Att åldras i Tyresö

De allra flesta äldre i Tyresö lever ett aktivt liv och fyller vårt Tyresö dagtid med aktivitet och socialt liv. Vi vill förbättra förutsättningarna för detta aktiva liv. Det handlar om möjlighet till friskvård och stöd till förenings- och kulturaktiviteter. Pensionärsorganisationerna spelar en stor roll och det är viktigt att kommunen stödjer deras omfattande verksamheter, det är därför viktigt att det finns tillgång till ändamålsenliga lokaler. Vi vill därför införa en nolltaxa för lokaler dagtid för våra pensionärsorganisationer.

En viktig del för många äldre är att kunna hitta en bostad som svarar mot ändrade förutsättningar. Det kräver en mångfald av bostadstyper och upplåtelseformer. Det är därför ett problem för valfriheten att andelen hyresrätter minskat kraftigt i Tyresö under flera mandatperioder. Vi vill ändra på det och öka valfriheten. Fler hyresrätter behövs, och en del i det är att bygga så kallade trygghetsboenden i de olika kommundelarna till hyror som de äldre kan efterfråga.

När behoven ökar ska det finnas ett bra fungerande stöd i hemmet. Kommunen ska kvalitetssäkra såväl privat som kommunal hemtjänst. Idag pågår en ideologiskt betingad privatisering av en väl fungerande äldre- och handikappomsorg. Den fortsätter och görs till princip för kommunen. Mer av förvaltningens tid kommer att användas till att förbereda utförsäljningar – mindre åt att värna och utveckla kvalitet. Våra äldres behov av omsorg har blivit en handelsvara. Det måste vara slut på det nu. Kvalitetsförbättringar måste gå före nya privatiseringar.

Insatser via hemtjänsten ska ges efter behov men inflytandet från de äldre behöver öka. Tid måste också ges för samvaro med de äldre. Personal som jobbar inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning. Vi vill ha en fast vikariepool för att på så sätt dels minska antal timanställda i kommunen men främst för att man inte ska behöva möta så många olika anställda i sitt eget hem.

Forskningen inom äldrevården har visat, att ett långsiktigt och målmedvetet förebyggande arbete ger stora vinster både för de äldre och för kommunen genom att bland annat hemtjänstinsatser har kunnat minskas samt placeringar i särskilt boende därmed också kunnat fördröjas.

Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas samtidigt som vi möter ökade behov av vård, omsorg och personal, som beror på kraftigt ökande andel äldre i kommunen. Den grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga måste går ner i arbetstid för att hjälpa sina föräldrar.

De höga avgifterna för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning ska sänkas i enlighet med folkomröstningens resultat. Det finns äldre, som av ekonomiska skäl behöver avstå omsorg, trygghetslarm eller det sista egna ekonomiska utrymmet.

Människor som lär sig ett språk i vuxen ålder riskerar att tappa det vid demenssjukdom. Vi vill säkerställa, att våra äldre ska kunna göra sig förstådda och därför planerar vi att starta en finskspråkig avdelning inom äldreomsorgen, eftersom det är den största invandrargruppen i Tyresö. Vartefter behoven uppstår borde även fler grupper kunna erbjudas omsorg på modersmålet.

Maten ska ses som en del i omvårdnaden. De äldre ska kunna få maten lagad i hemmet och möjlighet att äta tillsammans med andra.

Anhörigvårdare och personliga assistenter förtjänar uppskattning och bekräftelse. Alltför ofta får de dra ett tungt lass i det tysta – vi vill ge dem stöd i vardagen.

För de som har passerat 85 år och vill ha ett äldreanpassat boende ska detta vara en rättighet.

Vi är upprörda över den förda regeringspolitiken, som beskattar pensionärer hårdare än löntagare. Att ha arbetat ska vara lika värdefullt och lika kvalificerande som att arbeta. Pension är uppskjuten lön.

 

Tyresö ska ha Sveriges bästa äldreomsorg;

 • Äldreomsorgsavgiften sänks – trygghetslarm ska vara avgiftsfritt. Folkomröstningens resultat ska respekteras.
 • Säkra kvaliteten i äldreomsorgen istället för att tvinga fram fler privatiseringar.
 • Införa en vikariepool i hemtjänsten – för att öka tryggheten och minska antalet personer som passerar den äldres hem.
 • Bygga fler äldreanpassade bostäder med målet att äldre ska kunna bo kvar i sin egen kommundel. Och fortsätta arbetet med att projektera trygghetsboenden i olika kommundelar, med start i Trollbäcken.
 • En svensk-finskspråkig avdelning startas på ett av äldreboendena.
 • Maten som serveras i äldreomsorgen ska ha hög kvalitet och vara god, andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka.
 • Skapa en specialiserad personalgrupp som avlöser anhörigvårdare samt öka möjligheterna till en avlastningsplats för de som vårdar dementa i hemmet.
 • Införa en rätt för de som är äldre än 85 år att få ett tryggare boende om man vill det.
 • Stöd till pensionärsorganisationerna säkerställs
 • Nolltaxa för lokaler dagtid för pensionärsorganisationernas olika verksamheter.
 • Att Tyresö kommun offentligt begär av regeringen att den diskriminerande beskattningen av pensionärer tas bort.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 14:22