Särskilt yttrande, ekonomisk månadsrapport per feb 2012

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-23

 

Särskilt yttrande till § 10, ekonomisk månadsrapport per februari 2012

Den ekonomiska månadsrapporten per februari 2012 visar på samma trend som blev tydlig under 2011 beträffande kostnadsutfallet för gymnasieverksamheten. Tyresö gymnasium visar upp ett positivt ekonomiskt utfall för sin egen verksamhet, men kostnaderna för elever som studerar utanför kommunen visar på betydligt högre kostnadsnivå jämfört med budget.

Eleverna har valt program som medfört kostnader över budget och som i prognosen pekar på ett underskott på 7 miljoner. Underskottet kan befaras bli ännu mycket högre, utifrån det faktum att det reella underskottet efter två månader hamnar på 2,3 miljoner, vilket på årsbasis skulle innebära ett sammantaget underskott på över 14 miljoner kronor.

Detta är självklart inte acceptabelt. Tendensen blev tydlig redan under 2011 främst beroende på ökade kostnader jämfört med budget för elever i fristående skolor och andra kommuner. En ytterligare orsak till de ökade kostnaderna är allt fler elever med särskilda behov.

Det fria gymnasievalet har således medfört ökade kostnader som nu kommer att drabba andra verksamheter inom nämndens område. Förvaltningen har också flaggat för budgetunderskottet och påtalat att detta inte kan finansieras genom andra besparingar.

För oss framstår det som fullständigt orealistiskt att enbart via besparingar inom verksamheterna kunna hantera gymnasieverksamhetens underskott, besparingar som skulle medföra enorma påfrestningar för andra viktiga verksamheter.

 Vi anser att det är kommunledningens ansvar att se till att övriga verksamheter inte tvingas ta ansvaret för ett prognostiserat budgetunderskott via orealistiska besparingskrav.

 

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 

Kristjan Vaigur

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-04 21:52