Remiss fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-23

 

Särskilt yttrande till § 13, Remiss fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har från Skolinspektionen fått en remiss angående nya eller förändrade ansökningar att starta fristående skolor i Stockholms län. Sammanlagt återfinns i remissen 28 ansökningar om etablering av nya fristående skolor, ingen av dessa dock i Tyresö.

Utvecklingen under senare år har visat att eleverna i Tyresö i allt högre grad sökt sig till gymnasieskolor utanför Tyresö, såväl till kommunala gymnasieskolor som till fristående skolor. I ordförandeutlåtandet framförs argument för etablering av friskolor, utifrån uppfattningen att etablering av friskolor i kommunen inte i nämnvärd grad förändrar elevernas val av skolor utanför kommungränsen eller friskolor, samt att andra faktorer än huvudman påverkar elevernas val av skola.

Nämnden har under lång tid varit enig i att inte tillstyrka ansökningar om etablering som gällt utbildningar som redan återfinns i Tyresö gymnasium.

Till bilden hör också att Skolinspektionen lämnar ett godkännande bara om utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas, en uppfattning som vi helt och hållet instämmer i.

Nämndens remissvar förra året innebar en radikal förändring i frågan genom att nämndens majoritet tillstyrkte all etablering av fristående skolor i Tyresö, även med program som redan finns i Tyresö gymnasium.

I årets remissvar tillstyrker nämndens majoritet ansökningar från friskolor framöver att etablera sig i Tyresö, trots att ingen ansökan denna gång gäller etablering i Tyresö.

Vi motsätter oss all form av generell tillstyrkan in blanco, utan något ansvar för framtida utveckling och beklagar att den gemensamma restriktiva inställningen till nya etableringar av redan befintliga program inte längre gäller.

 

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 

Kristjan Vaigur

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-04 21:56