Valet 2010

Möjligheternas Tyresö

Valmanifest för socialdemokraterna i Tyresö 2010-2014

 

Vi, Socialdemokrater, vill tillsammans med engagerade Tyresöbor, personal, föreningar och näringsliv bygga möjligheternas Tyresö.

Ett Tyresö där det finns jobb och bostad till kommunens yngre. En kommun som ger alla barn möjligheter att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar i skolan och förskolan. Där äldre kan känna trygghet och valmöjligheter när det gäller boende.

Det blir möjligt när vi samarbetar och när vi investerar i jobb och kunskap.

 

Vi är i opposition mot ojämlika villkor – oavsett om det gäller i vården eller skolan. Ett samhälle med minskande klyftor ger fler chansen, främjar effektivitet samt ökar den tolerans, öppenhet och tillit som vi vill ska prägla Tyresö.

 

I detta valmanifest visar vi färdriktningen för Tyresö kommun mellan 2010 och 2014 om socialdemokraterna får väljarnas stöd. I mycket ligger fokus på skolan och förskolan – där finns så stora behov och det är där vi kommer att lägga mycket av vår kraft.

 

Tyresö är med sin rika natur och närhet till staden en alldeles fantastisk plats att leva i.

Ett rikt föreningsliv och många engagerade människor bidrar till ett samhälle med stor sammanhållning. Med alla våra barn och ungdomar borde Tyresö kunna vara en riktig framtidskommun.

 

Men Tyresö blir inte bättre än vi som bor här och vad vi gör tillsammans. För samtidigt som vi har mycket att värna vårdas Tyresö alltför dåligt av det moderata styret.

Låg lärartäthet i skolan, bristande stöd till barn med stora behov och obefintligt politiskt engagemang har gjort att alltför många ungdomar fått lämna grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet.

På samma sätt har barngruppernas storlek i förskolan ökat, tvärsemot det moderat löftet i förra valet. Ofta har det verkat som att det är viktigare att privatisera skolor och förskolor än att jobba med att höja kvaliteten.

 

Det innebär att alltför många aldrig får chansen. Och det är de som har det svårast på förhand som ställs utanför. I skolan är det uppenbart. Här får exempelvis inte elever hjälp med läxläsning – för de som har råd finns alltid privat hjälp att köpa. De som inte kan det får halka efter.

 

Pengar är en viktig brist men lika mycket har handlat om bristande politiska krav på kvalitet och dålig styrning. Även om de styrande varit än sämre ska vi självkritiskt medge att vi socialdemokrater har varit för dåliga på att visa att vi förväntar oss, och ger verktyg, för att alla elever ska ta sig igenom grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Vi har ändrat på det och är idag drivande i Tyresö när det gäller exempelvis lästester, tidig uppföljning och tydliga krav.

 

Men även andra områden är viktiga för att skapa jämlika villkor. Vi kommer att genomföra kvalitetsförstärkningar i äldreomsorg, insatser mot ungdomsarbetslöshet, öka bostadsbyggandet och bygga bort otrygghet.

 

Vi vill möta ett växande hot mot Tyresös gröna karaktär, att Tyresö ska ta sitt ansvar för klimatfrågan och inte minst vill vi skapa en ny medborgaranda där allas vårt ansvar blir annat än tomma ord.

 

Vi tänker inte stillasittande se på hur en generation av ungdomar fastnar i arbetslöshet. Det är ett ansvar också för Tyresö kommun och vi tänker börja vårt arbete med ett tydligt program mot ungdomsarbetslöshet.

 

Vi ska ge stöd till dem som vårdar och tar hand om anhöriga äldre samt garantera ett tryggt boende för de äldre som känner ett behov av det.

 

Vi lovar ett nytt ledarskap som konkret förbinder sig att vara mer lyssnande, mer närvarande och mer öppen för diskussion. Vi vet att vi står för ett kunnigare ledarskap som både är vana att leda, kan sina sakområden och lever nära den vardag som de ska jobba i.

 

Vi tänker sluta med kommunalt slöseri. Vi vill granska alla utgifter för att frigöra medel att investera i skola, förskola och omsorg. Vi vet att 12 års moderat styre har lett till att de alltför ofta är hemmablinda, nöjda och rädda för att stöta sig med olika särintressen. Vi ska klara 30 miljoner kronor i besparingar och de ska användas till kommunens kärnverksamhet.

 

Det ger utrymme att också utveckla alla delar av kommunen. Det är inte genom att glömma bort kommundelar som vi håller ihop. Vi tänker vara aktiva samhällsbyggare som värnar trygghet, samhällsservice och valfrihet i boendet i alla kommundelar.

 

För det är inte ökande klyftor som gör Tyresö starkare. Tvärtom är vi starkare tillsammans. I ett Tyresö som håller ihop. Framgång kräver kunskap, trygghet och rättvisa.

 

Detta är vårt manifest som visar färdriktningen med ett socialdemokratiskt styre i Tyresö.

Utöver detta manifest finns ett valprogram där vi mer i detalj redovisar vad vi tänker göra på olika områden. Det är vår ambition att kunna genomföra alla förslag i det programmet, men vi är medvetna om att våra möjligheter att leverera alla våra ambitioner delvis beror på faktorer som är utanför vår kontroll såsom ekonomisk utveckling och valresultat.

 

Därför vill vi vara tydliga och redovisa särskilt här de 14 konkreta förändringar där vi inte kompromissar och som vi är helt säkra på att kunna genomföra. Det är om detta som vi i praktiken vill sluta ett kontrakt med dig som väljare.

 

Kommer vi att styra kommunen mellan 2010 och 2014 ska du kunna bocka av dessa fjorton krav vid valet 2014.

 

1.      I de tidigare årskurserna (1-3) ska det finnas två pedagoger i varje klass för att kunna ge individuellt anpassat stöd så att alla elever kan knäcka läs-, skriv- och räknekoden. Det är första steget mot en ökad lärartäthet i hela grundskolan.

 

2.      Alla elever ska garanteras rätt till hjälp med läxläsning i skolan.

 

3.      Skolornas arbete mot mobbing ska förstärkas. Genom exempelvis införande av kamratstödjare, en skyldighet för rektorer att rapportera förekomst och insatser, böter som skolan döms till för att inte ha gjort tillräckligt ska betalas av skolan, inrättande av en barnombudsman dit elever och föräldrar kan vända sig om de upplever att skolan inte agerat tillräckligt kraftigt.

 

4.      I förskolans småbarnsgrupper tas under mandatperioden beslut om ett tak på 14 barn per avdelning. Personaltätheten stärks därigenom.

 

5.      Införa en vikariepool i hemtjänsten – för att öka tryggheten och minska antalet personer som passerar den äldres hem.

 

6.      Införa en rätt för dem som är äldre än 85 år att få ett tryggare boende om man vill det.

 

7.      Arbeta fram ett särskilt paket av insatser mot ungdomsarbetslösheten så att ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt vid nästa val.

 

8.      Se till att det påbörjas minst 200 nya hyresrätter mellan 2010 och 2014.

 

9.      Att kommunen bara köper el från förnyelsebara energikällor och ställer krav på hög energieffektivitet, motsvarande passivhus, vid nybyggnationer av såväl kommunala lokaler som flerbostadshus.

 

10.  Vid nybebyggelse ska skog och grönområden bevaras så långt som möjligt. Målet är att ersätta varje träd som behövs tas ned med ett nytt.

 

11.  Uppmuntra ideellt arbete och medborgaranda genom att öka det ekonomiska stödet till föreningar i Tyresö samt anta en ny policy som genom konkreta insatser uppmuntrar sådant ideellt arbete som bidrar till ett trivsammare och tryggare Tyresö.

 

12.  Ge alla, inte bara några, gymnasieelever busskort.

 

13.  Genomföra ett program för att rusta upp otrygga miljöer i skolor, bostadsområden och gångstråk – exempelvis utmed Wättinge gårdsväg.

 

14.  Kommunens ekonomi ska stärkas. Vi ska spara minst 30 miljoner kronor i kommunens administration och verksamheter som inte är kärnverksamhet. Vårt mål är att prioritera i turordning 1. att stärka Tyresös skolor, 2. begränsa kommunens skuldsättning och 3. att inte behöva höja skatten över 2006 års nivå.

 

Valprogram 2010