Sundbyberg ska vara en bra stad att åldras i


Sundbyberg ska vara en stad för alla, ung som gammal. Här ska du kunna leva ett fullständigt liv, även på ålderns höst. Alla ska kunna vara säkra på att få det stöd som de behöver.

Trygghet handlar om så mycket mer än att exempelvis få hemtjänst, det handlar om individens integritet, självständighet, hälsa och inflytande. När man blir sjuk ska man veta att man blir omhändertagen på bästa möjliga sätt, inte bara medicinskt, utan även socialt, som en unik, jämlik människa.

I Sundbyberg ska vi kunna åldras med värdighet och kvalitet. Det ska gå att leva ett rikt, aktivt och tryggt liv utifrån de förutsättningar som var och en har/vill ha. Därför ska kommunens vård och omsorg vara av hög kvalitet där individens behov självklart sätts i centrum.

Att åldras med värdighet i en äldreomsorg som präglas av hög kvalitet och valfrihet innebär självklart även att du måste kunna göra valet att vårdas i ditt eget hem. Anhörigstödet måste utvecklas och ses över.
Vi lever allt längre och är samtidigt friskare. Det ställer nya krav på kommunen och vår verksamhet. Tillsammans med pensionärsföreningarna ska kommunens äldreomsorg utvecklas under den kommande mandatperioden. I arbetet ska ingå hemtjänst, särskilda boenden, införandet av nya boendeformer och erbjudandet av fritidsaktiviteter.

Vi lovar att
- i samarbete med pensionärsföreningarna utveckla äldreomsorgen
- införa förenklad biståndsbedömning
- utreda hur framtidens mönsterboende för äldre
- utred stödet till anhörigvårdare med syfte att underlätta vården i hemmet

Ett boende på de äldres villkor
Vårdtyngden på våra särskilda boenden ökar. Där ska det finnas plats för de som behöver, när de behöver. Det ska råda stor möjlighet för den enskilde att aktivt göra val vart man vill bo. Sundbyberg har idag flera särskilda boenden som nu utvecklas. Prioriterat är att se över alla våra äldreboenden, se till att de blir mer hemlika och erbjuder en bra omsorg anpassat till individens behov. Par ska självklart kunna bo ihop och det ska vara möjligt att välja ett boende även utanför Sundbyberg. Under mandatperioden ska en långsiktig plan för framtidens särskilda boenden tas fram, i nära dialog med pensionärsföreningarna.

Personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och integrerade i eget boende eller i gruppboende.  Alla ska ha rätt till en meningsfull daglig verksamhet och en rik fritid. De äldre och funktionshindrade måste kunna erbjudas alternativa boendeformer som tillgodoser deras behov.

För de som önskar ska det finnas tillgång till boenden där den sociala samvaron står i centrum. Därför ska fler gemensamhetsboenden utvecklas i olika regi, där den boende får möjlighet att bo tillsammans med andra i samma ålder med vissa gemensamhetslokaler i nära anknytning till bostaden. Förvaltaren ska få i uppdrag att starta två så kallade trygghetsboenden, där viss service erbjuds.

Personer med stort vårdbehov ska kunna välja mellan hemtjänst och annat boende.
En hög kvalitet inom äldreomsorgen innefattar också möjligheten att kunna göra sig förstådd och förstå, även när ditt nyinlärda språk glöms bort. Vi kommer att se över hur vi hanterar olika språkgrupper inom vården.

Vi lovar att
- fler boenden för olika behov byggs under mandatperioden, varav minst två i Förvaltarens regi
- alla särskilda boenden ses över med målet  att stärka kvaliteten och öka hemkänslan
- se över hur vi hanterar och tillfredsställer olika språkgruppers behov

Ökad valfrihet och kvalitet
Hemtjänsten i Sundbyberg ska utvecklas och ligga i framkant. För hemtjänsten är personalens kompetens avgörande. Därför ska arbetet med att förbättra bemötandet fortsätta, personalen ska genomgå kompetensutveckling i enlighet med kommunens idé om ett bra bemötande. Hemtjänstens arbetsmodell och samarbetet med landstinget kring hemsjukvården ska utvecklas.

Under mandatperioden ska avgifter och taxor ses över i samverkan med pensionärsorganisationerna.

Den reella valfriheten, både inom särskilt boende och inom hemtjänst ska öka. Bland annat genom ökad makt över hur den biståndsbedömda tiden i hemtjänsten ska användas.  Kvalitetsarbetet ska utvecklas med målet Sveriges bästa äldreomsorg. Det ska göras genom införandet av regelbundna kvalitetsuppföljningar. Mål, uppföljning och dialogen ska utvecklas för att säkerställa en hög kvalitet. Resultaten ska paketeras och presenteras för medborgare och brukare. Politiken ska vara en garant för att det val du gör blir bra.

Vi lovar att
- stärka personalens kompetens
- se över hemtjänsten taxor och avgifter
- stärka samarbetet med landstinget
- utveckla kvalitetsarbetet

Som äldre ska du få det stöd och hjälp som du behöver, när du behöver det, för att leva ett bra liv. Därför är det viktigt med möjligheten till en rik och aktiv fritid. Träffpunkterna är en viktig grundsten i detta. Där ska det sjuda av liv, finnas möjlighet till social samvaro och aktivitet. På träffpunkterna ska du kunna träffa vänner, personal från hemtjänst och komma i kontakt med det lokala föreningslivet. Träffpunkterna ska drivas tillsammans med föreningslivet, under ledning av kommunen. Alla som har måltidsservice ska ha möjlighet att inta en varm måltid i gemenskap med andra på träffpunkterna.

Våra pensionärsföreningar har en viktig funktion att fylla. Vi vill under mandatperioden finna långsiktiga lösningar så våra pensionärsföreningar får bra lokaler till sin verksamhet. Det ska finnas lokaler för samlingar, dans och nöje. Under mandatperioden ska stödet till föreningarna utvecklas. Bidragen ska vara generella och ge föreningarna möjlighet till aktiviteter och engagemang.

Vi vill att våra äldre ska få större möjlighet till att engagera sig i äldre- och omsorgsfrågorna. Pensionärsrådet ska utvecklas och stödet till äldreombuden ska ses över.

Vi lovar vi att
- fortsätta utveckla träffpunkterna i samarbete med pensionärsföreningarna, och undersöka behovet av ytterligare en träffpunkt, i föreningsdrift. - Utveckla stödet till pensionärsföreningarna och skapa förutsättningar lokalmässigt för deras verksamhet
- ett mål om dagen för de som har hemtjänst ska erbjudas i sällskap med andra och att kvalitén på maten ska förbättras
- för de som inte kan ta sig till en social samvaro kring måltiderna vill vi se över biståndsbedömning vad gäller sällskap vid måltider i hemmet

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-17 13:49