Köksbordspolitiken borde gå i graven

Kommunal släppte i början på veckan en rapport om kvinnors deltider och hur det påverkar kvinnor på jobbet och i privatlivet. Rapporten kommer inte med några nyheter utan fastslår än en gång hur många olika faktorer flätas ihop för att sedan konkretiseras i kvinnors fattigpensioner, sjukskrivningar, utslitna knän och värkande ryggar, stress, utbränning och låg lön.
Till det följer den begränsade möjligheten för att exempelvis ta ut skilsmässa från sin partner av ekonomiska skäl och många arbetande kvinnor känner en segregation från sitt sociala liv.
Den psykiska ohälsan ökar för kvinnor vid giftermål, män blir gladare.Vid skilsmässa är det tvärtom, då ökar kvinnors psykiska hälsa medan mäns minskar.

Rapportens slutsatser visar att mer än hälften av de som jobbar i kvinnodominerade yrken inom kommunal jobbar deltid och nittio procent av alla som jobbar deltid i alla branscher jobbar i kommunals sektor.
Under kvinnors yrkesliv består en stor del av detta just deltidsarbete.

Så vad beror detta på? Vi vet utan att egentligen behöva läsa rapporter/utredningar/ forskning att kvinnor tar det allra största ansvaret för hemmet, det största ansvaret för barnen, tar ut den allra största delen av föräldraförsäkringen, blir lönediskriminerade på arbetsmarknaden och är mest hemma med sjukt barn.

Jag skulle kunna avsluta ledaren där, men låt oss i stället grotta ner oss ordentligt i siffror. Då det i detta samhälle inte är någon som tror på den patriarkala överordningen och dess biverkningar om det inte antingen är en man som berättar om dem eller att man som kvinna kan visa upp ordentligt med fakta för sin tes.
Som ung kvinna känner jag mig därför tvungen att ägna denna ledare åt just fakta. Ni får därför göra era egna slutsatser då mina uteblir i brist på textutrymme. Då kör vi.

23 procent av de anställda inom yrken som organiseras av kommunal arbetar mindre än halvtid. De som jobbar deltid har i en genomsnittlig lägre lön än de som jobbar heltid. Ett ojämställt familjeliv leder till ett ojämställt yrkesliv. En väl utbyggd barn- och äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska slippa gå ner i arbetstid för att ta hand om sina (eller sin partners) föräldrar och barn. Det är väldigt hög personalomsättning bland yrken som går under kommunal. Var fjärde byts ut varje år, och gemensamt är att de inte är organiserade inom facket vilket gör att arbetsgivaren lätt kan byta ut den anställde. Osäkra arbetsvillkor är norm för dessa personer och det visar sig bland annat i låg sysselsättning.

Kvinnor utan eftergymnasial utbildning tenderar att ta ut största delen av föräldraförsäkringen och jobbar i större utsträckning deltid än de med utbildning. Kvinnor tjänade 2012 13,9 procent mindre än män, dock är det räknat på heltider. Då ungefär var tredje kvinna jobbar deltid blir det verkliga summan på lönekonton om möjligt ännu mindre än vad den är för män.
Den faktiska löneökningen blir mindre ju lägre sysselsättningsgrad du har då den årliga löneökningen beräknas i procent. Du blir alltså dubbelt bestraffad av din låga sysselsättningsgrad.

Under 2013 tog kvinnor ut 75,6 procent av föräldrapenningdagarna. Föräldrapenningen räknas inte in i jobbskatteavdraget vilket ytterligare skapar en större klyfta mellan partners i en heterosexuell relation då den andra partnern arbetar. Det är 72 procent fler kvinnor än män som tar ut sjukpenningdagar. Kvinnor löper mycket högre risk för sjukfrånvaro från jobbet efter det att dennes barn fyllt ett år. När barnet är runt två år är det dubbelt så många kvinnor än män som har sjukfrånvaro.
Under mättillfället när dessa siffror togs fram så innebar en närvaro av barn i en familj en minskad risk för sjukskrivning hos männen medan den ökade för kvinnorna. Bland många av de kvinnor som är sjukskrivna har man ett arbete som kräver många tunga lyft, obekväma arbetsställningar och upprepade arbetsmoment.

Många kvinnor går självmant ner i arbetstid för att ha tid att ta hand om familj och hem. Samtidigt är en majoritet av alla som har garantipension och lever på existensminimum, i folkmun kallad fattigpension, kvinnor.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-08 16:04