En hållbar utveckling och klimatsmarta kommunikationer

Vi vill att Tyresö ska dra sitt strå till stacken för att uppnå de globala klimatmålen. Det innebär dels att kommunen i sin egen verksamhet måste skärpa kraven, men också att kommunen ska underlätta för kommunens invånare att ta ett miljöansvar i vardagen.

Nya och förbättrade cykelvägar bör byggas i Tyresö. Vi måste också samarbeta mer över kommungränserna så att inte cykelvägarnas kvalitet skiftar vid kommungränsen. Fler låsbara cykelparkeringar, gärna med tak, som komplement till infartsparkeringar behövs.

När fler bor i kommunen ökar också kraven på transporter. En stor del av tyresöborna pendlar varje dag. Därför behöver busstrafiken förbättras. SL behöver öka turtäthet, snabbussar in till city (enligt Bus Rapid Transit-konceptet) och tvärförbindelser. Kommunen ska öka framkomligheten på Tyresövägen.

Tyresö ska hushålla med energi. Dels genom att undvika att bygga mer lokaler om det går lika bra att använda befintliga. Dels genom att nya lokaler ska byggas mer energieffektivt.

Maten som serveras i kommunala verksamheter ska vara god, närande och belasta klimatet så lite som möjligt. Ändliga resurser ska hanteras på bästa möjliga sätt. Därför ska det vara enkelt att återvinna. Vi vill utveckla den hushållsnära insamlingen av olika fraktioner.

Våra sjöar och hav ska skyddas genom att bättre kontrollera att de regler för vatten och avlopp som finns också följs.

När kommunen bygger bör det ske i enlighet med de principer som används i passivhus. Varje investering ska bedömas utifrån en långsiktig nytta och kostnad. Där det bedöms rimligt ska fastigheter och lokaler förses med solceller, bergvärme eller värmeväxlare. El som används i kommunen ska vara förnyelsebar. Vi ska se över, och samordna, transporter till och från kommunala verksamheter för att minska miljöpåverkan. Medborgarnas möjligheter att förflytta sig miljövänligt ska förbättras.

 

Lätt att göra rätt;

 • Successivt förse kommunala fastigheter med solceller, värmeväxlare eller bergvärme.
 • Bara köpa el från förnyelsebara energikällor.
 • Ställa krav på hög energieffektivitet, motsvarande passivhus, vid nybyggnationer av såväl kommunala lokaler som bostadshus.
 • Ansluta även flerfamiljshusen till matavfallsinsamlingen.
 • Kräva tätare tömning och insatser mot nedskräpning vid uppsamlingsställen.
 • Minska utsläppen från vatten och avlopp genom skärpt tillsyn och särskilda vatten- och avloppsplaner i de områden där det kommer ta lång tid att få fram kommunalt vatten och avlopp.
 • Verka för förbättrad kollektivtrafik genom ökad turtäthet och bättre tvärförbindelser. Tyresö ska kräva snabbussar in till Stockholm city genom så kallade BRT-lösningar (Bus Rapid Transit).
 • Skärpa miljökrav i upphandlingar.
 • Bli en Fairtrade-kommun, sätta upp utsläppsmål och klimatkompensera våra egna utsläpp.
 • Medverka till att områden som idag är utan bussförbindelse får sådan.
 • Trängseln på Tyresövägen ska minskas. Flera åtgärder vidtas där byggandet av ett tredje körfält långsiktigt är en viktig del.
 • Verka för att SL verkligen ska garantera sittplats och ökar bussutbudet, framförallt när det gäller turtäthet i rusningstrafik
 • Förbättra möjligheterna att cykelpendla i Tyresö.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 14:24