Svenljungas ekonomi minus 40 miljoner

På kommunfullmäktige den 18 juni kommer 5 års ekonomi att behandlas, med möjlighet att bedöma den styrande borgliga politiken.

Resultatet 2011 är ett av de sämsta någonsin i kommunens historia, minus 17 miljoner och ett av de sämsta i Sverige per invånare räknat. Vi Socialdemokrater varnade redan i budgetprocessen, då vi hade andra förslag som skattehöjning, ökad besparing på central administration, anställningsstopp mm. Vi markerade i kommunstyrelsen genom att ej delta i beslutet att godkänna årsredovisningen 2011.

Budgeten 2012 beslutades av borgarna att resultatet skulle vara minus 10 miljoner. Vi föreslog en skattehöjning med 10 miljoner och menade att man inte medvetet kan underbalansera budgeten. Uppföljningen efter 3 månader visar på ett minus på 25 miljoner, vilket förutsätter att nämnderna och bolagen uppnår 0-resultat. Tre månaders visar att de behöver spara 10 miljoner tillsammans. Vi föreslår anställningsstopp, inköpsstopp och investeringstopp för att markera det allvarliga läget som Svenljunga kommun befinner sig i. Borliga majoriteten föreslår avslag.

För att budgeten 2013-2015 skall gå ihop behövs det en skattehöjning på cirka 1 kr. Den borgliga politiken ha medfört att det egna kapitalet snart är slut och att leva upp till balanskravet verkar långt bort. En förklaring är att den borgliga regeringen inte har genomfört skatteutjämningskommittens förslag, frysta statsbidrag och övervältring av socialförsäkringskostnader på kommunerna, motsvarar för oss cirka 20-25 miljoner som den borgliga regeringen undanhållit oss.

Vi menar att kommunens dåliga ekonomi inte bara kan förklaras av regeringens politik, utan också av de styrandes passivitet och oskicklighet.

 

Vi Socialdemokrater föreslår att budgeten beslutas på kommunfullmäktige i november. Den komprimerade budgetprocessen under våren bidrar till osäkerhet om vad som händer under hösten ex. nya skatteprognoser mm.

En viktig parameter som saknas är budgeten från bolagen.

Vi säger nej till utökning av kommunstyrelsens ram med 700 000 kronor.

Att friidrottssatsningen skall strykas, ca 6 miljoner.

Återkommer i övrigt med egen budget till hösten.

 

Socialdemokraterna i Svenljunga/Stefan Carlsson

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-15 15:17