Insändare om Ucklumskolan

Carola Granell och Katja Nikula skriver en insändare angående turerna kring Ucklumsskolan. Läget är minst sagt något förvirrande efter det uppmärksammade fullmäktigemötet i juni då många Ucklumbor protesterade mot planerna på att lägga ner årskurs 4-6.

Konsekvensbeskrivning gällande besparing Ucklumskolan

I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten för 2013 har borgarna lagt en ram för förskola/grundskola som kan tolkas som utbildnings- och barnfientlig. I S – V- Mp:s budget fanns 11 Mkr mer till barnen, vilket vi själva tyckte var i minsta laget. Följden av detta blir att Stenungsunds elever får den lägsta elevpengen i Göteborgsregionen, vilket vi finner oacceptabelt!

Det är inte så att det inte finns pengar, för kommunens överskott tros bli minst 30 miljoner 2012. Alliansens politiker vill hellre lägga pengar på hög än att lägga dem på våra barn.

När nu dessutom de borgerliga lyfte ur besparingen gällande Ucklumskolan på fullmäktigemötet för att själva försöka förstå innebörden av sitt eget budgetförslag - gällande en punkt - utan att föreslå en ökad ram till skolan eller säga vad som istället ska sparas in på gör både medborgare, gör alla förvirrade. När nu konsekvenserna skulle tas upp på bildningsutskottet så bordläggs det

På samma möte beslutade de borgerliga politikerna att föreslå att kommunen ska bygga nya bryggor för 1,1 miljoner för– man tar sig för pannan! Det kan  någon annan göra.

Med nuvarande elevprognos och behörighetskraven på lärare vid betygssättning, innebär det sammantaget att små skolor drabbas. Den borgerliga regeringen har infört behörighetskraven utan någon kompensation till kommunerna för de ökade kostnader som detta medför. Om dessa förutsättningar ändras kommer vi att ompröva vår syn på Ucklumskolans framtid.

Vi socialdemokrater vill att mer pengar tillförs förskola/skola i Stenungsund så att eleverna får en adekvat utbildning och att barngrupperna inte ökas hela tiden. Att Ucklumsskolans årskurser 4-6 flyttas när den nya Spekerödsskolan är klar och att i samband med att Ucklumskolan blir en F-3 skola vill vi göra en satsning på skolan för att värna skolans attraktivitet

 För Socialdemokraterna genom,

                      Carola Granell och Katja Nikula

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-05 20:23