(s) Om kommunen 2011: När majoriteten äntligen gör nåt så gör de fel!

§ 31 Årsredovisning för Tyresö kommun 2011 – KF 2012-04-16

Tyresö kommun redovisar återigen ett rekordstort ekonomiskt överskott. En anmärkningsvärd prestation med tanke på regeringens ändrade regler om utförsäkring från arbetslöshetsförsäkring och socialförsäkringssystem, som innebär att man vältrar över kostnaden på kommunerna. I Tyresö har försörjningsstödet ökat från 2008 till 2011 med inte mindre än 75 %.

Överskottet märks i verksamheten. Visst finns det många glädjande inslag, tjänstemän och personal som varje dag gör fantastiska insatser. Men dessvärre är det de politiska misslyckandena som är mest tydliga. Låt oss peka på några exempel:

Underfinansieringen av förskola och skola fortsätter. Våra elever får kosta betydligt mindre än i andra kommuner. Dessutom har vi färre utbildade lärare och lägre lärartäthet än i andra kommuner. Det är inte konstigt att det får konsekvenser och vi ser exempelvis i årsredovisningen att Tyresö har alltför låga resultat i de nationella proven. Vi har länge hävdat att lärartätheten är viktig för barnens inlärande och mötts av skepsis. Nu visar även forskning att det är den enskilt viktigaste faktorn. Det går inte att hävda att resurser och resultat inte har något samband. Och i förskolan är det inte bättre –här fortsätter storleken på barngrupperna att öka.

Det nya hyressättningssystemet som infördes 2011 är ett annat sorgebarn. Med dimridåer om lagkrav (vi återkommer om detta) har majoriteten infört ett system där skolorna premieras om man tömmer lokaler som tidigare haft tydliga pedagogiska syften. Och elever som går i nyare skolor får mindre resurser till pedagogiskt arbete. Systemet är fullständigt obegripligt.

Vi har en arbetslöshet som stiger och väntas öka ytterligare. Detta och även det faktum att sjuka (exempelvis bröstcancerpatienter) kastas in i fattigdom - till följd av nya regelverk – är direkta orsaker till att barnfattigdomen ökar lavinartat. I Tyresö lever nu 760 barn i fattigdom. Om detta står inget i årsredovisningen.

Däremot fattades ett antal politiska beslut som drabbar just dessa barn extra hårt. Den politiska majoriteten beslutade att höja avgiften till fritidsklubbar från 50 kronor till 500 kronor per termin. Vi vände oss givetvis mot detta men moderaterna hävdade att det inte skulle drabba någon. Kanske vaknade även moderaterna när fritidsgården på Nyboda fick mota barn i dörren på sportlovet för att de inte kunde betala. Nu diskuterar de att ge en check till familjer med försörjningsstöd för att deras barn ska ha råd att gå på fritidsklubbar. Det är en fattigvårdsreform som hör hemma i början på förra seklet, som gör det svårare för en familj att gå från bidrag till egen försörjning.

Avgiftshöjningen på familjerådgivning riskerar i förlängningen öka antalet fattiga barn.

Ambitionen att erbjuda deltidsanställda heltid är bra men har tyvärr inte fått genomslag än. Som det ser ut idag ändras istället heltidstjänster till deltid. Det är givetvis ytterligare ett steg i fel riktning om man vill bekämpa barnfattigdomen.

I årsredovisningen går också att läsa att Individ och familjeomsorgen beviljat fler personer än tidigare och barnfamiljer tillfälliga boenden. Och att väntetiden för barn till missbrukare att få stöd och hjälp blir allt längre. Antalet ungdomar som använder narkotika ökar.

Från 2008 till 2011 ökade försörjningsstödet från 16 till 28 miljoner kronor. Det är en fullständigt ohållbar utveckling. I det här läget behövs en politisk ledning som vågar prioritera.

I detta läge prioriterar inte majoriteten att utöka antalet socialsekreterare. Tvärs om – det har skett en neddragning. De senaste fyra åren har 8 tjänster inom Individ- och Familjeomsorgen dragits ner. Den underbemanning som råder gör att många känner att de inte hinner göra ett bra jobb. Dessutom är det här ett praktexempel på en besparing som i förlängningen istället riskerar att bli ökade kostnader, men på något annat konto.

Majoriteten har i ett avseende prioriterat, men tyvärr i helt felaktig riktning. Vi ser med oro konsekvenserna av taxehöjningen inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi vet att det finns äldre som väljer bort hela eller delar av den omsorg man har laglig rätt till. Konsekvenserna för detta kan innebära ökade kostnader för särskilda boenden om dessa måste nyttjas tidigare än vad som är nödvändigt.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Anita Mattsson

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-25 08:13