Motion om trafiksituationen

Trafiksituationen i Stenungsund är ett högaktuellt politiskt ämne. Här har givetvis Socialdemokraterna förslag om framtiden.

  

Stenungsund Trafik och utveckling på kort och på lång sikt

Utvecklingen av Stenungsund som bostadsort och arbetsplats är starkt beroende av trafikförsörjning.

För Stenungsunds tätort är det resecentrum, planskild korsning och järnvägens utbyggnad genom dubbelspår. Det finns planer och riktlinjer antagna som vägledning för arbetet. K 2020 beskriver  en spårbundna utbyggnaden så här

 

”Bohusbanan utvecklas med ny sträckning

Spårreservat för en framtida sträckning av Bohusbanan bör säkerställas

i kommunernas fysiska planering. En utveckling av pendeltåg/

duospårväg i stråket mot Kungälv/Stenungsund kräver dubbelspår.”

 

Enligt Trafikverket så hänger nytt resecentrum för Stenungsund ihop med dubbeslpårsutbyggnad K2020 , siktar på 2020, och det är bara 8 år dit.  Att vi då skulle ha dubbelspår till Stenungsund förefaller inte särskilt troligt.

 

Men vi kan inte sitta och vänta på åtgärder för ett resecentrum. Det är många som är beroende av en VÄL fungerande kollektivtrafik. Ett känt faktum är att för att det skall flyta så väl som möjligt så skall det vara så få byten som möjligt. Det berör Stenungsund, men också pendlare från Tjörn och Orust.

 

Vi socialdemokrater menar att det krävs en prioritering av åtgärderna. Det krävs en planfrikorsning för att öka säkerheten. I avvaktan på dubbelspår och nytt resecentrum behövs det göras åtgärder för att höja standaren på nuvarande station.

 

Det behövs snabba kortsiktiga åtgärder, åtgärder på 5-10 år och långsiktiga på 20-30 år.,

 

Vi föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen

på kort sikt

·         Kommunstyrelsens ordförande tillskriver Trafikverket för att påtala betydelsen av åtgärder

·         Förbättra trafiksäkerheten vid järnvägsövergångarna och trafiksituationen vid Nösnäsövergången,

·         Acceptabla förhållanden för tågresenärerna med uppvärmd vänthall och tillgång till toalett. Både i Stenungsund och Stora Höga

Detta får man se att kommunen får stå för huvuddelen av kostnaden och kommunstyrelsen oförutsedda för 2012 arbetas in i budget för 2013. Kontakter bör även tas med Västtrafik.

 

på medellång sikt

·         är det ett nytt resecentrum som behövs.

Skall det tas i bruk innan 2020, föreslår vi lokal medfinansiering, vilket innebär 25 procent och 75 procents central finansiering över statens budget.

·         Planfri korsning

 

på lång sikt

ett dubbel spår till Göteborg som bör ha påbörjats före 2030 och eftersom det är en riksangelägenhet skall det vara 100 procent statlig finansiering.

 

För Socialdemokraterna i Stenungsund

 

 

Eva Warnvik Ahlén                   Bo Pettersson                             Olof Lundberg

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-10 16:47