Bristande förtroende och resurser hindrar lärares ambitioner

För ytterligare info: Martin Nilsson, 0761229237, martin.nilsson@tyreso.se

 

Under hösten 2012 behandlade Tyresös kommunfullmäktige en socialdemokratisk motion om att Tyresö skulle genomföra en enkät bland de största experterna, lärarna, om hur skolan i Tyresö kan förbättras. Motionen avslogs av de styrande moderaterna. Eftersom vi Socialdemokrater är besjälade av att höja kunskapsresultaten och vi tror att lärarna är de som behöver få bra förutsättningar har vi själva gjort enkäten. Vi har frågat om hur de upplever skolan idag och om hur de tror att Tyresös skola kan bli bättre.

 

Resultaten är i korthet att:

 • 75,6% tycker att tiden att utföra det pedagogiska uppdraget har blivit sämre under de senaste fem åren. 9,3% tycker det har blivit bättre med tid.
 • 74,5% tycker att det blivit sämre när det gäller resurser att ge varje elev det stöd hen behöver för att klara kunskapsmålen. 7,6% tycker att det blivit bättre.
 • 69,9 % tycker inte man får tillräckligt stöd i sin yrkesroll av Barn- och utbildningsförvaltningen. 10,8% tycker att de delvis får det.
 • Rektorernas arbete får bättre betyg. 71,6% anser sig få tillräckligt stöd av sin rektor. 27,4% anser sig inte få det.
 • 63,5% anser att den egna verksamheten fått mindre pengar under de senaste fem åren. 7% anser att verksamheten fått ökade ekonomiska resurser.
 • 53,4% av lärarna har övervägt att sluta i kommunen flera gånger. 33,9% har övervägt det någon gång.
 • 70,1% av lärarna har inte förtroende för den förda utbildningsbolitiken i Tyresö kommun. 12% anser sig i huvudsak ha förtroende.
 • 44,8% av lärarna tycker att resultatutvecklingen i Tyresös skolor gått åt fel håll. 13,7% anser att den gått åt rätt håll. 26,4% anser att den i stort sett är oförändrad.
 • 60,9% av lärarna anser att stödet till elever med särskilda behov utvecklats negativt – medan 12,6% tycker utvecklingen gått åt rätt håll.
 • Arbetet med inkludering av barn med särskilda behov – satsningen på en skola för var och en – möts av blandade reaktioner. 14,4% anser att arbetssättet ger bra förutsättningar för inkludering eller har ändrat sättet att arbeta på ett positivt sätt. 34,2% tycker inte det förändrat arbetet särskilt mycket. 57,9% anser att det är en bra tanke – men i verkligheten har det mest använts som ett sätt att spara pengar. 64,5% anser att det är svårt att i praktiken inkludera många barn vilket drabbar övriga barns undervisning. (Flera svarsalternativ var möjliga i denna fråga).
 • Kommunens nya hyressystem får grymt underkänt – 78,5% tycker det är dåligt. 2,2% tycker det är bra.
 • Av de förslag som prövas i enkäten får de flesta positiva resultat. Här visas balanstalet. Antalet positiva minus antalet som svarat oviktigt/negativt:
  • Mindre klasser - plus 87,2%
  • Insatser för bättre arbetsro i skolan – plus 94,4%
  • Ökat stöd till elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen – plus 97,7%
  • Höjda lärarlöner – plus 79,1%
  • Minskad administrativ belastning på lärare – plus 98,8%
  • Mer tid för rektorer att vara pedagogiska ledare – plus 82,8%
  • Upprustade fysiska miljöer och skollokaler – plus 78,2%
  • Tidigare betyg (från årskurs 3 eller 4) – minus 81,1%
 • Till detta har 289 kommentarer på olika frisvarsfrågor lämnats. Dessa lämnas ut till de som är intresserade.

 

 

Martin Nilsson, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden kommenterar enkäten:

-  Enkäten visar på ett stort misstroende mot den förda skolpolitiken i Tyresö. De nedslående resultat som visats i Lärarförbundets sammanställning över bästa skolkommun – där Tyresö hamnar på plats 207 av 290) bekräftas tyvärr i denna enkät.

- Det som framkommer är både att undervisningen begränsas av dåliga ekonomiska resurser och alltför lite tid för lärarna. Delvis hänger de ihop men det krävs också insatser för att minska administrativa belastningen.

-  Lärarna är mycket kritiska till stödet för barn med särskilda behov och de barn som har störst svårigheter att klara kunskapsmålen. En skola för var och en får ok som idé men underkänt i genomförandet.

 - Enkäten visar på stora utmaningar för alla politiker. Den nuvarande politiken levererar inte – och det mest centrala som allianspartierna driver (fler och tidigare betyg) får underkänt. Det är inte det som löser skolans problem i Tyresö.

 - Vi, Socialdemokrater, kommer ta till oss av enkäten och föreslå åtgärder för en bättre skola i Tyresö. Flera av de förslagen som får stort stöd av lärarna och de områden där de efterlyser förändringar är sådana områden där vi redan lagt förslag. Men även vi behöver bli bättre och utveckla vår politik.

 - Vi offentliggör enkäten för att ge även andra partier, och medborgare, chans att veta vad lärarna i Tyresö tycker.

   

Enkäten har besvarats av 120 lärare. Urvalet har skett genom att alla i kommunens mailsystem registrerade lärare har erbjudits att delta i enkäten. De svarande är i stort representativa i förhållande till kommundelar, ålder och skolformer.

Enkäten bifogas

 
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-01 20:46