Remissvar på förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-23

 

Särskilt yttrande till § 12, remissvar på förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015

Vi deltar inte i beslutet angående remissvar på kommunplan 2013-2015 och lägger framöver i budgetprocessen ett eget förslag från socialdemokraterna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande budget 2013-2015 för Tyresö kommun.

Vi vill dock betona att vi instämmer i de påpekanden som förs fram i ordförandeutlåtandet beträffande förutsättningar för nämndens olika ansvarsområden, dvs.  arbetscentrum, gymnasium och vuxenutbildning. I utlåtandet framförs att det i flera fall är fråga om beslut som redan genomförts och som alltså behöver uppdateras via nya formuleringar och ny text i kommunplanen.

Vi återkommer i övrigt i nästa steg i processen med synpunkter på kommande kommunplan inklusive målformuleringar för ansvarsområdena.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kristjan Vaigur

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-04 21:59