Handlingsprogram 2011-2014

Stenungsunds Socialdemokratiska Arbetarekommun Handlingsprogram 2011-2014

För socialdemokraterna är frihet och solidaritet grundpelare. Frihet handlar om att leva i ett öppet, solidariskt och demokratiskt samhälle. Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa. Vi Socialdemokrater vill öka livskvalitén i Stenungsund därför behöver vi utveckla Stenungsund. Vi vill ha ett samhälle där delaktighet och ansvar är viktiga, vi vill investera för framtiden. När det är sämre tider skall vi satsa för framtiden. Delaktighet betyder för oss att både rätten till arbete och rätten att få vara med i samhällsutvecklingen. Att människor tas till vara i samhället.

Alla människor har resurser och kan vara delaktiga även om det sker på olika sätt. Om ökad frihet för den ene betyder större ofrihet för den andre så har inte friheten vuxit. Då har klyftorna vidgats mellan människor. Just detta ser vi hända i Sverige. För oss Socialdemokrater är det oacceptabelt. Vi vill utveckla Stenungsund till ett hållbart samhälle med framtidstro och utveckling. Nu och för framtiden så att våra barn och deras framtida generationer vill och kan leva i vårt gemensamma samhälle.

Det är socialt hållbart samhälle.

Det är ekologiskt hållbart samhälle

Det är ett ekonomiskt hållbart samhälle.

Socialt hållbart samhälle är ett samhälle där det finns plats för alla, det är ett samhälle där alla har en bostad, det är ett samhälle som är till för barn och äldre människor.

Skolan är prioriterat område och den ska hålla hög kvalité så våra barn är rustade för framtiden. Vi ser det genom att man tror på framtiden och då föds det barn i kommunen, det är en kommun man vill bo i alltså vill man flytta till Stenungsund och man är välkommen oavsett var man kommer ifrån. Det är ett samhälle som är tryggt att växa upp och leva i, både att det finns ett rättväsende i samhället och att samhället ger stöd och hjälp om man har behov av det, våra behov är olika i livets olika skeenden, de offentliga skall alltid vara basen i välfärdens tjänster men vi ser positiv att det finns andra aktörer som kompletterar det offentliga.

Kultur och fritid spelar större roll för oss invånare och arbete framöver är en del av det som skapar en attraktiv kommun, därför skall vi ha generösa öppettider på våra anläggningar som Sundahallen och Kulturhuset. Vi vill vidareutveckla kulturskolan i kommunal regi, både för personlig utveckling och för framtida arbetsmöjligheter för dem som gått i kulturskolan.

Vi vill som kustkommun kunna erbjuda 6-åringar gratis simskola som vi hade tidigare, för på västkusten bör man kunna simma. Skola och barnomsorg Dagens elever är morgondagens personal, beslutsfattare och chefer. Därför måste skola och förskola vara prioriterade områden. För Socialdemokraterna är det självklart att all utbildning ska ha en god kvalité. Alla elever ska gå ut med godkända betyg och de som vill ska stimuleras till högre utbildning. Detta ska uppnås genom tydliga krav och förväntningar på eleverna. Individuellt stöd ska finnas för dem som behöver det och ökat elevinflytande ska öka lusten att lära. Skolans värdegrundsarbete är avgörande för framgång.

Vi skall erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider (nattis/skiftis). Vi vill även arbeta mot mindre barngrupper i förskolan och i skolan. Vi vill ha full behovstäckning inom förskolan där närhetsprincipen skall eftersträvas, förskolan skall på sikt bli avgiftsfri. Vi skall avveckla vårdnadsbidraget. Arbetet med det livslånga lärandet ska utvecklas inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan skall vara fortsatt attraktiv och ta till sig nya inriktningar som teknikcollege och lärlingsutbildningar. All form av diskriminering i skolan skall kraftfullt motverkas. Vi vill arbeta förebyggande när det gäller för våra invånare oavsett om är barn, ungdom eller äldre, därför skall vi fortsätta samarbetet som vi har med föreningslivet och kyrkan i. Vi skall ha ett rikt föreningsliv för våra ungdomar och de skall ha ett ungdomens hus där de kan mötas. Trygghet för äldre Äldre är ingen homogen grupp men vissa saker finns som är gemensamma; man behöver ha tillgång till boende, kultur och fritid och omvårdnad. Att få leva sitt liv så fullt ut som man kan ger både livskvalitet och trygghet. Stimulans när man vill och stöd när behovet finns är en självklarhet. Bostäder skall anpassas redan i byggskedet för ett boende långt in i ålderdomen. Socialdemokraterna vill uppmuntra till samverkan inom äldreomsorgen så att vårdtagarna och anhöriga själva kan påverka. Äldre skall kunna få hjälp med hushållsnära tjänster till rimliga priser inom kommunens försorg. Därför vill vi återinföra ”Fixar Malte” Vi vill återinföra matdistributionen till våra äldre. Kompetent personal som tycker om sina jobb är avgörande för god äldreomsorg. Framförallt demensvården kan förbättras genom ökad avlastning och växelvård. Vi vill erbjuda all personal önskad sysselsättningsgrad för att kunna få personal även i framtiden. Vi skall fortsätta att stödja pensionärsorganisationerna i deras arbete att anordna Viskall bygga nytt äldreboende på C. W. Borgs väg. Det skall vara tryggt i Stenungsund därför skall vi ha polisnärvaro dygnet runt.

 

 Ekologiskt hållbart samhälle…

Ett samhälle där man tänker långsiktigt och planerar för kommande generationer. Vi vill spara på ändliga resurser och värna våra unika miljöer. Havet, klipporna och skogen är Stenungsund, det förpliktigar! Bostäder ska byggas, främst hyresrätter och olika boendeformer ska finnas i alla kommundelar. Vi vill värna tillgängligheten till strand och hav för alla invånare. Vi skall skapa nya bostäder där minst en tredjedel är hyresrätter.

Vi vill bygga passivhus, framförallt i ytterområdena. När man blir äldre eller får förändrade familjeförhållanden skall det vara möjligt att bo kvar i ”sin kommundel. Där nya bostäder planeras skall vi se över förutsättningarna för fjärrvärmeanslutning, möjlighet till kollektivtrafik och hur det påverkar service som förskola, skola, och kommersiell service, t.ex. minilivsbutiker.

Vi vill förtäta i centrum, bygga på campingplatsen i Stora Höga, och på Kvarnhöjden i Jörlanda.

Ett ekonomiskt hållbart samhälle…

innebär att vi skall och kan investera för framtiden, det kan vara att vi investerar i våra barn. Det kan vara att vi investerar i cykelvägar eller att vi arbetar förebyggande för våra äldre. Självklart skall alla som kan arbeta göra det, inte till varje pris utan efter sina individuella förutsättningar. Alla människor behövs och vi vill att alla skall kunna bidra efter sin förmåga. Därför vill vi ligga i framkant när det gäller att ta vara på människors vilja att bidra till att utveckla samhället och samhällsnyttan. Arbete Arbete är grunden för välfärd, välstånd och personlig utveckling, därför är fullsysselsättning socialdemokraternas viktigaste mål. En bra personalpolitik ska ge fler fasta kommunala jobb. Kommunen ska ha som upphandlingskrav att svenska lagar och kollektivavtal ska gälla. Vi har höga ambitioner med jämställdhetsarbetet i arbetslivet. Alla som förlorar sitt arbete ska snabbt få individuellt anpassat stöd. Genom samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, näringsliv och skola ska vi ta ett krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Vi vill bland annat satsa på lärlingsplatser där även utbildning i kärnämnen kan förläggas till arbetsplatser.

Vi tycker det är viktigt att arbeta med att få bort osakliga löneskillnader, därför skall kommunen vara ett föredöme när det gäller att genomföra lönekartläggning och rätta till de fel som upptäcks. Vi skall skapa praktikplatser genom att det skall finnas minst en praktikplats per var 20: e anställd i kommunen och dess bolag. Inom kommunen skall heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Insatser skall prioriteras mot de yngre och kommunala feriearbeten skall anordnas under sommaren. Vi vill förbättra möjligheterna att vi utvecklar fler arbeten i turismnäringen bl.a. genom turistbolaget. Vi skall bygga ut industriområden och företagsparker, vi vill även stödja nyföretagandet i kommunen. Vi vill försöka förmå staten att betala den framgångsrika högskoleutbildning vi tidigare haft i Stenungsund. För framtiden kräver att vi kan fortbilda oss och då har högskolekurser på ”hemmaplan” en stor betydelse. Tillgängligheten är en nyckel för att fler ska kunna ta del. Vi vill se kommunens ekonomi på längre sikt än bara ett år. Vi skall öka intäkterna i kommunen genom att vi ökar i befolkning och genom att vi hushållar med de pengar vi har. För det är en realitet att vi alltid måste ha pengar så vi kan betala lönerna för kommunens anställda i 12 månader. Därför måste vi alltid ha en budget som ger ett överskott.

Vi ser behov av att ytterligare utöka samverkan med våra grannkommuner som vi har t.ex. i gymnasieskolan. Kultur och Fritid Fritiden blir allt viktigare för oss människor. Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ger kommunens invånare ett rikare liv. Genom att aktivt stötta kommunens kultur och fritidsatsningar vill socialdemokraterna stimulera människor att växa som människor. Bra samlingsplatser och möjlighet till spontanidrott bör finnas i människors närområden.

Vi vill utveckla näridrottsplatsen vid Kristinedalskolan och se till att en ”skateboardramp”byggs. Vi vill se över föreningsbidragen och anläggningar för våra barn- och ungdomsföreningar. Ungdomen skall stödjas genom ett ”Ungdomens hus” i Stenungsund. Vi vill ge kulturhuset Fregatten möjligheter att utvecklas vidare i sin roll. Vi vill bygga ny ishall vid Sundahallen, för att därefter utveckla visionen Campus Nösnäs. Vi vill fortsätta utveckla våra kulturområden som Mariagården.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-30 12:56