Barnen är framtiden

Alla barn i Sundbyberg ska ha rätt att lyckas för att kunna uppnå sina innersta drömmar. Därför är barnens uppväxtvillkor prioriterade.

I Sundbyberg ska det finnas en bra förskola, skola och fritidsverksamhet. Därför är det viktigt att barnens bästa genomsyrar kommunens hela verksamhet. All kommunens verksamhet ska utgå ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. För att säkra att barnens intressen tas tillvara vill vi stödja inrättandet av barnombud.

Sundbybergs förskolor och grundskolor ska erbjuda barnen närproducerad mat av hög kvalitet. Minst hälften av den lagade maten ska bestå av ekologiskt odlade råvaror.

En bra förskola för alla barn

Den allmänna, dvs. avgiftsfria, förskolan från att barnen fyller tre ger alla barn en möjlighet till en bra start i skolan, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. I förskolan ska alla barn få möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med andra barn. Våra förskolor ska hålla en hög pedagogisk nivå. Idag har vi en hög andel förskolepedagoger, en prioritering som ska fortsätta.

I varje stadsdel ska det finnas attraktiva förskolor. Samtidigt ska utbudet av alternativa former vara stort, som förälder ska det vara lätt att välja rätt utifrån sitt barns behov. Då krävs det även att kommunen borgar för att öppna kvalitetsredovisningar och jämförelser finns tillgängliga. Men det ställer också stora krav på oss som medborgarens garant för att verksamheterna alltid håller en hög kvalitet, oavsett utförare.

I förskolan erbjuds redan ett stort antal barn modersmålsundervisning. Den kommande mandatperioden vill vi fortsätta satsa på att så många barn som möjligt med annat moderspråk än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning. Förskolan ska vara utvecklande för barnen och erbjuda möjlighet till kreativt lärande. Förskolan ska erbjuda barnen att lära sig räkna, experimentera och utveckla svenska språket. Allt under lekfulla former.

När staden nu växer kommer fler förskolor tillkomma i de flesta stadsdelar. Det öppnar även möjlighet för fler olika alternativ. Behovsförsörjningen ska säkras och alla ska få plats i stadens förskola. Vi levererar redan idag plats till samtliga barn, det ska vi fortsätta att prioritera. Samtidigt ska kommunens kvalitetsarbete utvecklas och kontrollen av både kommunens och fristående förskolor förbättras.
Barnomsorg ska erbjudas på obekväma arbetstider. Vi ser detta som en viktig del i att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

Vi lovar att
- öka personaltätheten i de kommunala förskolorna
- satsa på att utveckla den pedagogiska verksamheten i förskolan, på barnens villkor
- förbättra uppföljningen och kontrollen av både kommunala och fristående förskolor
- barnomsorg ska erbjudas på obekväma arbetstider
- barngruppernas storlek i förskolan ska vara anpassade efter barnens behov

Vi vill skapa en modern skola för alla

Sundbyberg har bra skolor, men bra skolor ska alltid bli bättre. Resultaten har de senaste åren förbättrats radikalt på alla nivåer. I årskurs fem är resultaten i svenska, engelska och matematik väldigt goda. I årskurs 9 har betygsresultaten år för år förbättrats, även fast det fortfarande finns möjlighet att bli bättre framförallt i matematik. Vi vill därför se till att matematiken för ett större utrymme i Sundbybergs skolor. Särskilda matematiksatsningar kommer att göras under perioden. De naturvetenskapliga ämnena i Sundbybergs skolor ska utvecklas och få större utrymme i undervisningen.
 
Sundbybergs skolor ska ge förutsättningar för alla barn att lyckas. För att nå det målet krävs en skola som fokuserar på kunskapsmålet, alla barn ska få det stöd som krävs för att nå godkända resultat. Våra skolor ska präglas av lust och arbetsglädje, både för barnen och för personalen. Skolan ska vara öppen mot omvärlden och samverka med det lokala näringslivet och föreningslivet. Sundbyberg ska även på ett bättre och mer konkret sätt samarbeta och hitta olika typer av överenskommelser med friskolorna i kommunen, bland annat vad gäller kvalitetsredovisningar.

Den viktigaste resursen i skolan är personalen. Alla lärare i Sundbybergs skolor ska vara behöriga och få möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Ledarskapet är avgörande för goda resultat och i Sundbyberg ska rektorerna få möjlighet att fungera som pedagogiska ledare, med tydligt ansvar och mandat.
 
Valfriheten ska vara stor i Sundbyberg. Men det måste vara lätt att göra rätt val. Därför ska samarbetet med de fristående skolorna förbättras. Arbetet med kvalitetsutveckling och uppföljning ska utvecklas och vara lättillgängligt för alla medborgare.

Det fria valet innebär en möjlighet för föräldrarna att välja den utbildning som bäst passar deras barn. Men ett fritt skolval ställer stora krav på kommunens organisation att kunna anpassa sig till efterfrågan. Nästan alla föräldrar väljer en skola i närområdet till sina barn. För att alla barn ska få plats i sin närmaste skola ska de närmaste åren Duvboskolan byggas ut, en ny skola startas i Stora Ursvik och ytterligare en högstadieskola ska etableras. Befintliga skolor ska rustas och utvecklas för den nya stadieindelningen. Målet är att alla elevers förstahandsval ska tillgodoses.

Fritidshemmen är politiskt prioriterat. De ska hålla en god pedagogisk kvalitet. Fritidshemmen är en viktig grund för en lyckad skolgång och ska bland annat erbjuda läxläsning och vuxna i barnens närhet. Vi ska även se till att stärka fritidshemmen, utreda om kommunen kan erbjuda fritidshem längre upp i åldrarna samt öka personaltätheten.

Vi lovar att
- arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling för alla våra lärare och rektorer
- arbeta med kvalitetsutveckling och uppföljning, både av kommunala och fristående skolor i Sundbyberg den kommunala organisationen ska utveckla ett bättre samarbete med stadens friskolor
- utveckla skolans organisation för att kunna tillgodose elevernas och föräldrarnas val
- att stärka fritidshemmen
- se över både fritidshem och 10-12-årsverksamheten med målet att stärka den pedagogiska verksamheten.

Alla barn ska få vara trygga i Sundbyberg


Trygghet är en förutsättning för inlärning. Därför behöver skolan stå på två ben – kunskap och trygghet. Idag jobbar våra skolor mycket mot mobbning och med social träning. Också ett nära samarbete mellan föräldrar och skola, skola och sociala myndigheter krävs för att öka tryggheten. Arbetet med våra gemensamma barn, ett projekt mellan olika förvaltningar i staden, ska utvecklas. Staden ska vara bra på att tidigt fånga upp och hjälpa de barn som behöver.

Vi lovar att
- fortsätta stödja arbetet mot mobbning och med social träning
- utveckla samarbetet i staden och med landsting, polis och andra myndigheter, för att ge barnen bästa tänkbara stöd
- Utöka samarbetet mellan Sundbybergs stads verksamheter i enlighet med projektet ”Våra gemensamma barn”, samt att projektet utvecklas.

Uppföljning genom hela utbildningen


Alla barn ska under hela sin tid i skolan få tillgång till stöd och hjälp. En viktig del i detta är kontinuerlig utvärdering och uppföljning, som delges föräldrarna. Från förskola upp till årskurs 9 ska Sundbybergs skolor ha en god dialog och skriftlig utvärdering där det ska gå att följa barnens utveckling. Idag har alla barn individuella utvecklingsplaner. Alla barn ska få det stöd de behöver för att lyckas i våra skolor.

Föräldrarna och deras engagemang är viktiga för barnens utveckling. Samarbetet med föräldrarna ska hela tiden ligga i fokus och bi bättre. Informationen till föräldrarna ska hålla en god nivå och vara regelbunden. Möjligheten att följa barnens utveckling ska underlättas genom en skolportal. 

Idag genomförs ett försök med metoden ”en-till-en” undervisning (individuell lärarhjälp med speciellt utbildade lärare), som prövas i årskurs 8 och 9. Målet är att alla barn som behöver ska erbjudas individuell undervisning, där föräldrarna ska kunna delta och vara en aktiv part.

Vi lovar att
- alla barn ska ha rätt till en utvecklingsplan som visar hur de ska klara kunskapsmålen i skolan.
- alla föräldrar ska ha tillgång till bra muntlig och skriftlig information om hur det går för deras barn i skolan
- en-till-en undervisningen ska utvärderas och utvecklas i Sundbybergs skolor
- föräldraundervisning ska erbjudas i matematik, svenska och engelska i samarbete med de lokala studieförbunden

 

I Sundbybergs skolor finns inga återvändsgränder


Alla barn och ungdomar ska under hela sin uppväxt ges stöd och uppmuntran genom en undervisning anpassad efter deras behov. Skolan ska stimulera elever att utveckla sig – oavsett om det gäller teoretiska ämnen, praktiska ämnen eller det sociala samspelet. Alla måste ha chansen att lära på nytt, hela livet. Våra barn ska inte tidigt i livet sorteras och tvingas till val som stänger dörrar till framtiden. Fler ska få möjlighet till högskoleutbildning oavsett bakgrund.

I årskurs fem tillhör Sundbybergs skolor de bästa i landet. Det är effekten av en långsiktigt prioritering. Resurstilldelningen ska vara fortsatt god, samtidigt som fördelningen av resurser ska vara rättvis. Därför ska resurstilldelningen ta riktningen i form av en peng som bättre tar hänsyn till barnens olika förutsättningar.

Elevhälsovården är viktig för barnens välbefinnande och möjlighet att utvecklas i sin skolgång. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och annan resurspersonal på alla våra skolor.

Vi lovar att
- resurstilldelningen ska anpassas till individens behov och vara fortsatt god
- Sundbybergs skolor ska arbeta med hela människan. Skolresultat är beroende av att även livet runt skolan fungerar. Upplevelser utmanar eleven
- Skolan ska vara tillgänglig och öppen för alla barn, oavsett förutsättningar

I Sundbyberg ska det finnas ett brett utbud av kultur även i skolan. Alla barn ska under sin skoltid erbjudas kulturaktiviteter och möjlighet att besöka kulturinstitutioner och att få delta i kulturaktiviteter. En viktig del av barnens nyfikenhet är tillgången till böcker och därför ska samarbetet med biblioteken bli bättre.

Vi lovar att
- eleverna ska få ta del av kulturupplevelser under hela sin skoltid, från förskola till årskurs 9
- alla barn ska ha tillgång till skolbibliotek

 

En gymnasieutbildning i toppklass


Sundbyberg ska kunna erbjuda sina elever en gymnasieutbildning i toppklass. När allt fler valmöjligheter öppnar sig blir det viktigt att den kommunala gymnasieskolan håller en hög nivå på sin utbildning. Under mandatperioden ska samarbetet med det lokala näringslivet och föreningslivet förbättras. Målet är att Sundbyberg ska erbjuda attraktiva utbildningar, som kombinerar elevernas behov av utbildning med det lokala samhällets behov av en skola, med stark lokal prägel. Under mandatperioden ska en kommunal gymnasieskola etableras i Marabouhuset, i nära samarbete med det lokala förenings- och näringslivet.

Vi lovar att
- starta en ny gymnasieskola med teoretisk inriktning
- utveckla S:t Martin som ett praktiskt gymnasium med attraktiva utbildningar i nära samarbete med det privata, lokala näringslivet

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-17 13:49