Ett pengsystem för vinsttrixare

Allvarliga anmärkningar har riktats mot  privata skolor, förskolor och fritidshem. Detta gäller också i allt större utsträckning våra olika omsorger. Kritiken  handlar om för låg personaltäthet, större målgrupper än i den kommunala verksamheten, för låg utbildning hos personalen och en torftigare/osäkrare miljö.  Det senaste exemplet togs upp i  ”Uppdrag granskning” nyligen. Ett skräckexempel som ägs av en f.d. folkpartipolitiker.

Samtidigt visar gjorda granskningar att de privata ägarna delat ut miljoner i aktievinster. Styrelsearvoden i miljonklassen, årslöner långt över vad kommunala chefer får,  och stora pensionsavsättningar för styrelseledamöter förekommer också.

Det finns inga bevis för att de privata företagen kan driva verksamheten mer effektivt än kommunerna. Om det vore så kan rimliga vinster motiveras samtidigt som det blir billigare för skattekollektivet. De rel. stora vinster som ändå tas ut enl. ovan skapas huvudsakligen genom mindre kostnader på utgiftssidan. Detta innebär då allt för ofta kvalitetsförsämringar som drabbar målgrupperna bland medborgarna

Frågan handlar om vi skall ha ett regelverk och ett ersättningssystem, för privata skattefinansierade välfärdsverksamheter som direkt bjuder på möjligheten att trixa sig till stora förmåner/vinster.

Nej, säger vi socialdemokrater. Vi måste ändra ersättningssystemet så att kommunerna har full insyn i verksamheten, ekonomin och bokföringen. Kommunens revisorer skall löpande kunna granska de privata verksamheterna, och godkänna räkenskaper och bokslut. Likaså skall offentlighetsprincipen gälla vilket är ett absolut krav. Chefslöner och styrelsearvoden skall följa de nivåer som gäller i kommunen. Om den privata verksamheten drivs med lägre kostnader som innebär en kvalitetsförsämring i förhållande till den kommunala så skall ersättningen anpassas därefter. Vi skall inte använda skattemedel för att göda de privata ägarna.

Valet i september handlar om ett vägval där alternativen är en fortsatt privatisering av våra välfärdstjänster som bygger på valfrihet och konkurrens utan begränsningar och ett samhällssystem som bygger på jämlikhet, rättvisa, solidaritet och en fungerande demokrati med insyn och medbestämmande för alla.

Sture Nilsson (s)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-28 12:45