållbart samhälle.

 

Vi eftersträvar att dessa tre dimensioner är med i all kommunal verksamhet, där målet är att man kan påvisa att dessa tankar i beslutet är med.

Demokrati – värdegrundsfrågorna  - ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

 

Socialt

 

Vi menar att socialt hållbart samhälle är ett samhälle man vill bo i, det är ett samhälle som har plats för alla oavsett härkomst eller social bakgrund.

Därför vill vi bygga hyresbostäder eftersom inte marknadskrafterna klara detta. Vi vill därför att ST-hem bygger nya hyresrätter så att alla människor får chans att bo och leva i vår kommun.

 

Vi vill bättre leva upp till barns rättigheter därför vill vi utveckla barnomsorg på obekväm arbetstid, vi avser att avveckla vårdnadsbidraget. Införandet av den fria simskolan för 6-åringar är en viktig förebyggande insats.

Vi vill att samverkan utvecklas med barn och unga i fokus.

 

Det finns stora behov av bygga/upprusta/utveckla mötesplatser inom förenings- fritidsområdet främst för att ge ungdomar möjlighet till en bra fritid.

Utvecklingen av Nösnäsområdet ser vi som prioriterat för att ge alla invånare möjlighet till en rikare fritid.

 

För att öka tryggheten för våra äldre anser vi att kommunens personal skall kunna utföra servicetjänster som inköp, tvätt och städning. Vi anser också att vi skall förebygga fallolyckor i hemmet genom att vi har en ”fixar Malte” som kan hjälpa till i det förebyggande arbetet för våra äldre.

 

Oro är ett växande problem som bl.a. beror på ensamhet. Vi vill förbättra och utöka stödet till pensionärsorganisationer som arbetar för att ordna gemensamma aktiviteter för seniorerna i samhället.

 

Vi anser att vi skall återinföra matdistributionen till våra äldre, för att dels höja livskvalitén  och för att det är en enkel serviceåtgärd som vi vill ge våra äldre.

Under senare delen av mandatperioden kommer det att behövas byggas ett nytt omsorgsboende på C.W. Borgs väg där även parboende skall erbjudas.

 

Vi vill efterstäva rimliga gruppstorlekar i förskolan och skolan samt främja möjligheten till grupptimmar. Det innebär att vi starkt ifrågasätter nuvarande beslut med 30 elever ifrån årskurs fyra.

 

Vi kommer att behöva bygga ut handikappanpassade bostäder under mandatperioden så vi behöver ytterliggare ett boende under mandatperioden.

Vi vill också att resorna till daglig verksamhet skall vara avgiftsfria för brukarna.

 

 

 

Ekologiskt

 

Vi vill ändra renhållningsförordningen och taxan när det gäller sophämtning, för att öka sorteringen av avfall, vilket leder till mindre resursförbrukning i samhället.

 

Vi vill bygga ut våra cykelvägar för att vi på sikt ska binda ihop våra tätorter så att man kan färdas på ett miljövänligt och tryggt sätt som oskyddad trafikant, inte minst när det gäller järnvägspassager. Påbörjade projekt ska skyndsamt avslutas. Detta arbete skall ske i nära samarbete och samfinansiering med trafikverket.

.

Vi behöver se över kollektivtrafiken så att vi kan bättre mata tåget med resenärer vilket innebär att vi även behöver förbättra möjligheten för pendelparkeringar både för bilar och cyklar.

Servicen för resenärer på nuvarande resecentrum måste förbättras.

Beslutsunderlag både för Resecentrum och Planfri korsning ska tas fram under 2013.

 

Fjärrvärmen skall byggas ut så att vi kan värma fler byggnader med spillvärme.

 

Vi vill att reservvattenfrågan skall lösas i samarbete med våra grannkommuner vårt första alternativ är Kungälv.

 

Vi vill skapa en annan planeringsprocess i planarbetet som utgår ifrån sociala-, ekologiska- och ekonomiska hållbarhetsprinciper.

 

Ekonomi.

 

Vi anser att vi skall investera för framtiden. Därför behöver vi investera i bra utbildning med god kvalitet som ger ökade möjligheter, därför skall vi inte ha för stora klasser och en vuxenutbildning som erbjuder utveckling på alla nivåer.

Vi kan inte acceptera att barnfattigdom begränsar barns framtida möjligheter.

Med en hög ambitionsnivå så kanske en framtida finansminister kommer från Stenungsund!

 

Kommunen ska aktivt medverka för att få ner ungdomsarbetslösheten. NKI ska förbättras gentemot företagen.

 

Vi vill att företagen ska ges möjlighet att utvecklas genom att god kompetensnivå finns i Stenungsund.

 

Alla kommuner kommer att leva under hårt ekonomiskt tryck framöver,.  Stenungsund växer men så gör också den äldre delen av befolkningen vilket gör att vi blir mer lika andra kommuner. För att vara kostnadseffektiva vill vi utöka samarbetet med våra grannkommuner.

Vi vill fortsätta öka i befolkning och därmed få ökade skatteintäkter, därför behöver vi ta fram nya områden för bostadsändamål, där minst en tredjedel skall bestå av hyresrätter.

 

Sommarjobbet är oftast det första mötet med arbetsmarknaden som unga människor gör vilket också är viktigt för framtiden. Vi vill tillsammans med det lokala näringslivet arbeta för ytterligare platser.

Genom att erbjuda praktikplatser och önskad sysselsättningsgrad vid anställningar kan kommunen fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Heltid ska vara norm.

 

Detta förutsätter att vi ser budgeten mer långsiktig därför vill vi med detta som underlag lyfta perspektivet längre än under innevarande budgetår och vill börja arbeta med flerårsbudget, både när det gäller drifts- och investeringskostnader.

 

Social investeringsfond

 

För att kunna investera i nutid i det som är mjuka värden och för att hålla nere framtida kostnader och för att öka människors livskvalitet i Stenungsund vill vi inrätta en social investeringsfond.


Sidan uppdaterades senast: 2012-06-11 22:16