Bomans nyhetsbrev mars 2013

              MÅNADSBREV FEBRUARI 2013

Denna månad göt jag en tillblakablick över siffrorna för Stenungsunds kommun 2012. Sen funderar jag lite över om vad som står i tidningen och hur verkligheten ser ut.

Vi har haft en genomgång om vad som hänt under 2012 i Stenungsund.

Vi har ökat i befolkning mest, om man mäter procent i hela Västra Götaland.

Vi har haft ett ekonomiskt överskott i kommunen på 33 miljoner kronor.

Stenungsunds Hem gjorde ett överskott på 8 miljoner kronor efter skatt.

Fjärrvärmebolaget gjorde ett överskott på knappt 6 miljoner kronor.

Kommunen genomförde investeringar för drygt 70 miljoner kronor. Den störta satsningen var en ny förskola i Spekeröd. Dock var investeringsbudgeten på dubbla summan, så det var även mycket som inte gjordes.

 

Under året har 1175 barn varit i kommunal förskola, 63 barn hos dagmammor samt hos fristående förskolor 232 barn. Dessutom har föräldrar till 22 barn har fått vårdnadsbidrag.

Antalet barn per vuxen har ökat, alltså större barngrupper.

Antalet barn från förskoleklass upp till 9: e klass har varit 3165, det innebär att antalet barn ökar i grundskolan.

Stenungsunds kommun visar bra resultat i skolan trots att vi satsar minst per elev i hela Västra Götaland.

Skolan har under flera år haft behov av nya lokaler och detta kommer säkert vara en stor diskussion de närmsta åren. Var och i vilken ordning skall det byggas?

Kostnaderna för försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) har fortsatt att öka till drygt 20 miljoner kronor. Ökningen har pågått sedan efter regeringsskiftet 2006 och beror på flera orsaker. Arbetslöshet, att färre är med i facket/a-kassan och att försäkringskassan har nya regler är exempel på ett antal beslut gjorda av den borgerliga regeringen som skjutit över statens kostnader till kommunen.

Antalet anmälningar, om barn som far illa, till socialtjänsten har ökat med nästa  30 procent.

Kommunen äger cirka 138 500 m2 fastigheter, som det utförts ett stort underhåll på under året, 144kr/m2 i underhåll vilket motsvarar 16,5 miljoner kronor.

Sundahallen har haft 90 287 besökande i simhallen.

Vi har 77 registrerade föreningar i Stenungsund.

Vi har två fritidsgårdar där besöksantalet har minskat.

Det har byggts en skateboarpark vid Kristinedalsskolan.

Det har byggts nytt stall på Jordhammars ridklubb.

Vår vuxenutbildning har under året bedrivit grundskoleutbildning, gymnasie- och högskoleutbildning. Det har även utbildats för yrkesområden där det råder brist på arbetskraft, som bussförarutbildning och svetsutbildning.

Antalet besök på kulturhuset Fregatten har under året varit 367 723, en liten ökning. Glädjande eftersom det varit en minskande besökstrend de senaste tio åren. Under året firade kulturhuset dessutom sitt 20-års jubileum. Det har även varit fler besökare på galleri Koch, en hel del i samband med utställningen av Göteborgskoloristerna.

Stenungsund har en fantastisk bra verksamhet i sin måltidsorganisation.  Jämför vi med andra kommuner ser man att vi har en låg kostnad, samtidigt som vi lägger mer pengar än andra på livsmedel. Vi har en effektiv organisation, vilket visade sig när de borgerliga försökte privatisera verksamheten. Ingen var intresserad att ta över eftersom vi hade en så effektiv organisation.

Antalet elever på Nösnäsgymnasiet har minskat, det är mindre antal barn i dessa åldersgrupper. Det ser ut som att det kommer att kunna öka igen om några år, enligt tillgänglig statistik. Under 2012 gick det 1107 elever på Nösnässkolan. Vi har varit uppe i 1400 elever som mest, då var det överfullt och för många elever i förhållande till byggnaderna.

Antalet totala årsarbetare i Stenungsunds kommun var i november 1901 personer. Det innebär att det på ett år har ökat med åtta årsarbetare. De flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning.

Sjukfrånvaron har stigit under 2012, och är nu nästan på samma siffror som 2009. Vi ser att sjukfrånvaron ökar för kvinnor och äldre. Den största andelen består av långtidssjukskrivna, över 60 dagar.

Personalkostnader är kommunens största utgift, den uppgick till 890 008 miljoner kronor.

Det har varit utannonserat totalt 336 tjänster i Stenungsund, vi har hela tiden behov av nyrekryteringar för att kunna bedriva en god kommunal verksamhet.

Antalet utbetalda löner i snitt per månad var 2892.

Räddningstjänsten har knappt en utryckning per dygn. Flest utryckningar sker till falsklarm (automatiska brandlarmen) därefter trafikolyckor sedan bränder. Det har inte varit några stora bränder under året och inga dödsolyckor inom Stenungsunds kommun.

Det har under året lags asfalt på 28000m2. Det har påbörjats en ändring vid Nösnäskorset.

Pendelparkeringarna har utökats, framförallt i Stora Höga,

Bygglovsärendena har ökat under året. Planeringsarbeten pågår över förändringar gällande bland annat VA-utbyggnad i samarbete med grannkommunerna.

Det såldes 1 222 000 m3 vatten till vattenabonnenter.

2 161 000m3 avloppsvatten behandlades på reningsverket i Ödsmål.

Kommunen har skickat ut 56694 fakturor, de flesta för VA-avgifter och barnomsorgsavgifter.

Äldreomsorgen i Stenungsund har haft mindre antal människor som man har bedrivit hemtjänst hos, 200 omsorgstagare i snitt per månad.

Det har flyttat in 68 personer i särskild omsorgsboende för äldre.

Vi har haft lediga boenden i särskilt omsorgsboende för äldre.

Det har hänt mycket mer. Jag har komprimerat 300 sidor till två sidor så det är mycket som inte är nämnt.

Vad händer nu?

Inom ett par månader skall kommunfullmäktige ta ställning till var det nya boendet för äldre med stort vård och omsorgsbehov skall ligga. Det kan möjligen stå klart till 2017. De borgerliga har använt Centerpartiets gamla partiledares uttryck: ”Vi inom Centern har alltid velat och kommer alltid att vela”

Cykelvägen från Ödsmål till Kolhättan, kan man tro snart vara klar när man läser tidningen. Men det är endast sträckan Krontofta-Kolhättan, som är aktuell.

Den andra etappen som plötsligt upphör på en åker, skall nu detaljplaneläggas så att den kan tvångsinlösas om man inte kommer överens med markägarna. Vilket hittills inte varit fallet. En realistisk bild när allt kan vara klart är förmodligen år 2015.

Ishallen och dess planerade flytt har funnits i planerna närmare 20 år. Nu är detaljplanen snart färdig för antagande i kommunfullmäktige, efter det kan man söka bygglov. Kommunfullmäktige skall även fatta beslut över vad ishallen kan få kosta, därefter skall det ut på bygganbud. Håller sig bygganbuden på rätt nivå, kan byggstart ske efter sommarsemestern i år.  Invigning av ny ishall skulle kunna ske i augusti 2014. Allt detta bygger på att det inte blir något som stoppar upp processen.

 Kommunstyrelsen skall den 4 mars ta ställning till om man skall sponsra Tjörn Runt, segeltävlingen som nu fyller 50 år. Vi skall även ta ställning till om man skall renovera, eller bygga ny förskola, i Kyrkenorum. Avtal med SIF om idrottsområdet vid Shellmacken står också på agendan med 40 ärenden som skall avhandlas.

Författat av Bo Pettersson

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-01 09:07