§ 147 Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen – KS 2012-10-23

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen valde att inte delta i beslutet om nämndplanen 2013 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi hänvisar istället till vårt alternativ till kommunplanen.

Vad som särskilt ska nämnas är vår hållning i frågan om bostadsbyggandet i Tyresö. Vi har vid varje ny byggnation framfört behovet av hyresrätter. Generellt kräver vi minst 30 % hyresrätter, men vi har också i lämpliga områden till och med krävt 100 % hyresrätter. Efterfrågan på hyresrätter är idag betydligt större än tillgången. Vi ser framför allt hur bristen på hyresrätter drabbar många av våra ungdomar, som vill komma till eget boende, men också bland äldre och bland människor mitt i livet är behovet stort.

 Tyresö har inte mycket mark att bygga på. Det innebär, att vi skapar nya bostäder via förtätning, men också genom att bygga bostäder med så kallade ”avstegsfall” mot buller.

Här krävs, att vi använder alla kända metoder som finns att tillgå, för att reducera, och helst eliminera risken för att bostäderna blir för bullerutsatta, vilket skulle utgöra en hälsorisk för de boende. 

Tyresö kommun eftersträvar att bli en av Sveriges tio trafiksäkraste kommuner. Därför är det oroande att man inte avsätter pengar för att åtgärda gator, där de boende är de bästa trafikmätarna och som ser vilka faror som finns i närområdet. Vi yrkade på att det skulle finnas pengar i nämndplanen för att, utöver de större åtgärderna (typ gång- och cykelvägar, trottoarer vid uppsamlingsvägar m m), snabbt och relativt enkelt åtgärda problem, som uppmärksammats av boende i kommunen.

 En viktig fråga är hur vi ska rekrytera personal med rätt kompetens för den utveckling vi ser när det gäller exploateringsprocessen. Här gäller att Tyresö kommun kan konkurrera med andra kommuner om denna speciella kompetens med attraktiv personalpolitik

 Det finns många bra saker, som utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen och dess personal, som vi ställer oss bakom. Men vi valde ändå att inte delta i beslutet, då vi anser, att vårt alternativ till kommunplan borde ha fått vara vägledande.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Tyresö 2012-10-30
Anita Mattson
Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-09 08:11