kommunalt partiprogram

Återblick

Socialdemokraterna i Tingsryds kommun står tillsammans med partiet som helhet för en politik där den generella välfärden är den viktigaste frågan att bevaka. Man ska som medborgare i vårt land inte behöva stå med mössan i hand om man blir arbetslös, råkar i ekonomiska trångmål eller drabbas av sjukdom.

Den gångna valperioden har präglats av en stark ekonomisk upphämtning från den strama återhållsamhet som varit påtvingad under tidigare år då alla har fått dra sitt strå till stacken för att få Sveriges ekonomi på fötter. Aldrig tidigare har en så snabb ekonomisk återhämtning skett i vårt land som under de två senaste socialdemokratiska mandatperioderna. Arbetslösheten har sjunkit till sin lägsta nivå på 10 år. Skattemedel har kunnat fördelas till kommuner och landsting bland annat i form av skatteutjämning och sakta men säkert börjar kärnverksamheterna återfå en del av sina förlorade resurser.

Om vi blir flera socialdemokrater i beslutande ställning i kommunen, har vi större möjligheter att genomföra lokalt vad partiet lyckats med centralt. Den statliga styrningen av medel i form av skatteutjämning har stor betydelse för vår kommun.
 
Kommunalt handlingsprogram 2007-2010

Inledning

Med ett socialdemokratiskt regeringsparti bakom sig kan socialdemokraterna i Tingsryds kommun med kraft alltid stå för solidaritet, jämlikhet och rättvisa.

Vår politik omfattar generell välfärd, som garanterar att medborgare inte lämnas i sticket om de blir arbetslösa eller drabbas av sjukdom. Genom den kommunala skatteutjämningen kan vi erbjuda invånarna en bra skola, en god sjukvård och en rättvist fördelad omsorg.

I ett socialdemokratiskt samhälle är alla medborgare jämställda och känner delaktighet. Det är nära till de förtroendevalda. Socialdemokraternas mål är ett vitalt samhälle med fruktbärande diskussioner mellan engagerade medborgare.

Svensk näringspolitik är framgångsrik, vilket inneburit kraftig tillväxt i samhällsekonomin. Företagen går för högvarv och vinsterna ökar beroende på de produktivitetsökningar och rationaliseringar som möjliggjorts bl.a. genom statens satsning på forskning och utveckling. Stabilitet på arbetsmarknaden och välutbildad arbetskraft är en annan förutsättning för framgången. Detta har ännu inte lett till full sysselsättning, vilket fortfarande är socialdemokratins främsta mål.

Varumärket Sverige är starkt i omvärlden och ligger bland de fem främsta i internationella undersökningar. Genom bevarande av traditioner och miljöer skapar vi den känsla av stabilitet och pålitlighet som är grunden för omvärldens positiva syn på vårt land.

På det kommunala planet har socialdemokraterna som målsättning att FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna, Barnkonventionen och Agenda 21 ska genomsyra all verksamhet. Alla beslut prövas mot dessa dokument.

För att sätta kraftigare socialdemokratisk prägel på kommunpolitiken krävs fler röster på vårt parti. Med fler i beslutande ställning kan vi kommunalt bli lika bra som partiet är centralt.
 
Samhällsplanering
 
En bra bostad med trivsam, hälsosam och miljövänlig omgivning är liksom tillgång till arbete en rättighet för alla. Vi anser att Tingsryd kan hävda sig mot andra kommuner genom god tillgång till industrimark väl avskärmad från boendet. Vi vill ha medborgarna med oss i planfrågorna. Allmänheten ska ha rätt att vistas vid sjöar och vattendrag genom strandskyddslagen.

Vi kommer därför även fortsättningsvis arbeta för att:

 • allmänheten får medinflytande i tidigt stadium av kommunens planarbete,
 • bostadsplaneringen samordnas med kommunens fysiska och ekonomiska planering,
 • alla boendeformer kan finnas i samma områden,
 • lekplatser, närbutiker och cykelvägar finns med i planeringen,
 • samtliga offentliga miljöer är tillgängliga för alla,
 • konsekvensanalys beträffande miljön görs vid all planering och exploatering,
 • alla har tillträde till sjöar och vattendrag genom bevarat strandskydd,
 • bibehålla strandnära naturvärden,
 • skydda grundvattnet mot skador från grustäkter, vägbyggen och dylikt,
 • kommunala planer hålls aktuella även i kommunens ytterområden.

Näringsliv och sysselsättning 
 
Socialdemokraterna i Tingsryds kommun arbetar målmedvetet för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun för företagsetableringar genom att:

 • bereda industrimark,
 • förbereda och bygga industrilokaler,
 • ha korta handläggningstider,
 • stödja och underlätta för nya företagare,
 • ge god samhällsservice i alla orter,
 • förbättra kommunikationerna,
 • utveckla turistnäringen.


Genom utåtriktad verksamhet vill vi göra kommunen känd för sitt goda företagsklimat och skapa arbete för våra ungdomar.
Tingsryds kommun – en bra kommun att bo och arbeta i!

Kommunikationer 
 
I en glesbygdskommun är kommunikationerna av vital betydelse. Vägar av hög standard för privatbilism och godstransporter, en väl fungerande kollektivtrafik samt ett utbyggt nätverk med IT-teknik är viktiga förutsättningar för att göra kommunen attraktiv.

Vi socialdemokrater verkar för att:

 • våra stora genomfartsvägar – i synnerhet väg 120 och 122 – förbättras och görs säkrare,
 • våra mindre vägar hålls i gott skick,
 • Länstrafiken Kronoberg skapar goda möjligheter för studerande och arbetspendlare,
 • skolor och studieförbund ger god utbildning inom data- och IT-teknik,
 • alla kan få tillgång till en fast Internetuppkoppling,
 • samhällsinformation görs tillgänglig för alla, bl.a. via kommunens hemsida.

Kultur 
 
Socialdemokraterna har som mål att ge människorna, var de än bor i kommunen, ett rikt varierat kulturutbud. Målet är också att öka antalet människor som tar del av utbudet.

Att aktivt delta i olika slag av kulturaktiviteter, som producent eller konsument, har stor betydelse för den enskilda människan.
Ett gott kulturklimat ökar kommunens attraktionskraft och bidrar till ökad inflyttning och turism.

Vi vill:

 • stimulera kulturverksamheten i föreningar och studieförbund och ta till vara intresset och engagemanget hos kulturlivets entusiaster,
 • erbjuda våra barn och ungdomar goda alternativ till våldskulturen,
 • ge olika etniska grupper möjlighet att utöva sin kultur och stödja kulturutbytet med våra vänorter,
 • bevara biblioteken för lust och lärande,
 • värna om värdefulla kulturmiljöer,
 • stödja våra samlingslokaler,
 • se till att alla har samma möjlighet att delta i kulturlivet

Miljö och hälsoskydd i Socialdemokraternas Tingsryd 
 
Socialdemokraterna tillvaratar medborgarnas intressen när det gäller miljö, hälsoskydd, djurskydd och livsmedel genom att prioritera den kommunala tillsynen.

Hela kommunen ska arbeta med Agenda 21-programmet för att uppnå god folkhälsa.

Miljön ska skyddas genom att kommunens miljöprogram hålls aktuellt.

Livsmedelstillsynen ska se till att endast hälsosamma livsmedel förekommer.

Kalkning ska fortsätta, avfallshantering underlättas, återvinningsstationer och plats för trädgårdsavfall ska finnas i större tätorter.

Vi ska bevaka djurens levnadsvillkor genom prioriterad djurskyddstillsyn.

Kommuninvånarna ska kunna tanka miljövänligt bränsle.

Strandskyddslagen ska ge alla rätt att vistas vid sjöar och vattendrag.


Barnomsorg - skola - utbildning  
Förskola

Inom barnomsorg och förskola finns idag nästan alla barn.
Förskolan är därför en viktig mötesplats där barn och föräldrar från olika miljöer möts vilket gör att segregation kan motverkas.

Vi vill behålla den goda standard verksamheten har i vår kommun. Vi vill förbättra arbets-miljön inom förskolan genom bl.a. översyn av lokalerna. Bullerdämpande åtgärder är en viktig del i detta arbete.

Vi vill:

 • stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • förbättra arbetsmiljön

Grundskola

Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Skolans uppgift är att ge alla elever det stöd som de har behov av. Genom individuella utvecklingsplaner blir varje elev synlig och kan få det stöd som är nödvändigt för ett bra slutresultat.

Aktiva insatser bland barn och föräldrar ska förebygga och motverka användandet av tobak, alkohol och narkotika.

Vi vill:

 • behålla skolor i varje del av kommunen,
 • ge barn med behov av särskilt stöd tillräckliga resurser,
 • stimulera och utveckla elevdemokrati och föräldrainflytande,
 • förebygga och motverka användandet av droger.

Gymnasieskola

Vår gymnasieskola, Wasaskolan, visar mycket goda resultat i jämförelse med övriga skolor i länet. Denna positiva trend kan utvecklas genom fortsatt gott samarbete med företagen i vår kommun. De program som skolan har för närvarande kan utvecklas och kompletteras.

Ett samarbete med Kulturverksta´n som har en mycket stor bredd i sin estetiska verksamhet kan ge skolan en kultur/media-profil som kan attrahera elever.
En satsning på utveckling av samarbetet med Tingsrydstravet mot ett ”Trav-program” måste fortsätta. Det innebär nya investeringar. Utvecklingen av verksamheten vid travbanan är avgörande för hur detta arbete sker.

Vi vill:

 • bibehålla den höga standarden inom lärarkåren,
 • utveckla det individuella valet med profilering mot idrott, kultur/media och trav,
 • bibehålla den höga standarden på Unga Företagare.

Vuxenutbildning – Tingsryds Lärcenter

Vi fortsätter att satsa på kompletterande utbildning för vuxna utan gymnasiekompetens.

Vi har god kompetens att undervisa i Svenska för invandrare, vilket ger våra nya svenskar goda kunskaper och gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.
Tingsryds lärcenter, TLC, är ett centrum för vidareutbildning inom näringsliv och offentlig sektor. Den höga tekniska standard med bl.a. telelänk som TLC är en resurs för många i vår kommun. Den kan användas för att möjliggöra högskolestudier på distans eller som en resurs för föreningslivet i vår kommun.

Vi vill:

 • behålla och utveckla grundläggande vuxenutbildning,
 • utveckla uppdragsutbildning som riktar sig mot företag och andra intressenter.


Särskola

I hela vårt utbildningsprogram finns särskolan med som en integrerad del.


Social omsorg och omvårdnad 
 
Vår människosyn grundas på alla människors lika värde.
Det ska inte vara den enskildes egen ekonomi som avgör de kommunala insatsernas utformning och kvalitet. Inom ramen för praktiska och ekonomiska möjligheter ska valfrihet finnas och hänsyn tas till den enskildes behov och önskemål.

Våra målsättningar för den kommande mandatperioden är:

Särskilda boenden för äldre (servicehus) ska finnas på sex platser i kommunen.

Nytt särskilt boende som ersätter nuvarande Tingsgården byggs i kvarteret Örnen (sjukhemsområdet) i Tingsryd.

Vården av dementa tillförs mera resurser för att möta behoven från en större grupp.

De äldre som vill bo kvar i sin invanda miljö ska få sitt behov av hemtjänst och hemsjukvård tillgodosett.

Ge möjligheter till ett självständigt liv genom fortsatt satsning på rehabilitering och bostadsanpassning.

Behovet av centralt belägna bostäder för äldre, s.k. seniorlägenheter, tillgodoses i varje kommundel.

Vi vill ge funktionshindrade möjlighet till ett bra liv genom personella insatser, hjälpmedel och eget boende.

Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade bibehålls.

Stöd till utsatta familjer och deras barn ska så långt möjligt ske genom insatser på hemmaplan.

Stöd till missbrukare sker genom förebyggande insatser och terapi i kommunal regi. Endast om detta inte är möjligt, sker placering på institution.

Drog- och brottsförebyggande arbete bland barn och ungdomar sker i samverkan med skola och fritidsverksamhet.

Vi arbetar aktivt genom en bra flyktingmottagning så att våra nya svenskar känner sig hemma i vårt samhälle och kan delta på lika villkor som övriga medborgare.

Vi satsar på personalen bl.a. genom Kommunals projekt ”Den goda arbetsplatsen”. Personalens vidareutbildning är viktig för att möta framtidens krav.

Vi utvecklar stödet till anhörigvårdare och uppmuntrar andra frivilliga insatser.


Vi socialdemokrater har alltid värnat om vård och omsorg för de kommuninvånare som behöver stöd. Vi är även i fortsättningen beredda att ta ansvar för detta.

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-18 16:04