Vad vill vi för Ucklumskolan - och varför?

Stenungsunds kommun planerar just nu för en ny skola i Spekeröd för barn från förskoleklass till årskurs 6 som ska dimensioners för 350 elever. Målet är att avlasta skolan i Stora Höga och ersätta Tvetenskolan.

Ucklumskolan är en kommunal skola med 117 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt ett fritidshem. Klasserna är inte så stora utan varierar mellan 12-25 elever. På skolan arbetar idag ett 20- tal vuxna.

2011 trädde Alliansens nya skollag i kraft.  Den innebar att behörighetskraven på lärare för betygssättning stärktes vilket gör att små skolor utifrån nuvarande elevprognos drabbas hårt. Den borgerliga regeringen har införde behörighetskraven utan någon kompensation till kommunerna för de ökade kostnader som detta medför. Detta innebär att många kommuner inklusive Stenungsunds kommun kan komma att få svårt att rekrytera  behöriga lärare till små skolor på landsbyggden och att små skolor med relativt litet elevunderlag inte kommer att kunna drivas ekonomiskt försvarbart.

Vi Socialdemokrater vill att det ska finnas en skola för de minsta barnen i Ucklum. Därmed vill vi att Ucklumskolan blir en skola för barn i förskoleklass upp till årskurs 3 istället för som idag upp till årskurs 6 när den nya skolan i Spekeröd står färdig.

Framför allt vill vi Socialdemokrater i stenungsund detta för att vi tycker att högkvalitativ och lika möjlighet till god utbildning är all barns rättighet. Oavsett var man bor i kommunen. Alliansens skolpolitik har gjort det omöjligt för en kommun att driva små skolor på landsbyggden, och även om vi Socialdemokrater vill sträva efter att närhetsprincipen ska råda, sätter vi varje barns rätt till en likvärdig och högkvalitativ utbildnin högre.

Däremot vill vi Socialdemokrater i Stenungsund medverka till att Ucklumskolan i sin framtida form ska bli en attraktiv skola. Det kan handla om särskilda satsningar eller att Ucklumskolan kan utvecklas med en egen profil. Vi vill att Ucklum ska växa och med en bra skola med hög kvalitet, bra klasser med kompetenta lärare, är vi övertygade om att det är möjligt.

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-15 16:05