Att växa upp i Tyresö

Oavsett vilken skola i Tyresö man väljer att ens barn ska gå i, vill vi Socialdemokrater skapa en attraktiv, modern skola där alla barn ges samma möjligheter och chanser att lyckas. Lärare och rektorer ska ges rätt förutsättningar genom förutsägbara rimliga ekonomiska ramar, tydliga spelregler och stor frihet för att kunna utveckla sin skola. Genom positiva förväntningar som genomsyrar verksamheten ska Tyresö sätta sig på kartan som en skolkommun i absoluta toppen.

Vi socialdemokrater kommer att lägga stort fokus på att förbättra skolan i Tyresö och det behövs. Även om många lärare gör en fantastisk insats har de fått för dåliga förutsättningar. Efter åtta år med moderat styre i riket och kommunen har det aldrig varit så få elever, som blir godkända och behöriga till gymnasiets nationella program. Under de här åren har resultaten kraftigt sjunkit och varierat. Skillnaderna mellan kommunens olika skolor är stora och de fortsätter att öka.  I Lärarförbundets rankning som görs av kommunernas skolarbete hamnar Tyresö på plats 225 (av 290 kommuner). Det finns flera förklaringar. Undervisningen av en grundskoleelev kostar betydligt mindre i Tyresö än i övriga kommuner i Stockholms län. Det ger sämre lärartäthet och mindre stöd, inte minst för de elever som behöver det allra mest. Lägg till det den stundtals kaotiska styrning av skolpolitiken som Tyresö haft den gångna mandatperioden. Ett exempel är hanteringen av Sofiebergskolans framtid.

Vi kommer att lägga mycket arbete på att istället vara bland de bästa när det gäller kunskap. Därför är vi så tydliga med att skolan och förskolan, mer än annat, står i fokus under den kommande mandatperioden.

Låg lärartäthet i skolan, bristande stöd till barn med stora behov och svagt politiskt engagemang har gjort att alltför många ungdomar fått lämna grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och det är de som har det svårast på förhand som ställs utanför. Skolarbetet ska kunna göras under dagtid och de som behöver hjälp med läxor ska alltid kunna få det med stöd av utbildad skolpersonal.

Alla barn måste hinna bli sedda. Så är det inte idag, tvärtom, barngrupperna i skolan och förskolan har successivt ökat den senaste mandatperioden. Det är angeläget att bryta den utvecklingen, därför kommer vi att lägga största vikt vid att klassernas storlek ska minskas, särskilt för de yngre barnen. Vi Socialdemokrater lovar att minska klasserna med upp till fem elever från förskoleklass till tredje klass. Vi kommer därutöver att intensivt jobba för att minska grupperna även i förskolan och på fritids.

Tyresö ska ge alla barn i kommunen samma möjligheter för att lyckas. Vi ska ha en likvärdig skola, en modern skola och en skola som genom positiva förväntningar placerar sig på kartan över skolkommuner i absoluta toppen. Det ska inte spela någon roll var i kommunen man bor eller om man valt enskild eller kommunal skola eller förskola. Samma höga krav ska ställas på enskilda förskolor som kommunala för att skapa likvärdighet. Exempelvis ska alla skolor och förskolor i kommunen kunna jobba med språkotek och skoldatatek.

Vi kommer att anställa fler lärare och pedagoger för att förstärka lärartätheten. Lärarna ska ha bra löner, goda arbetsmiljöer och kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats, med karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter. Vi ska se över möjligheten till administrativa tjänster på skolorna, så att lärare och rektorer kan ägna sig åt sina kompetenser. Tyresös samtliga förskolor och skolor ska vila på en pedagogisk plattform med tydligt fokus bland annat inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, värdegrundsarbete och jämställdhet.

Vi kommer att avskaffa den hyressättningsmodell, som tillämpas för förskolan och skolan idag, där verksamheter straffas för att de har tillgång till exempelvis grupprum. Vi vill inte se, att en aula står tom för att skolan inte har råd att hyra den av kommunen. Vi kommer att sätta stopp för en situation, där man måste välja mellan lokaler och lärare.

Tyresö kommun bedriver sedan 2011 projektet ”en skola för var och en”. Ledordet i detta projekt är inkludering av elever med särskilda behov. Vi delar grundperspektivet att det är bra om fler barn med behov av särskilt stöd ges möjlighet att delta i ordinarie verksamhet. Samtidigt är vi oroade över de signaler som alltför ofta möter oss, att Tyresös skolor inte klarar att möta just dessa särskilda behov på grund av resursbrist och tuff ekonomi. Vi kommer därför att seriöst utvärdera projektet och vid behov förändra. Alla barn har rätt till utbildning,

Fritidshemmen är en viktig faktor för att ge barnen en pedagogiskt utvecklande verksamhet efter skoldagen. Det finns starka indikationer på, att verksamheten inte klarar att leva upp till detta idag. Verksamheten har ett eget uppdrag, men används alltför ofta som mjölkko för att få skolornas budget att gå ihop. Fritidshemmen har ofta väldigt stora barngrupper och få fritidsledare. Det är inte rimligt. Pengarna som avsätts till fritids ska användas av fritids.

Förskolan ska vara trygg, men också rolig och lärande. Leken är en väg till lärandet. Väl utbildade pedagoger, som ser varje barn och dess förutsättningar, men också små barngrupper för de minsta barnen är viktiga förutsättningar för att kunna ge trygghet, lek och lärande. Även små barn ska ges det stöd, som behövs för att komma väl rustad till förskoleklassen och grundskolan. Vi vill se över hur det särskilda stödet fördelas med det tydliga syftet, att inget barn står utan det stöd som behövs. Likaså bör jämställdhetsarbetet i förskolan stärkas.

Vi vill att barn ska ha fortsatt rätt till förskola på rimliga villkor även om föräldrarna blir arbetslösa eller får syskon. Idag styckas dagen av, och barnen får inte vara på förskolan de tider som passar bäst för den egna familjen. Det finns barn som aldrig får vara med på utflykter eller kalas på förskolan, enbart för att de fått småsyskon. Det är nödvändigt att öka tiden som barn har möjlighet till den pedagogiska verksamheten som förskola innebär till 30 timmar. Vi tror att familjerna vet bäst själva om barnet behöver förskola eller inte.

Trygghet och utveckling för Tyresös yngsta;

 • Barngrupperna i förskolan minskas och personaltätheten stärks. Tyresö ska införa målsättningar för hur stora barngrupperna maximalt ska vara, max 15 barn i småbarnsgrupperna.
 • Alla som jobbar i förskolan ska vara utbildade, antingen förskollärare eller barnskötare.
 • Tyresö ska aktivt arbeta för att rekrytera för mångfald inom förskolan, fler män behövs.
 • Barn till arbetslösa och föräldralediga (syskon) ska ha rätt till 30 timmar i veckan på förskolan.
 • Kommunen ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Alla elever ska nå sin fulla potential;

 • Tiden till undervisning och stöd för varje barn ska öka – därför vill vi minska klasserna med upp till fem elever från förskoleklass fram till tredje klass. Mer tid med läraren för att kunna ge individuellt anpassat stöd så att alla elever ska lära sig läsa och skriva.
 • Anställ fler lärare och pedagoger. Högre lärartäthet ger förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential.
 • Skolarbetet ska kunna göras under dagtid och de som behöver hjälp med läxor ska alltid kunna få det med stöd av utbildad skolpersonal.
 • Vi ska prioritera språket och läsning, långsiktigt arbete redan från förskolan.
 • Det ska finnas en nolltolerans mot att elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Individuellt anpassat stöd ska ges, exempelvis genom sommarskola.
 • Alla skolor ska vara bra skolor och ge likvärdig utbildning oavsett huvudman. Vi kommer därför att se över det system som bestämmer hur resurserna fördelas.
 • Vi vill jobba med utbytesstipendier och andra stimulanser för att höja status i kunskap.
 • IKT (Informations- och kommunikationsteknik) ska lyftas och ett gemensamt grepp kommer att tas för hela kommunen, för att göra satsningar och utrusta klassrum med adekvat teknik.
 • Profilklasser (som idrotts- och musikklasser) ska utvecklas och inte som nu långsamt avvecklas.
 • Vi kommer att ställa samma hårda kvalitetskrav på enskild och kommunal verksamhet.
 • Utvärdera ”En skola för var och en”. Inkludering får inte bli exkludering.

Tyresö ska ha Sveriges bästa lärare;

 • Lönesystemet ska i ökad utsträckning premiera goda, entusiasmerande lärare. Tyresö ska bidra till ett löneläge, som gör pedagogiskt arbete i skola och förskola attraktivt.
 • Kommunen ska minska lärares administrativa börda och skapa mer tid för undervisning. Samarbetet med de lokala fackförbunden ska fortsätta för att skapa god dialog som en naturlig del i arbetet
 • Lyft lärarna. Tyresö ska attrahera bra lärare genom en tydlig pedagogisk plattform, karriärvägar, ett pedagogiskt nätverk och tydliga visioner.
 • Avskaffa hyressättningssystemet som gör att skolorna måste välja mellan lokaler och pedagogiskt stöd.

Skolan ska vara en trygg plats;

 • Tyresö Kommun ska ha nolltolerans mot mobbning i samtliga förskolor och skolor och incitamenten för skolor att jobba aktivt mot mobbning och diskriminering ska förstärkas. Kommunen ska aktivt verka för införande av kamratstödjare. Rektorer ska vara skyldiga att rapportera förekomst av och insatser mot mobbning och diskriminering till förvaltningen. Eventuella böter som skolan döms till för att inte ha gjort tillräckligt ska betalas av skolan – inte av Tyresö kommun
 • Tyresö ska arbeta enligt Rädda Barnens råd och FNs konventioner. Kommunen ska inrätta en barnombudsman dit elever och föräldrar kan vända sig om de upplever att skolan inte agerat tillräckligt tydligt mot exempelvis mobbning. Ombudsmannen kan då avge en ”second opinion”. Dessutom ska BO stödja skolorna med expertis och kunnande när det gäller att arbeta med förebyggande arbete.
 • Möjlighet att, när andra metoder inte fungerat, flytta elev som mobbat andra från en skola ska finnas. Likaså en ovillkorlig rätt för den som upplever sig som mobbad att byta skola om han eller hon vill det. Kommunen ska inte kunna avvisa en sådan begäran med hänvisning till platsbrist.
 • Vi kommer att ta fram en långsiktig plan för upprustning av Tyresös skolor och befintliga lärmiljöer för att rusta dessa. Insatserna för att rusta slitna miljöer, framför allt korridorer och toaletter ska ökas.
 • Under mandatperioden ska skolhälsovården och stödet till barn med särskilda behov förstärkas genom att bland annat se över behov av specialpedagoger.

Barnens hälsa och miljö;

 • Öka andelen ekologisk mat i Tyresös förskolor och skolor, och andelen halvfabrikat ska minimeras.
 • Andelen närproducerad mat ska öka och eftersträvas i upphandlingar.
 • Förskolan och skolan ska rensas från gifter. En plan utarbetas för att byta ut allt från farliga leksaker till giftiga golvmattor.
 • Skolorna ska jobba aktivt med att öka barnens fysiska aktivitet och antalet idrottslektioner.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 14:16