Bevara Fornuddsparken

Ett socialdemokratiskt förslag som tar ansvar för skola, äldre och ekonomi

Två alternativ står nu tydliga mot varandra gällande framtiden för Tyresös barn, unga och äldre samt Fornuddsparken. Ett socialdemokratiskt förslag som bevarar och utvecklar parken och ett förslag från den styrande borgerliga alliansen som exploaterar och bebygger parken. Det socialdemokratiska förslaget tar ansvar inte bara för skolan och äldreomsorgen. Förslaget innebär också en ansvarsfull ekonomisk hantering med tydlig framtidsinriktning för Trollbäcken. Ett förslag där Fornuddsparken utvecklas i en riktning som förstärker den gröna oas vi har idag. Vi vet att Fornuddsparken är viktig för Trollbäckenbor och de verksamheter som befinner sig där.

Det finns bättre alternativ

En dryg dubblering av antalet elever som föreslås i Alliansens alternativ, kommer kraftigt att öka trafiken i och runt området. Det är redan idag en hårt belastad trafiksituation som skulle behöva förbättras, inte ytterligare försämras. Utredningar visar att området kring skolan riskerar att trafikeras av så många som 1700 fordon/dygn (Mitt I skriver om frågan här).

Det finns ett bättre alternativ som vi förespråkar. Det finns en färdig ritning framtagen med utbyggnation och tillbyggnad, på befintlig skoltomt. Den skulle innebära att Fornudden skulle öka sin kapacitet till 500 elever. Med Sofiebergsskolan kvar som grundskola, skulle det utbudet täcka behovet. Vi vet dessutom att Kunskapsskolan har för avsikt att starta från årskurs 4 vilket kommer att påverka Trollbäckens kommunområde.

Förslaget på en utbyggnation av Fornuddens skola på befintlig mark kostnadsberäknas till cirka 40 miljoner kronor.  Det är mer än 200 miljoner kronor billigare än nu lagda förslag från Tyresömoderaterna och den borgerliga alliansen. Den utbyggnaden kommer att vara tillärcklig för Trollbäckens behov, under förutsättning att Sofiebergsskolan finns kvar, något vi kämpar för.

Socialdemokraternas förslag

 • Bevara Fornuddsparken som en grön oas för lek, rekreation och umgänge.Rusta upp och utveckla Fornuddens skola på befintlig plats.
 • Förbättra trafiksituationen kring skolan.
 • Sofiebergsskolan ska finnas kvar som en liten och trygg skola.
 • Utred en F-3 skola i Skälsätra.
 • Bygg nytt på nuvarande Kringlantomten.
 • Kumla förskola tar över bibliotekets lokaler.
 • Biblioteket utökas med mötesplatser och flyttar till nya lokaler.
 • Ängsgården rustas upp och finns kvar.
 • Utveckla och rusta upp norra delen av Fornuddsparken tillsammans med närboende och intresserade.

 

Det som den borgerliga majoriteten nu planerar i Fornuddsparken innebär att:

 • Sofiebergsskolan riskerar att läggas ner, trots vallöften om att den skulle vara kvar.
 • En skola för 700 elever byggs, en av kommunens största.
 • Fullstor idrottshall kommer att byggas i parken.
 • Fler barn får längre till skolan, trafikflödena ökar runt skolan och parken.
 • Stora investeringar som leder till högre hyreskostnader för skolan och mindre pengar till lärare och undervisning.
 • Ny väg planeras mellan Kumla Allé och Fornuddsvägen, med risk för 1700 passerande fordon/dygn.

 

Våra förslag innebär en ansvarsfull ekonomisk hantering och en tydlig framtidsinriktning för Fornuddsparken och Trollbäcken. Genom vårt förslag skulle betydligt fler förskoleplatser, grundskoleplatser och platser inom äldreomsorgen skapas.

Det behövs grundskoleplatser i Trollbäcken. De två förslag till utbyggnad av Fornuddens skola som presenterades för två år sedan innebar ett utökat antal gundskoleplatser i kommundelen och skulle möjliggöra Sofiebergsskolans fortlevnad. Förslag som fortfarande är realistiska och genomförbara.

Vi tror att nuvarande tomt vid Kringlan skulle lämpa sig väl för en ny byggnad som passar in i områdets karaktär och kan ge plats åt verksamheter som behövs i området. Kumla förskola har en lång kö och genom att ta bibliotekets lokaler i anspråk möjliggör man utökat samarbete med skolan. Bibliotekets lokaler kan mycket väl inrymmas på Kringlantomten eller vid Alléplan.

I det förslag som nu presenteras tas ingen hänsyn till medborgares synpunkter, även det är märkligt då en samrådsprocess ägt rum.

År efter år har vi sett har vi sett hur Tyresömoderaternas passiva politik lett till att barn inte ges plats på förskolor i närområdet, att lokaler har eftersatt underhåll och att äldre tvingas flytta från kommunen. Vi tror på en annan utveckling!

Här kan du läsa socialdemokraternas reservation om Fornuddsparken i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Här hittar du hela nuvarande förslag och samtliga handlingar (utredning om trafik, buller och information om den högradonmark som marken i Fornuddsparken består av.)

Här kan du läsa mer om granskningen som pågår till den 16 februari.

Här hittar du mer information om den trafikutredningen som riskerar innebära 1700 mer fordon /dygn på vägen mellan Kumla Allé och Fornuddsvägen

 

Skicka in dina synpunkter innan 16 februari till plan@tyreso.se.

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-25 07:47