Vår politik

Kommunalt Handlingsprogram 2015-2018 

Socialdemokraterna i Trollhättan bygger ett hållbart samhälle

Ekonomisk hållbarhet

Trollhättan skall ha en fortsatt god ekonomi. Den som är satt i skuld är inte fri, är vårt måtto. Målsättningen är att genom god tillväxt och utveckling kunna ge en trygg kommun där vård, skola och omsorg prioriteras.

Detta innebär att statens urholkning av pengar till kommunerna under de senaste mandatperioderna, gör att en höjning av kommunalskatten kan bli nödvändig under mandatperioden. Ambitionen för Socialdemokraterna i Trollhättan är dock oförändrad kommunalskatt. Vi kommer att sträva efter låga taxor och de skall vara bland de sammantaget lägsta i landet.

Vi vill använda våra kommunala bolag till medborgarnas bästa vad gäller bostäder, energi och industriell utveckling varför inga helägda kommunägda bolag skall säljas under mandatperioden.

Ekologisk hållbarhet

Vi vill fortsätta arbetet med att skapa en god miljö som ger högre livskvalitet och skapar nya jobb. Miljöarbetet skall ske i nära samverkan med näringslivet, organisationer och enskilda.

Vi kommer att försvara och utveckla vår position som en av de främsta miljökommunerna i Sverige. Vi kommer att arbeta för att år 2020 ska inga fossila bränslen användas i Trollhättan stads verksamheter inom värme och transportsektorn.

Inom energisektorn finns en stor potential för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle och en ökad sysselsättning inom miljöområdet. Här skall Trollhättan vara en förebild och ligga i framkant av utvecklingen.

Social hållbarhet

Alla barn i Trollhättan har rätt att växa upp i ett tryggt, rättvist och solidariskt samhälle. Vi skall ge förutsättningar för barnens utveckling till vuxna individer genom att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls vilka är nära förknippade med människors livsvillkor och hälsa. Därför är ökat arbetsdeltagande, god utbildning, jämlika och jämställda livsvillkor samt trygga och goda uppväxtvillkor viktiga utgångspunkter i vår politik. En bra folkhälsa är en förutsättning för ett gott samhälle. Det finns idag skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Vårt mål är att skapa ett Trollhättan där god hälsa omfattar alla.

FN:s Barnkonvention som syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals är för oss en viktig utgångspunkt inom alla politikområden. Ett bra förebyggande arbete, med utrymme för sociala investeringar ser vi som självklara i vårt fortsatta samhällsbygge.

 

Framtidens Trollhättan i korthet

Verksamheter vi har genomfört under mandatperioden 2010 – 2014. Verksamheter vi fortsätter att utveckla och nya satsningar under mandatperioden 2015-2018

Vi arbetar för full sysselsättning och tillväxt

 •  Fortsatt satsning på centrum och Överby
 •  Fortsatt verka för ett gott företagsklimat
 •  Fortsätta arbetet med att få fram fler små och medelstora företag
 •  Fortsatt koppling mellan arbetsmarknadsstöd och meningsfull sysselsättning
 •  Fortsatt verka för att anställning alltid går före åtgärd
 •  Fortsatt utveckling av ett effektivt näringslivsarbete
 •  Vårt mål är full sysselsättning
 •  Ungdomar ska kunna erbjudas möjlighet till arbete, utbildning, praktik och lärlingsplatser
 •  Medverka till företagsförlagd utbildning och praktik
 •  Ingen arbetslös ungdom ska behöva vänta mer än 90 dagar innan åtgärd
 •  Fortsätta satsningen på att utveckla turism- och besöksnäring
 •  Utöka antalet sommarjobb för ungdomar

 

Samverkan skapar utveckling

 •  Fortsatt arbete för ett gott samarbete mellan Trollhättan-Vänersborg
 •  Fortsatt värna och behålla de helägda kommunala bolagen
 •  Arbetar för ett närmande till Göteborgsregionen.
 • Att skapa mötesplatser för att utveckla dialogen mellan invånare och förtroendevalda

 

Vi vill vara en god arbetsgivare

 •  De anställda ska ha rätt till heltid och deltid skall vara en möjlighet
 •  Fortsatt gott samarbete med samtliga fackliga organisationer
 •  Fortsätta verka för att skapa möjligheter till kompetensutveckling
 •  Fortsätta slå vakt om arbetsmarknadslagar och kollektivavtal
 •  Friskhetstalen ska öka

 

Vi vill ha bra kommunikationer

 •  Fortsatt prioritering av tillgängligheten till och från Trollhättan i regionalt och nationellt perspektiv
 •  Satsar på fortsatt utbyggnad och utveckling av IT-infrastrukturen

 

Vi arbetar för en bra förskola och skola

 • Fortsätta erbjuda en trygg skola med hög kvalitet. Målet är att alla barn och ungdomar ska genomgå grundskolan och gymnasieskolan med godkända betyg. Under mandatperioden 2010-2014 har betygsnittet ökat till kommunens högsta nivå någonsin.
 • Fortsätta utveckla vår gymnasieskola i Tvåstad. Att genom samarbetet stärka konkurrenskraften mot omvärlden.
 • Fokusera resurser på barn och ungdomar med större behov.  Därför ska vi under mandatperioden öka insatsen till elever med särskilda behov. Klasstorlekarna ska minska
 • Fortsätta arbetet med ökad personaltäthet inom förskolan. Målet är att nå ner till i snitt 15 platser per barngrupp
 • Fortsätta verka för en stor samverkan med högskolan och att Trollhättan ska vara den bästa studentkommun i landet

 

Trollhättan ska vara attraktivt och ha ett tryggt boende

 • Fortsätta arbeta för ökat bostadsbyggandet med målet 70000 invånare 2030
 • Fortsätta vara bland de kommuner som har låga kommunala taxor. Målet är att vara bland de 45 lägsta i landet 
 • Fortsätta vårt trygghetsarbete genom att bland annat arbeta med belysningsfrågor 

 

Vi vill fortsätta att utmärka oss som en miljökommun

 • Vi vill vara bland de främsta i landet med åtgärder mot klimatförändringar
 • Fortsätta vara en förebild som stad genom att konsekvent arbeta för långsiktigt hållbart samhälle
 • I framtiden ska kommunala verksamheter vara helt oberoende av fossila bränslen
 • Vi vill öka tillgängligheten för kollektivtrafik så att den kan nås av alla
 • Öka antalet elbilar för korta transporter

 

 Äldre och funktionsnedsatta ska uppleva att man får en god omvårdnad

 • Arbetet med tillgänglighetsanpassningen fortsätter
 • Bygga fler vård- och omsorgsboenden för att täcka uppkomna behov
 • Tillsammans med Eidar och andra bostadsföretag utveckla fler trygghetsboenden
 • Fortsätta stödja och bygga ut vård- och omsorgsboenden för funktionsnedsatta
 • Utöka grundbemanningen för att personalen ska få bättre arbetsvillkor genom att möjliggöra fler arbetsfria helger och färre delade turer vilket också innebär ökad kvalitet för äldre

 En ekonomi i balans

 • Ambitionen är oförändrad kommunalskatt
 • Målsättningen är att 1 % av nettobudgeten skall utgöra överskott

 Vårt sociala arbete ska fortsätta och bygga på solidaritet

 • Öppenvårdsinsatserna ska förstärkas för familjer som är i behov av särskilt stöd
 • Stödboende för ungdomar ska fortsätta att utvecklas och förstärkas
 • Akutboende med rehabilitering förstärks
 • Ett redskap för arbetet är våra sociala investeringsfonder

 Vi vill ha ett attraktivt kultur- och fritidsliv

 • Utveckla området Gåsen till en actionpark
 • Renovera/bygga om badanläggningen inomhus på Älvhögsborg
 • Vid en nationell socialdemokratisk valseger kan vi utöka verksamheterna på N3
 • Utveckla möjligheten till centrumnära träningsmöjligheter utomhus
 • Vid en nationell socialdemokratisk valseger stärks föreningslivets resurser
 • Roliga bostadsnära lekområden i naturen
 • Stötta föreningslivet i Trollhättan med bland annat generösa bidrag
 • Fortsätta arbetet att utveckla fall- och slussområdet
 • Arbeta för att utöka kulturarrangemangen i Trollhättan
 • Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Spikön till en attraktiv mötesplats för alla Trollhättebor

 Vi vill satsa på teknik och miljö

 • Fortsätta renovering av det kommunala vatten och avloppsnätet
 • Satsa på park, grönområden, renhållning och städning på offentliga platser
 • 4% av våra kommunala vägar ska underhållas varje år
 • Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra trafikmiljön i våra bostadsområden

 

Nya satsningar som ska prövas under valperioden 2015-2018, när ekonomin tillåter

 

 • En ny inomhushall på Innovatum
 • Fortsatt planläggning av gruppboende för äldre
 • Fortsatt planläggning och utveckling av centrum
 • Upprustning av friluftsbadet i Öresjö
 • Ombyggnation/renovering av inomhusbadet på Älvhögsborg
 • Energibesparingsåtgärder på motionsspåren vid skidstugan i Strömslund              
 • Tillgängliggöra kulturskolan i stadsdelar
 • Fortsätta utvecklingen av Överby handelsområde
 • Renoveringar i Sjuntorps badet
 • Rusta upp anläggningen i kvarteret Grävlingen

 

Detta är klart (eller under uppbyggnad)

 

 • Gymnastikhall för NIF på Älvhögsborg
 • Cykelväg till Sjuntorp
 • Cykelväg till Upphärad via Velanda
 • N3/Ungdomens Hus på Innovatumområdet.
 • Stadsdelsidrottsplats inklusive fritidsgård på Bergtäkten
 • Fortsatt upprustning och renovering av skolor.
 • Anpassa motionsspår för funktionsnedsatta
 • Nytt äldreboende på Nordängen, Sjuntorp
 • Nybyggnation för gästhamnen på Spikön
 • Nytt boende på Fridhem
 • Ombyggnation av Resecentrum Järnvägstation
 • Konstgräsplaner i flera stadsdelar
 • Ny Konsthall på Innovatumområdet
 • Upprustat huvudbiblioteket
 • Bidragit till vid renoveringen av Folkets Hus i Sjuntorp
 • Nytt korttidsboende för ungdomar i centrum
 • Ny bokbuss
 • Förvärvat och ska renovera Folkets Park
 • Familjehuset i Oscarsskola
 • Ombyggnad på Magasingsgatan 15 för Omsorgerna