Våra kommunbudgetar

Budget för 2017 med plan för 2018-2019

 

 

Budgetförslaget från Socialdemokraterna gällande Trosa kommun budget för 2017 med plan 2018-2019 grundar sig på våra tidiga lagda budgetar samt det valprogram vi presenterat för innevarande mandatperiod. Sverige har efter 8 år av alliansstyre sedan 2014 en socialdemokratiskt ledd regering där Miljöpartiet ingår. Regeringens prioritering och politik har inneburit att 2017 kommer kommun- och landstingssektorn erhålla 10 miljarder i generella statsbidrag. En satsning som är aviserad men inte beslutad av riksdagen. Det innebär att Trosa kommer att få minst 5 Mkr extra till välfärden och den reviderade budgeten som Trosa fullmäktige antar 30 november kommer att innebära en annan drift- och resultatberäkning.

Socialdemokraterna anpassade sin skattesats till den rådande skattesatsen 21:26 inför budgeten 2015. Då kommunen står inför stora infrastruktursatsningar och byggnationer väljer vi att anpassa också vår skattesats till den av Alliansen föreslagna skattesats på 21:66. Kommunens redan höga låneskuld begränsar möjligheten att lånefinansiera, och för att värna om också kommande välfärd är skattehöjningen på 40 öre nödvändig.

Socialdemokraterna tycker att det behövs ett större politiskt ansvar för framtiden. Vi tillför ökade resurser till skolan. Med en beställning att fördela resurserna mer efter behov. En likvärdig skola ger bättre kunskapsresultat. Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas också moderna företag och nya jobb växer fram. Kommunens allt större kostnader för avskrivningar för gjorda investeringar kräver mer aktivt arbete för att se över kostnaderna. Den lärande organisationen där ”tänk efter före”- pengar bidrar till effektiviseringar och modernitet är viktigt för att på sikt minska framtida kostnader. Socialdemokraterna har under flera år pratat om att vår kommun borde arbeta mer systematiskt med sociala/mänskliga investeringar. Det förebyggande arbetet, det som innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan, kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Att integrationen lyckas och våra nyanlända snabbt kommer i arbete är en annan viktig pusselbit. Vi kommer att därför i likhet med att vi avsätter 9 Mkr till infrastruktur, avsätta 1 Mkr till en social fond. 500 000 kr fördelas ur den årligen för att prioritera insatser som vi vet är investeringar i tillit och för folkhälsan.

Arbete och kunskap är grunden för vårt välstånd och att erbjuda fler ungdomar sommarjobb, rätt förutsättningar för vidare studier och bra lärare är del av vår långsiktighet. Kommunens personalförsörjning, och personalens förutsättningar och arbetsmiljö bör också prioriteras för att bygga för framtiden. Vi inrättar därför ett personalutskott och ger det långsiktiga medel för att arbeta med strategiska personalfrågor som har effekter för kommunens ekonomi och verksamhet.

 

Läs vårt budgetförslag i sin helhet genom att klicka på bilden ovan, eller HÄR.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-14 12:10