Skrivelse till kommunledningen

Socialdemokraterna har tidigare tillsammans med Miljöpartiet starkt ifrågasatt kommunens vinklade och felaktiga information kring folkomröstningen. Nu pubublicerar kommuen ytterligare material med direkta felaktigheter.

Läs vårt brev till kommunledningen:

Till

Kommundirektör Bo Rehnman
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl

Som vi tidigare påpekat finns brister och direkta felaktigheter i kommunens informationsmaterial kring folkomröstningen. En del av kritiken har handlat om att kommunen framför budskapet att avgiftshöjningen främst drabbar personer med flera insatser och relativt goda inkomster. Det är en direkt felaktighet då andra undersökningar visar att alla, oavsett inkomst, får ökade kostnader för hemtjänst med ca 50 %.

Vi har också med anledning av detta ställt ett antal frågor till Bo Rehnman, bland annat om utställningen i kommunens servicecenter. Då denna utställning nu har kommit upp noterar vi att den innehåller en illustration med två typfall med räkneexempel, Nils och Irma. Vi tolkar det som att dessa två exempel ska ge bilden av att det mest är de med hög pension som drabbas av avgiftshöjningen .

Räkneexemplet är ytterligare ett exempel på vinklad information, denna gång med direkta och uppenbara felaktigheter.

Enligt exemplet ska Nils som har den lägre pensionen bara få en avgift på 459 kronor per månad medan höginkomsttagaren Irma kommer få betala maxtaxan om 1 760 kronor per månad. I exemplet får Nils en höjning på 184 kronor, och kommunen uppger här felaktiga siffror. De riktiga uppgifterna är (med det korrekta bostadstillägget) att Nils avgift blir 1 653 kronor per månad. Alltså en skillnad 1 194 kronor mot det som kommunen anger.

Med anledning av den direkt felaktiga information som publicerats av kommunen inför folkomröstningen, anser vi att det är viktigt att kommunledningen nu klargör sin roll och vad ni avser göra för att återupprätta förtroendet för och sanningshalten i kommunens information till hushållen.

Därför vill vi ha svar på följande frågor.

Bo Rehnman respektive Fredrik Saweståhl:

1. Visste du om att informationen ifråga om de två räkneexemplen Nils och Irma innehöll direkta felaktigheter i beräkningen av avgiftsutrymme, avgift och skillnad mellan det gamla och nya systemet?

2. Hur är det möjligt, med ett avgiftssystem som enligt informationen till väljarna ska vara så enkelt att förstå, att inte kommunens tjänstemän kan räkna rätt?

3. Har det förekommit order eller andra påtryckningar från den politiska ledningen att det i informationen ska framstå som att det främst är pensionärer med höga inkomster som drabbas?

Bo Rehnman:

4. Nu när du vet att exemplet som ligger till grund för påståendena under rubriken viktigaste skillnaden mellan gamla och nya taxan är fel och att det omkullkastar slutsatserna under viktigaste skillnader i åtminstone två av tre avseenden (enkel taxa och drabbar mest personer med relativt goda inkomster) - är du då beredd att omarbeta informationen som är avsedd att gå ut till medborgarna?

5. Tänker du på kommunens hemsida informera medborgarna om att kommunen givit felaktig information?

Fredrik Saweståhl :

6. Givet att det som varit premissen för avgiftshöjningen - att den mest skulle drabba höginkomsttagare - är felaktig, anser du att det finns skäl att ompröva beslutet att kraftigt höja avgiften för äldre och personer med funktionsnedsättning?

Vi anser att kommunen bör gå ut med sanningsenlig information inför valet. Därför bör kommunen i likhet med vad vi tidigare påtalat, och som nu understryks med förnyad aktualitet, omarbeta informationen till medborgarna.

Anita Mattsson, Oppositionsråd Socialdemokraterna i Tyresö 

Marie Åkesdotter, Gruppledare Miljöpartiet i Tyresö

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-06 14:48