Skola och barnomsorg Stenungsund

Dagens elever är morgondagens personal, beslutsfattare och chefer. Därför måste skola, förskola och barnomsorg vara prioriterade områden och det är det för oss Socialdemokrater i Stenungsund. För oss är det självklart att all utbildning ska ha en hög kvalité. Målet måste vara att alla elever ska gå ut med godkända betyg och att de som vill ska stimuleras till högre utbildning. Detta ska uppnås genom tydliga krav och förväntningar på eleverna samtidigt som individuellt stöd ska finnas för dem som behöver det.

Varje barn och varje elev i skola, förskola och barnomsorg i Stenungsund ska känna att det finns en möjlighet att påverka sin situation. Att det finns en vuxen som lyssnar, att man känner delaktighet och vet sin rätt till lika möjligheter. Med ett aktivt värdegrundsarbete ska vi Socialdemokrater i Stenungsund forma en framgångsrik skola, förskola och barnomsorg för alla, oavsett förutsättningar, där barns naturliga lust att lära tas till vara och utvecklas. Vi Socialdemokrater i Stenungsund vill att likvärdig en skola, förskola och barnomsorg ska vara svaret på växande klyftor i samhället och ojämliket.

Konkret vill vi Socialdemokrater att utbildning i alla åldrar ska vara svaret för att komma åt arbetslösheten i stort och ungdomsarbetslösheten. Ingen ung människa ska behöva vara utan sysselsättning i mer än 90 dagar.

Vi skall erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider sk. nattis eller skiftis. Detta är ett led i att bekämpa arbetslöshet, ojämlikhet och olika förutsättningar för barn vars föräldrar arbetar andra tider än mitt på dagen. Alla barn har rätt till samma möjlighet till utveckling.

Vi Socialdemokrater i Stenungsund vill arbeta mot mindre barngrupper i skola, förskolan och barnomsorg. Vi vill ha full behovstäckning för att skapa utrymme och möjlighet till lust och lärande och för att läraren ska ha tid till varje elev. Forskningen visar att tidiga insatser ger störst effekt.

Om vi Socialdemokrater kommer till makten kommer vi att avveckla vårdnadsbidraget i Stenungsund. Detta för att vi vill att alla barn ska få ta del av den möjlighet till utveckling som förskola och barnomsorg tillsammans med andra erbjuder. Vårdnadsbidraget bidrar till ojämlikhet och förskolan ska på sikt bli helt avgiftsfri.

Vi Socialdemokrater i Stenungsund ska verka för att Nösnäsgymnasiet även fortsättningsvis ska vara ett attraktivt val inför gymnasievalen. Vi vill utveckla  nya inriktningar som teknikcollege och lärlingsutbildningar. Vi vill erbjuda alla som inte har fullständiga gymnasiebetyg ett individuellt utbildningskontrakt med en individuellt utformad utbildningsplan, och, gymnasieskolan ska vara obligatorisk eftersom arbetslösheten för den som saknar fullständig gymnasieutbildning är dubbelt så hög som för den med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Vi Socialdemokrater vill att barn i årskurs 6-9 som inte når målen, ska ha möjlighet att studera under sommaren. Vi vill erbjuda sommarskola, vilket har visat sig mycket effektivt för de elever som går ur högstadiet med ofullständiga betyg.

Läxhjälp ska finnas för all barn och ungdomar oavsett förutsättningar. Därför vill vi Socialdemokrater erbjuda utökad läxhjälp för att försäkra allas lika rätt till samma möjligheter.