Kommunalt partiprogram 2015 - 2018

Socialdemokraternas partiprogram för Tingsryds kommun 2015-2018 antaget 2014-04-09

 

Kommunen

Nu tar vi krafttag för att vända befolkningsminskning till -ökning!

Vi måste bli bättre på att marknadsföra kommunen. Det är viktigt att vi framhåller kommunens attraktiva naturmiljöer och möjligheter till rekreation. Men de viktigaste skälen för människor att flytta hit är arbetstillfällen och möjligheter att starta nya verksamheter. Detta kräver bra infrastruktur med bredband, kommunikationer och kollektivtrafik.   

Vi behöver satsa på ännu bättre skola, äldreomsorg och service till invånare och företag. Möjligheterna till att leva, arbeta och driva företag i Tingsryds kommun skall på alla sätt framhållas.

 

Detta socialdemokraternas partiprogram för Tingsryds kommun genomsyras av ”i Tingsryds kommun handlar vi miljömedvetet” något som vi anser ska vara en ledstjärna för all kommunal verksamhet. Miljöfrågan är en överlevnadsfråga. Den är global och mycket styrs och bestäms utanför en kommuns beslutanderätt, men i vår kommun kan vi göra skillnad! Vi anser att all kommunal verksamhet ska vara hållbar, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. En modern landsbygdskommun.

 

Höga skatter har inget egenvärde för oss socialdemokrater, det har däremot god välfärd. Vi utesluter inte en skattehöjning om det behövs för att bibehålla välfärden. Vi är idag, har alltid varit och kommer att fortsätta vara ansvarsfulla med våra gemensamma skattemedel. Vi socialdemokrater arbetar ständigt för att varje skattekrona ska ge så mycket service och kvalitet som möjligt till medborgarna.

 

Vi Socialdemokrater vill arbeta för:

Att                 i all verksamhet samverka med myndigheter, organisationer och enskilda för kommuninvånarnas bästa

Att                 kommunen ska vara en bra arbetsgivare som stimulerar till engagemang och vidareutveckling

Att                 vidareutveckla den kommunala kärnverksamheten

Att                 det finns god kommunal samhällsservice i alla tätorter

Att                 marknadsföra kommunens unika utbud av kultur- och föreningsliv

Att                 marknadsföra kommunens attraktiva naturmiljöer och möjligheter till rekreation

Att                 öka integrationen i samhället

Att                 garantera alla 15 – 18-åringar sommarjobb i minst 3 veckor

Att                 ge möjlighet för långtidsarbetslösa till introduktionsutbildning inom vården

Att                 erbjuda alla, som går på försörjningsstöd på grund av arbetslöshet, ett års anställning med avtalsenlig lön inom kommunkoncernen

Att                 verka för instiftandet av social investeringsfond

 

Näringspolitik

För att vara en attraktiv kommun för små och stora företag med fler arbetstillfällen behöver vi ha en bra infrastruktur med bredband och väl fungerande kollektivtrafik i hela kommunen. Vi vill att företagsklimatet i kommunen förbättras.

 

Vi Socialdemokrater vill arbeta för:

Att                 det finns tomter för bostadsbyggande och näringsverksamhet med differentierade tomtpriser i hela kommunen

Att                 verka för att industriområdet i Ryd/Tröjemåla färdigställs

Att                 det finns tillgång till lokaler för nya företag i samtliga tätorter

Att                 stödja och utveckla allt företagande i hela kommunen

 

Barn och utbildning

Vi vill satsa på barnomsorg och skola i kommunen. Barnen är det viktigaste vi har och då ska vi naturligtvis ge dem den bästa starten i livet. Verksamheten ska därför utgå från barnens och elevernas bästa. Vi vill ge dem som arbetar inom skola och barnomsorg de förutsättningar som behövs för att se till att alla barn och elever känner trygghet och når kunskapsmålen. Barnomsorg ska finnas i kommunens sju största orter. Det ska finnas möjlighet till barnomsorg på obekväma tider och på nätter.

Vi socialdemokrater anser inte att skolan enbart är en plats för lärande utan också en plats där framtidens samhällsmedborgare möts och olikheter kan överbryggas. Vi vill att skolan fortsätter arbeta aktivt för att vara en plats där alla känner sig trygga och välkomna.

 

Vi Socialdemokrater vill arbeta för:

Att                 det ska finnas en väl fungerande skolorganisation i kommunen med målsättningen: elevens bästa

Att                 vi har hög lärartäthet särskilt i de tidigare åren för att ge eleverna goda förutsättningar för lärande

Att                 det ska finnas fler vuxna i skolorna för att ge ökad trygghet

Att                 barnomsorg ska finnas i kommunens tätorter

Att                 utöka samarbetet mellan Wasaskolan, Lärcenter och AMB

Att                 programutbudet på Wasaskolan anpassas till elevernas och samhällets behov

Att                 skolan utökar sitt samarbete med organisationer, föreningar och företag

Att                 skolan bättre tar vara på elevernas idéer och kreativitet

Att                 skolan aktivt arbetar för ökad miljömedvetenhet

Att                 ge pedagogerna möjligheter till vidareutbildning

Att                 skolan ska utöka arbetet mot droger, mobbing, kränkningar och rasism

Att                 grundläggande vuxenutbildning utvecklas

Att                 Lärcenter utvidgar sin uppdragsutbildning

 

Vård och social omsorg

Vi socialdemokrater står för en kunskapsbaserad socialpolitik. Socialförvaltningen måste kunna ge den vård och omsorg som innevånarna behöver, med god kvalitet och med kompetent personal. Den kommunala vården och omsorgen är i förhållande till verksamheten och i jämförelse med andra kommuner kostnadseffektiv och av god kvalitet. Vi socialdemokrater är emot att den vård och omsorg som idag bedrivs i kommunal regi privatiseras.                                   Vi socialdemokrater tror på gemensamt ägd och demokratiskt styrd välfärd där alla resurser går till verksamheten och inte till vinster. Då allt färre söker till vårdutbildningar måste vi ge vår personal möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling för att vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Vi Socialdemokrater vill arbeta för:

Att                 mer resurser ges till vidareutbildning och rekrytering

Att                 det finns tillräckligt med platser i särskilt boende och korttidsboende i samtliga tätorter  i kommunen

Att                 det ska finnas möjlighet till meningsfulla aktiviteter varje dag för de äldre på våra servicehus 

Att                 trygghetsboende och seniorboende ska finnas i samtliga tätorter i kommunen

Att                 anhörigvårdare ges ökat stöd och avlastning

Att                 främja sociala aktiviteter i samverkan med organisationer och enskilda

Att                 utveckla individ- och familjeomsorgens förebyggande arbete

Att                 ha ett jämlikt och jämställt bidragssystem

 

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsaktiviteter ger människor ett rikare liv och bättre hälsa. I Tingsryds kommun finns idag ett rikt kultur- och föreningsliv, något som vi socialdemokrater vill värna. Vi vill utöka samarbetet med föreningslivet och se till att fler kommuninvånare kan ta del av utbudet. Vi vill att kommunen har ändamålsenliga lokaler för såväl idrott som andra fritidsaktiviteter. Att kommunens resurser fördelas på ett jämställt sätt och med prioritet på ungdomar. Vi socialdemokrater anser att alla barn och ungdomar skall ges möjlighet till en aktiv fritid i en trygg miljö oavsett inkomst.  

 

Vi Socialdemokrater vill arbeta för:

Att                 stödja det rika föreningslivet i vår kommun

Att                 utveckla våra bibliotek

Att                 värna om kulturarv och kulturmiljöer

Att                 stimulera lokalt och internationellt kulturutbyte

Att                 alla har samma möjlighet att delta i kulturlivet

Att                 öka sociala aktiviteter mellan människor

Att                 stödja all ungdomsidrott

Att                 säkerställa jämställdhet inom idrott

Att                 ge våra barn och ungdomar en meningsfull fritid i drogfri miljö

Att                 uppmuntra till nya idéer och spontana aktiviteter

Att                 instifta ett pris för eldsjälar inom kultur och fritidsområdet

 

Samhällsplanering och miljö

En förutsättning för att vara en attraktiv kommun där människor vill bo kvar eller flytta till är en god samhällsplanering och trivsamma miljöer. Vi Socialdemokrater vill skapa goda förutsättningar för att kunna bo och bedriva verksamhet även på landsbygden. Våra ungdomar ska ha möjlighet att bo, studera och arbeta i vår kommun. I all samhällsplanering måste vi tänka miljömedvetet, för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Det är viktigt att projektet för samåkning kommer igång. Med en aktiv samhällsplanering med varierat bostadsutbud blir kommunen attraktivare.

 

Vi Socialdemokrater vill arbeta för:

Att                 ha en öppen och tidig dialog med boende och näringsidkare vid all planering

Att                 satsa långsiktigt och miljömedvetet vid all planering

Att                 fortsätta arbetet med bredbandsutbyggnad

Att                 alla kommunens fastigheter ska vara energieffektiva och miljöanpassade

Att                 bostäder byggs i de orter där behovet finns

Att                 lägenheter byggs på stationsområdet i Ryd

Att                 trafiksituationen i alla samhällen ses över, bl a med avseende på tung trafik

Att                 gator och vägar, liksom trottoarer, cykelvägar och grönområden håller god standard

Att                 gröna miljöer beaktas vid planering av nya bostadsområden

Att                 det ska finnas fler återvinningsstationer i kommunen

Att                 kommunen satsar på källsortering

Att                 miljöinformation ges till invånarna i kommunen

Att                 energirådgivning ges till den som söker bygglov

Att                 kommunen ska upphandla mat miljömedvetet, ekologiskt och lokalt

Att                 utöka antalet laddstationer för elfordon i kommunen

Att                 kalkning av sjöar och vattendrag ska fortsätta

Att                 kommunen ligger i framkant inom miljöområdet

Att                 värna allemansrätten 

Att                 verka för bildandet av en nationalpark i sjön Åsnen