Möjligheternas Tyresö kräver investeringar i kunskap

 

V

ilka chanser borde inte Tyresö ha.

Vi är en kommun som växer. De många barnen och ungdomarna är verkligen vår framtid. Här finns kraft, mod och nyfikenhet. Alla barn vill till naturen lära sig mer. Men någonstans på vägen försvinner glädjen inför lärandet för alltför många barn. Det borde inte vara så.

Speciellt i en kommun som är så beroende av sitt eget kunnande. Tyresö är ingen bruksort – vi är en del av Stockholmsregionen som i sin tur konkurrerar med övriga världen om jobb och utveckling. Vi, och våra barn, konkurrerar inte med något annat än oss själva och vår kunskap. Därför borde Tyresö vilja mer när det gäller kunskap. Vi socialdemokrater kommer att lägga all vår fokus på att förbättra skolan i Tyresö, och det behövs.

 

Även om många lärare gör en fantastisk insats har de fått för dåliga förutsättningar. Medan undervisningen av en grundskoleelev får kosta drygt 57 000 kronor i Stockholm får samma elevs undervisning i Tyresö kosta lite mer än 36 000 kronor (2008 års siffror). Det ger sämre lärartäthet och mindre stöd, inte minst för de elever som behöver det allra mest.

Lägg till det den stundtals kaotiska styrning av skolpolitiken som varit i Tyresö under denna gångna mandatperioden. Trots att lagen kräver en skolplan har de borgerliga partierna inte kunnat enas om en sådan.

 

Under den här mandatperioden har resultaten varierat mellan ok och riktigt dåliga. På samma sätt har skillnaderna mellan kommunens olika skolor varit stora. Vi är inte nöjda med det. I de rankningar som görs av kommunernas skolarbete brukar Tyresö hamna kring plats 200 (av 290 kommuner). Vi kommer att lägga allt fokus på att ta Tyresö till topp 10 när det gäller kunskap.

 

Därför är vi så tydliga med att skolan och förskolan, mer än annat, står i fokus under den kommande mandatperioden.

Därför säger vi att det behövs både bättre styrning och ökade investeringar i kunskap.

Därför tänker vi också låta skolan och förskolan kosta pengar.

 

Vi kommer att förstärka lärartäthet i alla årskurser men gör en tydlig prioritering av de tidiga årskurserna. Genom möjligheten att ge ett mer individuellt stöd ska alla tidigt kunna lära sig läsa, skriva och räkna. Vi vill komplettera det med återkommande och tidigare lästester, något som den styrande majoriteten nu vägrat. Vi vill aktivt jobba med att Tyresö ska ha landets bästa lärare och närvarande rektorer. Trygghet är en förutsättning för lärandet och vi tycker inte att den nuvarande politiska ledningen gjort nog. Vi tror att skolbarnomsorgen och förskoleklassen är viktiga delar av lärandet och behöver få vettiga förutsättningar.

 

Förskolan ska vara trygg, men också rolig och lärande. Leken är en väg till lärandet. Väl utbildade pedagoger, som ser varje barn och dess förutsättningar, men också små barngrupper för de minsta barnen är viktiga förutsättningar för att kunna ge trygghet, lek och lärande. Även små barn ska ges det stöd, som behövs för att komma väl rustad till förskoleklassen och grundskolan. Vi vill se över hur det särskilda stödet fördelas med det tydliga syftet att inget barn inte ska stå utan det stöd som behövs. Likaså bör jämställdhetsarbetet i förskolan stärkas.

 

Därför kommer vi att genomföra följande;

 

Ingen elev ska lämnas efter

 • I de tidigare årskurserna (1-3) ska det finnas två lärare/pedagoger i varje klass för att kunna ge individuellt anpassat stöd så att alla elever ska knäcka läs- och skrivkoden samt klara matematiken.
 • Alla elever ska garanteras rätt till hjälp med läxläsning i skolan.
 • Vi ska prioritera språket. Alltifrån satsningar på språkförskolor i områden med särskilda behov till en särskild språkprofil på Centrumskolan.
 • I grundskolans samtliga årskurser ska elevernas läsförmåga bedömas. Vi vill öka användningen av lästester som både ger uppföljning av hur verksamheterna klarar sina mål och visar på individuella behov. Dessa uppföljningar ska redovisas för Barn- och utbildningsnämnden som vid behov vidtar åtgärder.
 • Det ska finnas en nolltolerans mot att elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vi inför en särskilt-stöd-garanti och vi vill att alla elever som behöver det som en del av garantin ska erbjudas sommarskola.
 • Alla skolor ska vara bra skolor och ge likvärdig utbildning oavsett vilken skola man väljer. Vi kommer därför att se över det system som bestämmer hur resurserna fördelas.
 • Vi ska höja statusen i kunskap genom att öppna för möjligheterna för skolorna att ge utbytesstipendier och andra stimulanser.
 • Ett program för att utrusta varje hemklassrum med modern teknik startas.
 • Profilklasser ska utvecklas, inte avvecklas. Vi kommer att behålla musik- och idrottsklasser.
 • Ställa samma hårda kvalitetskrav på privat och offentlig verksamhet.

 

Tyresö ska ha Sveriges bästa lärare

 • Lönesystemet ska i ökad utsträckning premiera goda, entusiasmerande lärare. Tyresö ska bidra till ett löneläge som gör pedagogiskt arbete i skola och förskola attraktivt.
 • Kommunen ska minska den administrativa börda som ligger på lärare så att de får mer tid att förstärka undervisningen.
 • Ett program för att stödja obehöriga lärare att komplettera sin utbildning införs.
 • Kommunen ska införa en omställningspeng för lärare som behöver byta yrke.
 • Utvärderingen av lärares prestationer ska förstärkas genom närvarande rektorer samt elevutvärderingar.
 • För att rektorer ska kunna vara närvarande pedagogiska ledare avlastas de vissa administrativa uppgifter. En sådan är att de inte som nu förväntas spendera 20% av sin arbetstid i kommunhuset på ledningsmöten.
 • Kommunen prövar att införa tidsbegränsade förordnande som rektorer. När de ska förnyas prövas resultaten.

 

Skolan ska vara en trygg miljö

 • En handlingsplan för arbetsro införs under hösten 2010.
 • Förbud mot, och insatser mot, droger, spel om pengar och kränkningar är självklara delar av en sådan plan.
 • Möjlighet att, när andra metoder inte fungerat, flytta elev som mobbat andra från en skola ska finnas. Likaså en ovillkorlig rätt för den som upplever sig som mobbad att byta skola om han eller hon vill det. Kommunen ska inte kunna avvisa en sådan begäran med hänvisning till platsbrist.
 • Incitamenten för skolor att jobba aktivt mot mobbing och diskriminering ska förstärkas. Kommunen stödjer införande av kamratstödjare samt uppmuntrar vuxna (föräldrar och ”farfar/mormor i skolan”) att vara i skolan. Rektorer ska vara skyldig att rapportera förekomst och insatser till förvaltningen. Eventuella böter som skolan döms till för att inte ha gjort tillräckligt ska betalas av skolan – inte av övriga kommunen.
 • Kommunen ska inrätta en barnombudsman dit elever och föräldrar kan vända sig om de upplever att skolan inte agerat tillräckligt tydligt. Ombudsmannen kan då avge en ”second opinion”. Dessutom ska BO stödja skolorna med expertis och kunnande när det gäller att arbeta med förebyggande arbete.
 • Insatserna för att rusta slitna miljöer, framför allt i korridorer och på toaletter, ökas. I klassrummen prioriteras bullerdämpning. Under hösten 2010 arbetas en långsiktig plan fram för upprustning.
 • Under mandatperioden ska skolhälsovården och stödet till barn med särskilda behov förstärkas.

 

Trygghet och utveckling för Tyresös yngsta

 • I förskolans småbarnsgrupper införs under mandatperioden ett tak på 14 barn per avdelning. Personaltätheten stärks därigenom.
 • Ett program som ger barnskötare möjlighet att läsa vidare eller validera sin kunskap för att få förskollärarkompetens införs.
 • Tyresö ska aktivt rekrytera fler män jobben i förskolan.
 • Genom inrättandet av ett kvalitetskontor förstärks tillsynen av kvaliteten i verksamheten både vad gäller kommunala som privata förskolor.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:51