Sundbyberg - En stad att leva i

Sundbyberg brukar oftast kallas den lilla storstaden. Alla bostadsområden har sin egen karaktär och som få städer i regionen ett riktigt, levande centrum - med kaféer, restauranger och butiker. När staden nu växer gäller det att fortsätta värna Sundbybergs unika charm och karaktär. 

Under den kommande mandatperioden vill Socialdemokraterna fortsätta arbetet med att utveckla och värna alla Sundbybergs stadsdelar. För tillfället pågår arbetet med förtätningarna i Hallonbergen – Rissne – Ör. Genom att förtäta stadsdelarna ökar tryggheten och valfriheten för de boende. Genom nybyggnation blir det även möjligt att närmare binda samman de olika stadsdelarna med varandra och skapa fler naturliga vandringsstråk och flöden. Under mandatperioden ska de boende, särskilt ska barnen och ungdomarna prioriteras, involveras i processen med att utveckla sina stadsdelar. Målet är att skapa ett varierat boende, både vad gäller arkitektur och upplåtelseformer. Med fler bostäder och invånare ökar underlagen för de lokala butikerna och även för lokal service såsom skolor och förskolor. Det är en förutsättning för att staden ska fortsätta sin goda utveckling och positiva spiral och vara konkurrenskraftig, i en region där konkurrensen är hög.

I de centrala delarna av Sundbyberg skapas nya möjligheter när järnvägen på sikt kommer att förläggas i tunnel. En snabb och finansierad nedgrävning kräver en rödgrön regering. Med en nedgrävd järnväg blir det möjligt att äntligen knyta samman Lilla Alby och centrala Sundbyberg. Sturegatan ska utvecklas för att vara den naturliga shoppinggatan, samtidigt som kvarteren på Lilla Alby-sidan ska renoveras och skapa utrymme för fler butiker, restauranger och stadens nya bibliotek. De senaste årens förtätningar har skapat nya attraktiva boendemiljöer. De närmaste åren kommer förtätningarna fortsätta, men med en stor respekt för omgivningen och Sundbybergs unika karaktär . Alla byggnadsprojekt ska på ett bra sätt komplettera befintlig stadsmiljö. Socialdemokraterna vill ta ett helhetsgrepp om stadsplaneringen för att skapa fler attraktiva miljöer, fler mötesplatser, värna befintliga parker och samtidigt utveckla fler attraktiva parkmiljöer.

Staden ska vara tillgänglig för alla stadens medborgare. Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade så snart som möjligt. Det är självklart att grönområden, parker, restauranger ska göras tillgängliga även för människor med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna vill att Sundbyberg ska vara en levande stad byggd på medborgarnas villkor. Sundbyberg ska präglas av spännande miljöer, med gott om plats för människor och möten. För att fortsätta utveckla staden krävs en förbättrad dialog med medborgarna. Därför ska arbetet med samråden utvecklas. Det ska vara enklare att tidigt komma med synpunkter och att ta större ansvar i stadsutvecklingen.

Det kommunala bostadsbolaget, Förvaltaren AB, är en viktig resurs för att kunna tillgodose stadens behov av bra bostäder i alla stadsdelar. Socialdemokraterna värnar mångfalden och i alla stadsdelar ska det finnas olika upplåtelseformer. Förvaltaren äger bostäder i snart alla våra stadsdelar. Under mandatperioden ska Förvaltaren fortsätta utvecklas som ett starkt allmännyttigt bostadsbolag med bra och prisvärda bostäder. Ett särskilt ansvar har Förvaltaren för att värna och utveckla Sundbyberg. Bostadsbolaget Förvaltaren har ett viktigt ansvar för att erbjuda unga människor bostäder. Den nuvarande bostadsgarantin, att  som ung ha rätt till bostad före fyller 26 års ålder ska finnas kvar. Förvaltaren är ett allmännyttigt bolag och ska ta ett socialt ansvar. Staden har en ”Tak över huvudet garanti”. Förvaltaren ska bidra till att garantin är efterföljs.

Våra parker och områdena runt Lötsjön och Golfängarna är betydelsefulla liksom stadens del av Kymlinges och Ursviks friluftsområden där vi kan ströva fritt och uppleva närheten till naturen. Dessa områden ska skyddas och vårdas både med tanke på friluftslivet och för att de är viktiga livsmiljöer för djur och växter.

Vi lovar att
- utveckla och försköna stadens grönområden och parker
- satsa på att ha välskötta parker och vackra blomsterarrangemang
- fortsätta utveckla staden och dess unika karaktär
- skapa fler mötesplatser och utveckla stadens olika miljöer i nära dialog med de boende i Sundbyberg
- värna och utveckla Förvaltaren som ett stort och modernt allmännyttigt bostadsbolag
- genom Förvaltaren behålla och utveckla ungdomsgarantin
- Utveckla Ursviks och Kymlinges friluftsområde som ett attraktivt område för olika typer av sporter och motionsformer.

Ett tryggt samhälle skapar vi tillsammans
Vi vill att idrotts- och kulturföreningar, vårdcentralerna, skolan, fritidsgårdarna, fältarbetare, kvinnojouren, fastighetsägare, frivilligorganisationer, som Lugna gatan, SL, föräldrar och andra vuxna ska hitta olika samverkanssätt tillsammans med kommunen för att öka allas vår trygghet. Vi vill skapa trygga utomhusmiljöer och verka för levande stadsdelar.

Vi lovar att
- prioritera trygghetsfrågorna vid all samhällsplanering
- verka för mer resurser till närpolisen och brottsofferjourer och kvinnojourer, samt till föreningar som särskilt arbetar brottsförebyggande
- öka samarbetet mellan restauratörerna och staden för en ansvarsfull alkoholservering

Ekologisk hållbarhet
Socialdemokraterna i Sundbyberg har under lång tid prioriterat stadens ekologiskt hållbara utveckling. Bland annat fick staden pris från naturskyddsföreningen för sitt goda arbete. Ständigt klättrar vi i diverse rankinglistor, men det finns mer att göra.

Sundbybergs övergripande miljöarbete ska präglas av att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart på lång sikt.
Det handlar bland annat om effektivare energianvändning och transporter, det handlar om giftfria och resurssnåla kretslopp samt hushållning med mark, vatten och avlopp och bebyggd miljö.
Vi lovar att:
- Utveckla stadens gång- och cykelstråk.
- Utreda hur vi på sikt ska säkra stadens värme- och försörjning.
- Förvaltarens bostäder ska efter hand renoveras till resurs- och miljöeffektiva bostäder utifrån de nationella målen, samt stadens hårda krav om koldioxidutsläpp
- Sundbybergs stad ska vara fossilbränslefritt 2020 och övergå till förnybar energi. Energiförbrukningen ska minska med minst 30 % till år 2020. Koldioxid- utsläppen ska minska med minst 40 % till år 2020.

- I framtiden klara hela Sundbybergs behov av el och värme med förnybara biobränslen genom att investera i ett miljövärmeverk.

- Göra det möjligt för alla sundbybergare att enkelt och nära lämna sitt hushållsavfall till återvinning.

-  Arbeta för att allt matavfall från hushåll och restauranger tas om hand och används för att utvinna miljövänlig biogas.

-  Samordna och ställa krav på alla kommunens transporter så att de leder till minsta möjliga utsläpp.

- Ställa tuffa miljökrav i all kommunal upphandling.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-10 21:39