En rik kultur och fritid för alla


Genom att förenings- och kulturlivet får ett starkare stöd av samhället kan detta bidra till ökad trygghet och gemensamt ansvar för vår stad.

 Den politiska majoriteten har träffat ett handslag med stadens pensionärsföreningar. Där lovar vi bland annat att öka tryggheten i hemmet, bryta social isolering, skapa två nya trygghetsboenden och att öka valfriheten inom såväl särskilt boende som inom hemtjänsten.
Alla människor behöver få utlopp för sin skaparglädje och energi. En del idrottar hela livet, andra målar och skapar. Vissa får aldrig chansen. För att värna demokratin och en god hälsa måste fler få möjlighet till en aktiv och rik fritid. I Sundbyberg ska alla få möjlighet till individuell utveckling, på sina villkor.

Varje människa behöver ett kulturellt kapital för att utvecklas. Kulturellt kapital är att ha tillgång till ett rikt språk och ett gott självförtroende. För alla Sundbybergs invånare är det viktigt att kunna ta del av ett kulturellt utbud utan att plånboken styr. Därför kommer vi att fortsätta att ge exempelvis Marabouparken driftsbidrag.

En aktiv fritid med idrotts- och kulturaktiviteter ökar både den sociala kompetensen, språket och möjligheterna att klara sig i skolans kunskapsämnen. Tyvärr är barn till föräldrar med låg utbildning, som kanske mest behöver stimulerande och utvecklande fritid, de som i minst utsträckning deltar i kulturaktiviteter.

För vår äldre befolkning är det viktigt att vi ger förutsättningar för ett rikt liv med kultur och rörelse. Det främjar hälsa och motverkar sjukdom.
Föreningslivet spelar en viktig roll för att bidra till ökad välfärd. I Sundbyberg ska alla föreningar få förutsättningar för att utföra sin verksamhet.
Vi vill fortsätta utveckla våra fritidsanläggningar. Utifrån handslaget med idrottslivet ska ett antal viktiga satsningar göras. Utöver de överenskomna satsningar som finns i handslaget vill Socialdemokraterna bygga ut simhallen och bygga ett utomhusbad.
Vi vill stödja en rik och varierad kommunal och föreningsdriven kultur- och föreningsverksamhet genom anläggningar och ekonomiskt stöd och då i första hand främja verksamhet och evenemang för barn och ungdomar.  Ett stärkt ideellt, kooperativt och frivilligt arbete vill vi stödja för att tillvara olika medborgares engagemang vilket för människor närmare varandra och skapar ett samhällsengagemang.

Vi lovar att
- stödja pensionärsföreningarnas arbete med att aktivera pensionärer och bryta ofrivillig social isolering.
- öka stödet till ideella och kulturella föreningar samt stödja skapandet av samlingslokaler
- tillsammans med föreningslivet se över stödet till föreningarna
- genomföra utfästelserna i handslaget
- bygga ut simhallen och bygga ett utomhusbad
- erbjuda kolloplatser för äldre
- erbjuda fler barn kolloplatser
- om ekonomin tillåter bygga ett ridhus

 


Ett levande kulturliv
Sundbyberg ska sprudla av liv. I alla stadsdelar sjuder det idag av liv kvällar och helger. Det målas, sjungs och spelas. Vi vill värna det kulturella livet och samtidigt stärka Sundbyberg som en kulturell stad.

Genom Marabouparken har vi ett historiskt kulturarv som väcker intresse och uppmärksamhet långt utanför stadens gränser. Vårt mål är att utveckla Marabouparken som besökmål och göra konsten tillgänglig för fler.

I Hallonbergen sjuder det nyinvigda Kulturcentrum av liv. I musikskolan får dagens barn och ungdomar lära sig spela olika instrument t och utveckla sina talanger. Aggregat finns för att ge äldre ungdomar utlopp för sin energi och skaparglädje. Vi vill utveckla och stärka Kulturcentrum som ett energicentrum för alla, ung som äldre. Vi vill frigöra mer ytor och erbjuda fler föreningar och studieförbund att bedriva verksamhet i Hallonbergen. Kulturcentrum ska vara en plats tillgänglig för alla sundbybergare.

Rissne centrum ska stärkas som ett centrum för skapande. Där ska finnas en fritidsgård och det ska skapas en mötesplats för det lokala förningslivet.

Centrala Sundbyberg präglas av historiska, kulturella platser som till exempel Bristol, Folkets hus och Betlehemskyrkan.. Här finns också Folkets hus, både det lilla och stora. Under mandatperioden vill vi stärka Bristol och se över möjligheten att återskapa stora Folkets hus som en viktig mötesplats för föreningslivet.
Vi lovar att
- värna vårt kulturarv genom stöd till Bristol, Folkets hus och Marabouparken
- utveckla och stärka Kulturcentrum i Hallonbergen
- utreda möjligheten att återköpa nya Folkets hus och där skapa en nygammal mötesplats för Sundbyberg och vårt föreningsliv
- ge generösa stöd till studieförbunden i syfte att väcka och ta tillvara vuxnas intresse för lärande och deltagande i kulturlivet

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-17 13:49