Vår politik

·        Skapa en skola som utvecklar elevernas kreativitet, med fler lärare, specialpedagoger och kuratorer.

·        Öka tryggheten och servicen för de äldre och funktionshindrade genom mer personal.

·        Göra det enklare att starta och driva företag, med färre regler och kortare handläggningstider.

·        Förbättra ungdomars möjligheter till jobb genom fler lärlingsplatser och större samverkan med näringslivet.

·        Fortsätta stärka kommunens ekonomi för att skap framtida handlinsfrihet.

·        Låta Timråborna själva avgöra vilken framtida region den vill tillhöra.

·        Utveckla området runt E.ON arena till ett samlat centrum för kunskap och aktivitet.

·        Erbjuda attraktiva boenden för alla; byggklara tomter, hyres- och bostadsrätter samt plus och seniorboende.

·        Arbeta för mångfald, jämlikhet och integration samt bekämpa alla former av diskriminering.

·        Skapa jobb till alla samt en trygghet i  övergång från arbetslöshet eller sjukskrivning till jabb.

·        Utveckla kommunens nät av gång och cykelvägar för en bättre miljö, säkerhet och trivsel.

·        Förbättra resemöjligheterna till, från och inom kommunen.