Samhällskontrakt för fler bostäder

Alla säger att det byggs för lite, men att det är någon annans ansvar. Det är dags för ett nytt samhällskontrakt för fler
bostäder, skriver Bo Pettersson (S).

I Stenungsund byggdes det under början av 1990-talet bostäder snarlika Hammarby Sjöstad. Vi har i dag tio års kö om man vill ha bostad där. Detaljplanen omfattar en pärm. Om vi skulle göra samma sak i dag blir det i stället tre pärmar med
Utredningsmaterial. Vad har då förändrats?
Här kommer exempel på handlingar och utredningar som krävs för att bygga i dag:
• Miljöbedömning som skall ge svar på om bygget ger upphov till betydande miljöpåverkan.
• Eventuell en Miljökonsekvensbeskrivning(MKB) beroende på ovan.
• Kulturmiljöutredning. Här har kraven skärpts och ibland krävs nya inventeringar.
• Naturinventering (cirka 4000 arter/ växter är rödlistade vilket är tio procent av alla arter/växter i Sverige).
• Dagvattenutredning.
• Avstämning ”stigande vatten” Hur påverkas/påverkar området.
• Bullerutredning, trafikflöden etcetera.
• Luftkvalitetsutredning.
• Geotekniska utredningar.
• Riskutredningar.
• Riksintresse, Natura 2000.
• Strandskydd.
Allt detta måste hanteras i de flesta av våra detaljplaner. Detta medför
kostnader och frågan är om det är möjligt att ta hänsyn till allt. Var
bostadsområdet som vi byggde i slutet på 1980-talet i Stenungsund verkligen
så dåligt?
På 1980-talet hade vi en byggmoms på 12,87 procent och en anläggningsmoms
på 3,95 procent. I dag är momsen i båda fallen 25 procent, vilket innebär
att kostnaden för den som köper har blivit betydligt högre.
Men den bostadsbrist vi har i dag finns utrymme för något slags
samhällskontrakt mellan staten, kommunerna och byggherrarna. Detta
bör gå ut på att staten sänker momsen för hyresrätter, kommunerna håller
nere
anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och har ”låga avkastningskrav” medan
byggherrar har en rationell produktion utan att höja kostnaderna.
Med detta skulle alla bli vinnare. Vem tar över stafettpinnen?
Bo Pettersson (S)
Oppossitionsråd Stenungsund

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-01 21:58